Zasiłek rodzinny - komu i w jakiej wysokości przysługuje.

Zasiłek rodzinny - komu i w jakiej wysokości przysługuje.

Zasiłek rodzinny, jako jeden z rodzajów świadczeń rodzinnych, jest wypłacany uprawnionym w celu wsparcia ich w ponoszeniu wydatków na dziecko, poprzez częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania. Szczegółowe uregulowanie kwestii zasiłku rodzinnego znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2018 r., komu przysługuje i jak się o niego ubiegać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom dziecka, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się.

Zgodnie z definicją, zawartą w ww. ustawie przez ’’osobę uczącą się’’ należy rozumieć osobę pełnoletnią uczącą się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem w wyroku sądowym lub ugodzie zawartej przed sądem, prawa do alimentów od rodziców.

Jeśli chodzi o osobę uczącą się, to przysługuje jej zasiłek przez okres nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Z kolei rodzicom i opiekunom, zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Komu nie przysługuje zasiłek?

Zasiłek rodzinny nie jest przyznawany w sytuacjach, gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kryterium dochodowe.

Uprawnieni do zasiłku mogą ubiegać się o jego przyznanie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 844,00 zł.

Przy czym od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym (tj. 754 zł), wynosi 674,00 zł, a wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu drugim (tj. 844 zł), wynosi 764,00 zł.

W 2018 r. przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego przysługuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, zgodnie z którą, w przypadku przekroczenia w niewielkiej wysokości kwoty kryterium dochodowego, prawo do zasiłku nie zostanie odebrane. Jednak kwota świadczenia, które by przysługiwało danej rodzinie zostaje pomniejszona o kwotę, o którą próg został przekroczony.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kwota zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które zasiłek jest przyznawany.

Od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. rodzice bądź opiekunowie mogą uzyskać zasiłek rodzinny w następujących kwotach:

 • 95,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

 

Jak ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego?

Celem otrzymania zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osobiście w Ośrodku.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia, inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku).

 

 

Szczegółowe dane dotyczące samego wniosku i załączników z pewnością uzyskamy bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta.

Dodatek do zasiłku rodzinnego.

Do kwot zasiłku rodzinnego ustawodawca przewidział także dodatki, które powiększają przyznaną kwotę zasiłku i o które dodatkowo można się ubiegać. Do dodatków tych zaliczyć można dodatki z tytułu:

 • urodzenia się dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samodzielnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • rehabilitacji i kształcenia się dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego w przypadku dzieci uczących się,
 • podjęcia nauki przez dziecko poza jego miejscem zamieszkania.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj