Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!
Prawo cywilne

Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!

Weksel to papier wartościowy o określonej w prawie wekslowym formie, który charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby, która złożyła na nim podpis. Weksel może stanowić zabezpieczenie umowy zawartej przez strony. Często używany jest w celu podwyższenia zabezpieczenia zawieranych umów (np. umów o roboty budowlane).

Jak sporządzić weksel, aby był ważny?

By weksel został sporządzony ważnie i miał moc w świetle prawa, musi zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać nazwę tj. konkretnie słowo "weksel", napisane w tym samym języku co reszta dokumentu. Ponadto musi zawierać: termin płatności, miejsce płatności, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko osoby, na rzecz której zapłata ma zostać dokonana oraz miejsce i datę wystawienia weksla. Ponadto, obowiązkowo weksel musi podpisać własnoręcznie jego wystawca. Niedopełnienie wyżej wymienionych elementów może skutkować uznaniem dokumentu za nieważny.

Jakie wyróżniamy rodzaje weksli?

Aktualnie prawo wyróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli, tj.:

 1. weksel własny - czyli papier wartościowy sporządzony w formie ściśle wyznaczonej przez prawo wekslowe, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy, zapłacenia określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu oraz czasie określonej osobie, tj. remitentowi i powodujący bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.,
 2. weksel trasowany - czyli papier wartościowy sporządzony w formie również ściśle określonej - przez przepisy prawa wekslowego, który zawiera skierowanie przez trasanta do oznaczonej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie, określonej osobie (remitentowi), również stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie w chwili jego przyjęcia, czyli dokonania akceptu weksla poprzez złożenie na nim podpisu - przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w treści weksla.

Jakie elementy powinien zawierać weksel?

Dla ważności weksla trasowanego niezbędne będzie zamieszczenie takich elementów jak:

 • nazwa "weksel" w tekście dokumentu,
 • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić - czyli trasata,
 • oznaczenie terminu płatności,
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla.

Kto podpisuje weksel?

Weksel wystawiony przez osobę prawną (np. spółkę) podpisuje upoważniony przez nią reprezentant, na przykład prezes zarządu. Ponadto, ma on obowiązek w treści dokumentu zamieścić pieczątkę firmy. Jeśli chodzi o spółkę cywilną, weksel podpisują wszyscy wspólnicy, jeżeli razem mają spłacać zobowiązania lub konkretne osoby, jeżeli zobowiązanie nie dotyczy wszystkich wspólników. W razie podpisania weksla tylko przez kilku wspólników spółki cywilnej powoduje, że odpowiedzialność za niego ponoszą jedynie oni, czyli te osoby, które się na nim podpisały.

Kiedy używamy weksla?

Weksel może być stosowany jako środek płatniczy (kredytowy), obiegowy bądź zabezpieczający. Płatnicza funkcja weksla wskazuje na zdolność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki - za jego pośrednictwem. Natomiast funkcja zabezpieczająca weksla pozwala na zagwarantowanie uregulowania zaciągniętego zobowiązania w ustalonym wcześniej terminie oraz kwocie. Funkcja obiegowa natomiast umożliwia zapłacenie należności względem dalszej osoby posiadanym wekslem i przeniesienia na nią dotychczasowych zobowiązań własnego dłużnika.

Ponadto, wskazać należy, iż weksel jest dużym ułatwieniem w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych.

Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową

 1. wzór deklaracji wekslowej:

Weksel Wzór

 1. wzór weksla własnego in blanco:

Weksel IN BLANCO

 

WZÓR - Deklaracji wekslowej  

Pobierz wzór:

Deklaracja wekslowa - PDF 

Deklaracja wekslowa  - DOC

 

WZÓR - Weksla własnego in blanco

Weksel własny in blanco - PDF 

Weksel własny in blanco - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj