Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!
Prawo cywilne

Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!

 

Weksel określany jest w literaturze jako rodzaj papieru wartościowego. Stanowi zatem dokument, z którym ściśle związane jest określone prawo majątkowe. Podpisując weksel zobowiązujemy się do bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz podmiotu wskazanego w jego treści. Szczegółowe kwestie związane z wekslem normuje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo Wekslowe.

Weksel w obrocie prawnym głównie wykorzystywany jest do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju umów.

Jak sporządzić weksel, aby był ważny?

Weksel jest bardzo sformalizowaną instytucją. Ustawa określa elementy konieczne weksla, których brak może przesądzać o jego nieważności. Weksel musi przede wszystkim być sporządzony w formie pisemnej, nawet przy użyciu zwykłej kartki papieru. W żadnym jednak wypadku nie można powoływać się na ustne wykreowanie weksla. Dokument, który ma pełnić funkcję weksla, musi zawierać w swojej treści nazwę, tj. konkretnie słowo ’’weksel”, niewystarczające jest użycie innego zwrotu.

Każdy weksel dodatkowo musi określać:

  • termin płatności,
  • miejsce płatności,
  • polecenie lub przyrzeczenie (w zależności od rodzaju weksla) bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
  • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
  • nazwisko osoby, która ma zapłacić (w przypadku weksla trasowanego),
  • miejsce i datę wystawienia weksla.

Weksel musi być podpisany własnoręcznie przez osobę, która go wystawiła.

Rodzaje weksli.

Aktualnie prawo wyróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli, tj.:

Weksel trasowany – stanowi podstawową formę weksla. Ustawa nie definiuje wprost tego pojęcia. Określa jednak obligatoryjne elementy weksla trasowanego, które musi zawierać dla swej ważności każdy weksel trasowany. W piśmiennictwie weksel trasowany definiuje się jako ’’pisemne polecenie zapłaty, pochodzące od wystawcy i skierowane do trasata. Wystawca poleca w nim trasatowi zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz remitenta’’(tak Szpunar Adam, Komentarz do ustawy – Prawo wekslowe [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Lex 2011).

Weksel własny – różni się od w.w. weksla trasowanego strukturą podmiotową. Weksel własny zawiera w swojej treści bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy pieniężnej, a nie (jak w przypadku weksla trasowanego) bezwarunkowe polecenie zapłaty sumy pieniężnej. Weksel własny inaczej nazywany jest wekslem suchym, prostym. Można również spotkać się z pojęciem ’’sola weksel’’.

Pojęcia ’’wekslowe’’.

TRASAT- osoba, która ma zapłacić

TRASANT – wystawca weksla

REMITENT – osoba, na rzecz której lub na zlecenie której weksel jest wystawiony

INDOS – forma przeniesienia praw z weksla

INDOSANT – osoba przenosząca weksel

Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową

  1. wzór deklaracji wekslowej:

Weksel Wzór

  1. wzór weksla własnego in blanco:

Weksel IN BLANCO

 

WZÓR - Deklaracji wekslowej  

Pobierz wzór:

Deklaracja wekslowa - PDF 

Deklaracja wekslowa  - DOC

 

WZÓR - Weksla własnego in blanco

Weksel własny in blanco - PDF 

Weksel własny in blanco - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj