Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!
Wzory pism

Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!

Upoważnienie to nic innego, jak delegowanie innej osoby do wykonania określonej czynności w naszym imieniu. Tę jedną, określoną czynnością będzie na przykład:  złożenie bądź odebranie dokumentów z urzędu, czy odebranie przesyłki pocztowej. Pełnomocnictwo zaś, udzielane jest na przykład prawnikowi, który reprezentuje daną osobę przed sądem. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone firmie zewnętrznej, która zawiera umowy określonego rodzaju w imieniu mocodawcy.

PRZYKŁADOWA TREŚĆ UPOWAŻNIENIA.

Elementy z których składać się powinno upoważnienie.

W zakresie konstrukcji, upoważnienie nie różni się niczym szczególnym od pełnomocnictwa. Tak jak pełnomocnictwo, wyraża ono wolę. Istotą upoważnienia, jak i pełnomocnictwa jest upoważnienie określonej osoby do dokonywania czynności w naszym imieniu i na naszą rzecz. Wskazać należy, iż główna różnica zachodząca pomiędzy upoważnieniem, a pełnomocnictwem to zakres czynności do których wykonywania została upoważniona druga osoba. A więc, upoważnienie pozwala wykonywać czynności powierzone przez upoważniającego, natomiast pełnomocnictwo uprawnia do wyrażania woli przez osobę, która została umocowana w określonym przez mocodawcę zakresie.

Tym samym, przyjęto, iż do zawarcia umowy w naszym imieniu, udziela się pełnomocnictwa, natomiast do złożenia, czy odbioru dokumentów w odpowiednim urzędzie - upoważnienie.

Upoważnienie powinno zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • adres do korespondencji,
  • oznaczenie pisma, 
  • dane osoby upoważniającej - imię, nazwisko, nazwa i dane firmy, numer PESEL osoby upoważniającej lub numer dowodu osobistego,
  • dane osoby upoważnionej - imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
  • oświadczenie woli oraz określenie celu wydania upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej, bądź pieczęć firmy.

Przykładowa treść upoważnienia:

 Upoważnienie wzór

Formy udzielenia upoważnienia

Udzielone upoważnienie może mieć charakter czynności stałej bądź jednorazowej. Ponadto, niezbędne jest w upoważnieniu określenie czynności do jakich upoważniamy. Zakres niniejszych czynności nie może być nad wyraz ograniczony, ani zbyt rozległy (aby określona osoba nie mogła przekroczyć jego zakresu i nie podjęła niekorzystnych decyzji). Zbyt wąskie upoważnienie powoduje zaś niemożność podjęcia odpowiednich czynności celem realizacji istoty upoważnienia.

Ponadto, nie istnieją żadne ograniczenia co do osób którym chcemy udzielić upoważnienia. Upoważnienia możemy udzielić zarówno współpracownikowi, podwładnemu pracownikowi, członkowi rodziny, bądź osobie spoza wskazanych kręgów, którą również darzymy zaufaniem. Należy jednak pamiętać o tym, iż konsekwencje czynności podjętych w zakresie udzielonego upoważnienia, ponosi Mocodawca, nie osoba która została upoważniona.

 

Pobierz wzór:

Wzór upoważnienia - PDF

Wzór upoważnienia - DOC

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj