Kim jest Miejski (Powiatowy) Rzecznik Praw Konsumentów?

Kim jest Miejski (Powiatowy) Rzecznik Praw Konsumentów?

Zdarzają się sytuacje, gdy nasze prawa jako konsumentów nie są przestrzegane przez przedsiębiorców. W takiej sytuacji skorzystać możemy z pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów (w dalszej części zwanego: rzecznikiem konsumentów), który pomoże nam w dochodzeniu swoich praw.

Kim jest rzecznik praw konsumentów?

Rzecznik  konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów na podstawie stosunku pracy nawiązanego ze starostą lub w przypadku miast na prawach powiatu, prezydentem miasta, którym jest bezpośrednio podległy. Funkcję tę może pełnić osoba osiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe. Stanowisko rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego lub urzędu miasta, a w przypadku powiatów powyżej 100 tyś. mieszkańców oraz w miastach na prawach powiatu także za pomocą wyodrębnionego biura. Możliwe jest również utworzenie jednego wspólnego stanowiska rzecznika w drodze porozumienia, zawartego pomiędzy powiatami. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działa rzecznik konsumentów jest Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym w powyższej ustawie, do rzecznika konsumentów mają również zastosowanie przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Zadania rzecznika konsumentów

Zgodnie z art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w zakresie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w celu ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Ponadto, rzecznik konsumentów posiada uprawnienia do wytaczania powództw na rzecz konsumentów, a także wstępować do już toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów, za ich zgodą. W przypadku spraw o wykroczenia, gdzie konsumenci są stroną pokrzywdzoną w danej sprawie, rzecznik konsumentów pełni funkcję oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku zwrócenia się rzecznika konsumentów do przedsiębiorcy, jest on obowiązany do udzielenia rzecznikowi informacji i wyjaśnień w danej sprawie oraz do odniesienia się do skierowanych przez rzecznika w jego kierunku uwag czy opinii.

Do obowiązków rzecznika konsumentów należy przekazywanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności z roku poprzedniego staroście lub prezydentowi miasta, który następnie je zatwierdza.

 

W czym może pomóc rzecznik konsumentów?

Rzecznik konsumentów może udzielać porad prawnych oraz informacji prawnych na temat, m.in.:

 • sprzedaży konsumenckiej, w tym sprzedaży na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w przypadku braku możliwości zwrotu zakupionego przez konsumenta towaru;
 • usług telekomunikacyjnych, np. usług telefonicznych, usług dostępu do Internetu czy usług dostarczania sygnału telewizyjnego;
 • usług turystycznych, np. w sytuacji niewywiązania się przez biuro podróży z warunków zakupionej przez konsumenta wycieczki;
 • usług przewozu osób oraz rzeczy, w tym transportu powietrznego, np. w przypadku uszkodzenia zakupionego towaru podczas jego dostarczenia do konsumenta;
 • usług edukacyjnych, np. w kwestii opłat za kursy, szkolenia, studia;
 • usług finansowych, np. w zakresie kredytów, prowizji bankowych;
 • usług energetycznych, np. w przypadku sporu konsumenta z dostawcą gazu czy energii elektrycznej.

 

Jak uzyskać poradę?  

W celu uzyskania porady prawnej rzecznika konsumentów należy udać się do siedziby rzecznika w swoim miejscu zamieszkania lub umówić się za spotkanie w drodze telefonicznej. Wskazane jest zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, pism  czy innych dowodów, które posiadamy, a które dotyczą danej sprawy. Porady prawne udzielane są przez rzecznika osobiście w jego siedzibie.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj