4 Regulamin ✅ PewnyPrawnik.pl

Regulamin

SERWISU PEWNY-PRAWNIK.PL

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu pewny-prawnik.pl., którego właścicielem jest PP IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą  Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa, KRS nr 0000756267, NIP: 5732907274, REGON: 381735195, kapitał zakładowy 52.000,00 zł wniesiony w całości.

§1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poszczególnych określeń:
  1. Operator - PP IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa.
  2. Serwis – strona internetowa pewny-prawnik.pl, wraz z jej zawartością,
  3. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu pewny-prawnik.pl, posiadający aktywne Konto Użytkownika. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa o Użytkowniku, dotyczy to zarówno Użytkowników będących osobami fizycznymi, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, chyba, że w treści danego postanowienia regulaminu wyraźnie wskazano inaczej. Użytkownikiem serwisu będzie także podmiot, który odwiedza serwis mając dostęp do ogólnodostępnych treści umieszczonych w serwisie, a jednocześnie nie dokonujący rejestracji Konta Użytkownika.
  4. Konto Użytkownika - konto zarejestrowane przez Użytkownika w serwisie, w którym po akceptacji niniejszego regulaminu Użytkownik podaje wymagane przez serwis dane, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu. Aktywowanie Konta Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostęp do wszystkich serwisów należących do Operatora. O ile serwisy te przewidują odrębne regulaminy i polityki prywatności, korzystanie z nich na podstawie Konta Użytkownika zarejestrowanego w serwisie pewny-prawnik.pl, wymagać będzie ich uprzedniej akceptacji.
  5. Prawnik – Użytkownik będący profesjonalistą - prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem, notariuszem, komornikiem, syndykiem, doradcą restrukturyzacyjnym, doradcą podatkowym, podmiotem zajmującym się pozyskiwaniem odszkodowań, windykacją, mediacją, które to pojęcie obejmuje zarówno profesjonalistów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak również w formie spółki cywilnej czy spółki prawa handlowego, które to podmioty reprezentowane są wówczas przez osobę do tego uprawnioną, która w ich imieniu i na ich rzecz zakłada Konto Użytkownika w serwisie.
  6. Profil Prawnika (dalej zwany także Profilem) – podstrona serwisu, zawierająca informacje dotyczące Prawnika, które zostały przez niego umieszczone w treści Profilu, która przynależy wyłącznie do danego Użytkownika.

 § 2 Postanowienia ogólne

 1. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu pewny-prawnik.pl wymaga zawarcia umowy z Operatorem, o której mowa w § 6 regulaminu, poprzez rejestrację Konta Użytkownika w serwisie pewny-prawnik.pl i akceptację treści niniejszego regulaminu. Operator wysyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji konta. Zakładając Konto Użytkownika, osoba dokonująca rejestracji, o ile dokonuje rejestracji w imieniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, potwierdza, iż jest upoważniona do reprezentowania tegoż podmiotu i zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w jego imieniu.
 3. Korzystanie z serwisu pewny-prawnik.pl wymaga od Użytkowników spełnienia następujących, minimalnych wymogów technicznych:
  • zastosowania aktualnych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi np. Java Scriptu, apletów Java,
  • posiadania działającego konta e-mail
 4. Na zasadach określonych w regulaminie, dostęp do części ogólnodostępnej serwisu jest możliwy dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji Konta Użytkownika, przy czym osoby odwiedzające serwis, które nie posiadają aktywnego Konta Użytkownika mogą doznawać ograniczeń w zakresie korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu i ograniczeń dostępu do niektórych danych w nim zgromadzonych.
 5. W ramach serwisu Operator zapewnia Użytkownikom i osobom odwiedzającym serwis pewny-prawnik.pl między innymi następujące funkcjonalności:
  • tworzenie Profili przez Prawników, zawierających informacje o Prawniku, szczegółowo wymienione w treści danego Profilu, w tym m.in. informacje o danych kontaktowych Prawnika, preferowanym sposobie kontaktu, preferowanych obszarach praktyki, świadczeniu pomocy prawnej w języku obcym czy obszarze działania Prawnika;
  • publikację artykułów i tekstów fachowych przez Prawników w serwisie pewny-prawnik.pl,
  • wyszukiwarkę Prawników,
  • dodawanie opinii o Prawnikach oraz wystawianie Prawnikom ocen w oparciu o indywidualną ocenę satysfakcji ze świadczonych przez Prawników usług, a także nawiązywanie kontaktu z Prawnikami za pośrednictwem serwisu pewny-prawnik.pl.
 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 6 regulaminu.

§ 3 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, w przypadku zarejestrowania Konta Użytkownika, zobowiązuje się do wskazania swoich poprawnych i aktualnych danych. Podanie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika jego poprawnych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji niektórych z usług zapewnianych w ramach serwisu pewny-prawnik.pl. Użytkownik będący Prawnikiem, posiadającym Profil Prawnika w serwisie zobowiązany jest do dochowania należytej staranności, aby dane widoczne w Profilu były stale aktualne.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, a także do respektowania praw i interesów osób trzecich. W szczególności, jako naruszenie niniejszego regulaminu traktowane będzie:
  1. rozsyłanie za pośrednictwem serwisu, w jakikolwiek sposób, niezamówionej informacji handlowej (spamu), a także wykorzystywanie danych ujawnionych w serwisie na potrzeby rozsyłania spamu;
  2. udostępnianie Konta Użytkownika, a także Profilu Prawnika innym Użytkownikom, lub osobom trzecim, niebędącym Użytkownikami serwisu, a także podejmowanie w jakikolwiek sposób prób pozyskania danych dostępowych do Konta Użytkownika / Profilu Prawnika, należących do innego Użytkownika;
  3. wykorzystywanie materiałów ujawnionych w serwisie w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i pokrewne;
  4. umieszczenie w serwisie materiałów naruszających prawa osób trzecich;
  5. korzystanie z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, w tym rozsyłanie do innych Użytkowników wiadomości lub publikowanie treści, które mogą naruszać ich prawa i dobra osobiste;
 1. Działania Użytkownika, naruszające niniejsze postanowienia Regulaminu, określone w § 3, mogą prowadzić do czasowego zawieszenia Konta Użytkownika, bądź do całkowitej blokady tegoż konta przez Operatora.

§ 4 Profil Prawnika

 1. Użytkownik, będący zarazem Prawnikiem, ma możliwość utworzenia i edycji Profilu Prawnika za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Operatora, z poziomu Konta Użytkownika. Profil Prawnika zawierać będzie wymagane przez serwis dane, dotyczące wykonywanego zawodu, siedziby, nazwy firmy, danych kontaktowych. Dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i aktualne, zaś za ich poprawność w całości odpowiada Prawnik.
 2. Jeden Użytkownik może utworzyć wyłącznie jeden Profil Prawnika w ramach serwisu. Profile powielające się mogą zostać usunięte przez Operatora.
 3. W ramach serwisu dla Użytkowników będących Prawnik dostępne są następujące rodzaje Profili:
  1. profil podstawowy,
  2. profil Premium, odpłatny zgodnie z postanowieniami cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnego przy wyborze rodzaju Profilu na etapie jego utworzenia, dający Użytkownikowi możliwość umieszczenia dodatkowych informacji w stosunku do profilu podstawowego.
 1. Zmiana profilu z podstawowego na odpłatny jest możliwa w każdym czasie, z poziomu Konta Użytkownika.
 2. Operator ma prawo do weryfikacji poprawności danych umieszczonych w Profilu Prawnika. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie danych podanych przez Użytkownika, bądź uzasadnionego podejrzenia, iż dane te nie odpowiadają rzeczywistości, Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia funkcjonowania Profilu Prawnika, do momentu wyjaśnienia przedmiotowych rozbieżności, zaś w przypadku potwierdzenia niepoprawności danych i braku ich sprostowania przez Użytkownika, pomimo wezwania przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Prawnika.
 3. W przypadku umieszczenia w Profilu Prawnika logotypu Użytkownika, wyraża on zgodę na jego wykorzystanie i publiczne udostępnienie w celach usług świadczonych przez Operatora w ramach serwisu. Użytkownik umieszczając logotyp w Profilu zapewnia przy tym, iż przysługują mu do niego pełne prawa i nie zachodzą prawne ani faktyczne przeszkody, które uniemożliwiałyby jego umieszczenie w Profilu. Logotypy obraźliwe, naruszające prawa i wolności innych osób, nie licujące z powagą serwisu zostaną przez Operatora usunięte, zaś ich umieszczenie może być traktowane jako naruszenie regulaminu, skutkujące blokadą lub usunięciem Profilu Prawnika.
 4. W ramach Profilu Premium, Prawnik ma prawo do umieszczania w nim dodatkowych materiałów, korzystając przy tym z narzędzi dostępnych w ramach serwisu. Zamieszczane materiały nie mogą przy tym:
  • wprowadzać w błąd, naruszać dóbr osobistych osób trzecich, naruszać obowiązującego prawa, a także zasad współżycia społecznego, naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy też tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, zawierać treści propagujących przemoc, ksenofobię, treści obraźliwych czy wulgarnych.
 1. Użytkownik zamieszczający materiały na łamach serwisu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do nich, za co ponosi pełną odpowiedzialność wobec Operatora i osób trzecich.
 2. Materiały umieszczane w serwisie nie stanowią wiążących porad prawnych czy opinii prawnych, a jedynie mają one charakter informacyjny, nie stanowiąc przy tym reklamy Prawnika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów niespełniających wymogów regulaminu. W przypadku, gdyby na skutek umieszczenia przez Prawnika w serwisie publikacji czy materiału, naruszającego prawa osób trzecich, które będą z tego tytułu dochodziły roszczeń względem Operatora, Prawnik, na skutek którego działania lub zaniechania doszło do naruszenia, zobowiązany jest na wezwanie Operatora przystąpić do sprawy i zaspokoić wszelkie roszczenia osoby trzeciej, a także uzasadnione koszty, które Operator poniósł w związku z tymi roszczeniami.

§ 5 Wyłączenia odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także przepisów obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora jest wyłączona w szczególności w następujących wypadkach:
  1. podania przez Użytkowników nieprawidłowych / niezgodnych z prawdą danych podczas rejestracji Konta Użytkownika bądź braku ich aktualizacji;
  2. w zakresie treści materiałów publikowanych przez Użytkowników, przy tym Operator zastrzega, iż nie udziela w związku z publikowanymi w serwisie materiałami żadnej, nawet dorozumianej gwarancji ich jakości, z uwagi na fakt pochodzenia tych materiałów od podmiotów trzecich, będących profesjonalistami, za których działania Operator odpowiedzialności nie ponosi;
  3. awarii urządzeń elektronicznych używanych przez Użytkownika, a także skutków działania oprogramowania komputerowego Użytkownika i wirusów komputerowych;
  4. niezawinionej przez Operatora przerwy w działaniu serwisu, w tym ograniczenia funkcjonalności związane z konserwacją lub wprowadzaniem zmian w serwisie;
 1. Odpowiedzialność Operatora wobec podmiotów niebędących konsumentami ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści jest wyłączona.

§ 6 Umowa o świadczenie usług i płatności

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Rozwiązanie umowy jest możliwe w każdym czasie, poprzez rezygnację z korzystania z serwisu przez Użytkownika, a także gdy niniejszy regulamin tak stanowi.
 2. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, za wyjątkiem następujących, wyraźnie oznaczonych usług.
 3. Płatności z tytułu usług odpłatnych, oferowanych przez Operatora w ramach serwisu odbywają się na podstawie aktualnego w dacie wykupienia subskrypcji cennika usług, stanowiącego załącznik będący integralną częścią niniejszego regulaminu. Płatność obejmuje miesiąc korzystania z odpłatnej części serwisu, chyba, że wybrano inny rodzaj subskrypcji usług.
 4. Po wygaśnięciu opłaconego okresu subskrypcji, serwis automatycznie ograniczy funkcjonalność Profilu Prawnika do poziomu podstawowego. Funkcje i zawartość odpłatna zostanie dezaktywowana i nie będzie dostępna do momentu ponownego wykupienia subskrypcji. Treści wprowadzone przez Prawnika do Profilu odpłatnego, którego subskrypcja wygasła ulegają usunięciu po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia opłaconego okresu subskrypcji i nie ma możliwości ich przywrócenia. Opłacenie nowej subskrypcji po tym terminie wymaga od Prawnika uzupełnienia danych Profilu od nowa.
 5. Płatność dokonywana jest z góry za dany miesiąc, na podstawie faktury przesłanej Użytkownikowi na adres mailowy podany w Koncie Użytkownika. Użytkownik wyraża przy tym zgodę na przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej, bez podpisu.
 6. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora systemu płatności, wskazanego na etapie dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu.

 § 7 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane między innymi w następujących formach:
  1. Na piśmie, osobiście w siedzibie Operatora, a także korespondencyjnie na adres siedziby Operatora tj. ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa 
  2. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail kontakt@pewny-prawnik.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w sposób opisany w § 7 ust. 1a niniejszego regulaminu, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba, że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi.

 § 8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest Operator, zaś sposób ich zbierania, wykorzystania i prawa osoby, której dane są przetwarzane określa szczegółowo polityka prywatności serwisu pewny-prawnik.pl. Zasady wykorzystywania ciasteczek określa polityka cookies.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Operatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Operatora o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesłanych Użytkownikom na podany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie niniejszego regulaminu będzie również widoczna w indywidualnym Koncie Użytkownika. Za zmianę regulaminu przyjmuje się także zmianę cennika, będącego jego integralną częścią.
 2. Zmiany regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 14 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Operatora lub poprzez formularz kontaktowy. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu, będzie powodowało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
 3. Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy regulamin, a zamieszczone w serwisie stanowią integralną całość reguł korzystania z serwisu pewny-prawnik.pl.
 4. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle zastosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z właściwymi przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów oraz możliwość skorzystania interaktywnej platformy rozwiązywania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Jeżeli jakakolwiek część regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.