Spadek i darowizna - kiedy złożyć druk SD-Z2
Prawo cywilne

Spadek i darowizna - kiedy złożyć druk SD-Z2

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku. Jednak najbliżsi członkowie rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia. Aby całkowicie uniknąć zapłaty musisz spełnić określone warunki, w tym złożyć do Urzędu Skarbowego formularz SD-Z2.

Kto powinien złożyć formularz SD-Z2

Aby uniknąć obowiązku podatkowego od otrzymanego spadku czy darowizny konieczne będzie wypełnienie i złożenie do Urzędu Skarbowego formularza SD-Z2 (warto zawsze skonsultować się z kancelarią zajmującą się takim tematem: Prawo spadkowe oraz dziedziczenie majątku, Kancelaria Zabrze) . Obowiązek ten dotyczy osób należących do tzw. „grupy 0”. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o spadkach i darowiznach są to najbliżsi członkowie rodziny, do których zaliczają się:

  • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha.

Sam fakt bycia w kręgu wyżej wskazanych osób i złożenie formularza SD-Z2 nie zwalnia automatycznie tych osób z obowiązku podatkowego. Muszą oni spełnić dodatkowe warunki, tzn.:

  1. zgłosić nabycie własności lub praw majątkowych w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. np.: od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku; od dnia nabycia darowizny) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego;

Zaś w przypadku darowizny musi dodatkowo (oprócz zgłoszenia wskazanego w pkt.1):

  1. udokumentować fakt nabycia środków pieniężnych – jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie przekracza 9637 zł (kwota wolna od podatku) - obdarowany musi przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający ich otrzymanie. Dokumentem takim może być np.: dowód przekazania na rachunek płatniczy nabywcy lub inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

 

Zwolnienie z podatku pomimo niezgłoszenia nabycia majątku.

Są przypadki kiedy obdarowany lub spadkobierca należący do kręgu grupy zerowej nie musi odprowadzić podatku od spadku lub darowizny nawet, gdy nie złoży formularza SD-Z2.

Z obowiązku zgłoszenia faktu nabycia majątku do US - zgodnie z ustępem 4 art. 4 ustawy o spadkach i darowiznach (Prawo spadkowe - kancelaria adwokata z Krakowa) – zwolniona jest osoba, która:

• dostała majątek, którego łączna wartość nie przekracza od tej samej osoby lub po tej samej osobie kwoty 9637 zł w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych;

 

a także, gdy:

• umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego lub w tej formie złożono oświadczenie woli jednej ze stron – w tym przypadku płatnikiem podatku jest notariusz, który przekazuje organowi podatkowemu odpisy aktów notarialnych dokonanej czynności.

 

 

Zgłoszenie – gdzie, w jakim terminie.

Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny lub uprawomocnienia się sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (czy zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza) – czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zgłoszenie ma nastąpić poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza SD-Z2 - do właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego. W razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy.

Wyjątkiem jest nabycie np. nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Wówczas zgłoszenia należy dokonać według miejsca położenia nieruchomości.

 

Pobierz druk:

Druk SD-Z2 - PDF 

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj