Wypadek przy pracy. Czym jest protokół powypadkowy i co powinien zawierać?
Prawo cywilne

Wypadek przy pracy. Czym jest protokół powypadkowy i co powinien zawierać?

W każdym zakładzie pracy może zdarzyć się wypadek. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest zadbać o to, aby postępowanie powypadkowe przebiegało prawidłowo, natomiast dokumentacja powypadkowa, w tym tzw. protokół powypadkowy, zostały sporządzone rzetelnie i bezbłędnie. Wskazać należy, iż od treści sporządzonego protokołu zależy później możliwość uzyskania przez poszkodowanego pracownika świadczenia odszkodowawczego.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ponadto, wskazać należy, iż na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: - w trakcie podróży służbowej w okolicznościach odmiennych niż te określone dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

 • w czasie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadek przy pracy? Obowiązek pracodawcy przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

W razie zajścia wypadku przy pracy, konieczne jest powołanie zespołu powypadkowego - w celu ustalenia okoliczności i przyczyn oraz dokonania kwalifikacji zdarzenia. Skład zespołu powypadkowego, jego obowiązki, zakres działania, zakres dokumentacji powypadkowej, termin sporządzania i zatwierdzania protokołu powypadkowego określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia pełnego postępowania powypadkowego pod nadzorem powołanego zespołu powypadkowego. Należy bowiem wskazać, iż kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności (art. 221 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny).

Regułą jest, że pracownik, który uległ wypadkowi obowiązany jest niezwłocznie poinformować przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Zawiadomienie o wypadku ma charakter obowiązku prawnego. Obowiązek poinformowania o wypadku nie ciąży jednak jedynie na poszkodowanym. Wskazać bowiem należy, iż na podstawie art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy, obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego, a także ostrzeżenie współpracowników oraz innych osób będących w rejonie zagrożenia o niebezpieczeństwie.

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Zespół powypadkowy obowiązany jest do sporządzenia protokołu powypadkowego nie poźniej niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku oraz przekazania go niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. Do takiego protokołu załącza się plik niezbędnych dokumentów odnoszących się do zaistniałego zdarzenia, informacje dot. wypadku pochodzące od świadków, opinie lekarzy i specjalistów, fotografie miejsca wypadku.

Protokół powypadkowy musi zatwierdzić pracodawca - w terminie 5 dni od daty jego sporządzenia. Ponadto, zespół powypadkowy obowiązany jest zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu jeszcze przed zatwierdzeniem go przez pracodawcę oraz pouczyć o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń.

Protokół powypadkowy powinien zawierać między innymi następujące elementy:

 • wskazanie osoby pracodawcy (imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość pracodawcy oraz kod PKD);
 • wskazanie z imienia i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego;
 • wskazanie kiedy zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku;
 • wskazanie kiedy doszło do wypadku,
 • wskazanie osoby poszkodowanego;
 • wskazanie osoby, która zgłosiła wypadek;
 • wskazanie okoliczności wypadku;
 • określenie przyczyn wypadku;
 • określenie czy doszło do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia;
 • określenie czy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • określenie czy pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy;
 • określenie skutków wypadku;
 • określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy albo wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy wraz z uzasadnieniem;
 • określenie rodzaju wypadku;
 • wnioski i wskazanie środków profilaktycznych.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj