4 Regulamin | Pewny-Prawnik.pl

Regulamin

SERWISU PEWNY-PRAWNIK.PL

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu pewny-prawnik.pl., którego właścicielem jest PP IT Solutions Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa.

 § 1 Definicje 

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poszczególnych określeń:
  1.  Operator - PP IT Solutions Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa.
  2.  Serwis – strona internetowa pewny-prawnik.pl, wraz z jej zawartością,
  3. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu pewny-prawnik.pl. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa o Użytkowniku, dotyczy to zarówno Użytkowników będących osobami fizycznymi, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, chyba, że w treści danego postanowienia regulaminu wyraźnie wskazano inaczej. Użytkownikiem serwisu będzie także podmiot, który odwiedza serwis mając dostęp do ogólnodostępnych treści umieszczonych w serwisie.
  4. Prawnik – Użytkownik będący profesjonalistą - prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem, notariuszem, komornikiem, syndykiem, doradcą restrukturyzacyjnym, doradcą podatkowym, podmiotem zajmującym się pozyskiwaniem odszkodowań, windykacją, mediacją, które to pojęcie obejmuje zarówno profesjonalistów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak również w formie spółki cywilnej czy spółki prawa handlowego, które to podmioty reprezentowane są wówczas przez osobę do tego uprawnioną.
  5. Profil Prawnika (dalej zwany także Profilem) – podstrona serwisu, zawierająca informacje dotyczące Prawnika.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu, odnoszące się do funkcjonalności serwisu, które nie zostały jeszcze aktywowane przez Operatora, będą obowiązywały po uruchomieniu danych funkcjonalności i ponownym zaakceptowaniu treści Regulaminu, w zakresie do nich się odnoszącym.

 1. Korzystanie z serwisu pewny-prawnik.pl wymaga od Użytkowników spełnienia następujących, minimalnych wymogów technicznych:
  • zastosowania aktualnych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi np. Java Scriptu, apletów Java,
 1. Na zasadach określonych w regulaminie, dostęp do części ogólnodostępnej serwisu jest możliwy dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów.
 2. W ramach serwisu Operator zapewnia Użytkownikom i osobom odwiedzającym serwis pewny-prawnik.pl między innymi następujące funkcjonalności:
  • publikację artykułów i tekstów fachowych w serwisie pewny-prawnik.pl,
  • wyszukiwarkę Prawników,
  •  dodawanie opinii o Prawnikach oraz wystawianie Prawnikom ocen w oparciu o indywidualną ocenę satysfakcji ze świadczonych przez Prawników usług, a także nawiązywanie kontaktu z Prawnikami za pośrednictwem serwisu pewny-prawnik.pl.

§ 3 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, a także do respektowania praw i interesów osób trzecich. W szczególności, jako naruszenie niniejszego regulaminu traktowane będzie:
  1. rozsyłanie za pośrednictwem serwisu, w jakikolwiek sposób, niezamówionej informacji handlowej (spamu), a także wykorzystywanie danych ujawnionych w serwisie na potrzeby rozsyłania spamu oraz próby umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym;
  2. wykorzystywanie materiałów ujawnionych w serwisie w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i pokrewne;

§ 4 Profil Prawnika

 1. W ramach serwisu Operator prezentuje informacje dotyczące Prawnika, na które składają się dane kontaktowe, a także imię i nazwisko, nazwa, a także lokalizacja Kancelarii. Dane te pobrane zostały ze źródeł publicznie dostępnych tj. Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w wymienionych powyżej publicznych źródłach. Dane te przetwarzane są w celu ich udostępnienia w serwisie, dla zapewnienia większej dostępności usług prawnych i ułatwienia skojarzenia Prawnika z potencjalnym odbiorcą jego usług lub osobami poszukującymi specjalistów w danej dziedzinie prawa. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcami danych ujawnionych w Profilu Prawnika będą Użytkownicy odwiedzający serwis, a także podmioty świadczące na rzecz Operatora usługi informatyczne i reklamowe. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania, a także przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Szczegółowe postanowienia w zakresie postępowania z danymi osobowymi określa polityka prywatności.

§ 5 Wyłączenia odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także przepisów obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora jest wyłączona w szczególności w następujących wypadkach:
  1. awarii urządzeń elektronicznych używanych przez Użytkownika, a także skutków działania oprogramowania komputerowego Użytkownika i wirusów komputerowych;
  2. niezawinionej przez Operatora przerwy w działaniu serwisu, w tym ograniczenia funkcjonalności związane z konserwacją lub wprowadzaniem zmian w serwisie;
 1. Odpowiedzialność Operatora wobec podmiotów niebędących konsumentami ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści jest wyłączona.

§ 6 Umowa o świadczenie usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Rozwiązanie umowy jest możliwe w każdym czasie, poprzez rezygnację z korzystania z serwisu przez Użytkownika, a także gdy niniejszy regulamin tak stanowi.
 2. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane między innymi w następujących formach:
  1. Na piśmie, osobiście w siedzibie Operatora, a także korespondencyjnie na adres siedziby Operatora tj. ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa.
  2. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail: kontkat@pewny-prawnik.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w sposób opisany w § 7 ust. 1a niniejszego regulaminu, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba, że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi.

§ 8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest Operator, zaś sposób ich zbierania, wykorzystania i prawa osoby, której dane są przetwarzane określa szczegółowo, niniejszy regulamin (§ 4), a także w zakresie w nim nieuregulowanym - polityka prywatności serwisu pewny-prawnik.pl. Zasady wykorzystywania ciasteczek określa polityka cookies.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Operatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Operatora o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy regulamin, a zamieszczone w serwisie stanowią integralną całość reguł korzystania z serwisu pewny-prawnik.pl.
 3. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle zastosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z właściwymi przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów oraz możliwość skorzystania interaktywnej platformy rozwiązywania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Jeżeli jakakolwiek część regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.