Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z potrzebą czasowej przerwy w jej prowadzeniu. Może być to uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami, w szczególności takimi jak wyjazd czy konieczność długotrwałego leczenia, podczas których to prowadzenie firmy nie jest możliwe. Podstawą podjęcia takiej decyzji mogą być również problemy z płynnością finansową przedsiębiorcy lub sezonowy charakter działalności. O tym jak zawiesić prowadzenie działalności i na jak długo - dowiesz się w niniejszym artykule.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Co do zasady prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników.

Jednakże zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (dalej u.p.p.), możliwość zawieszenia działalności przyznana została również przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, ale zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.p. muszą być to wyłącznie pracownicy, którzy przebywają na urlopie:

  • macierzyńskim;
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • wychowawczym;
  • rodzicielskim, ale tylko gdy nie łączą oni korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

 

Jeśli natomiast ww. urlopy się zakończyły lub pracownik złożył wniosek o połączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu – wówczas pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia (określonego przepisami prawa pracy) jak za przestój. Wynagrodzenie to przysługuje do końca okresu na jaki działalność została zawieszona.

 

 

Okres na jaki można zawiesić działalność gospodarczą.

Dotychczas na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawieszenie działalności gospodarczej mogło być dokonane maksymalnie na okres do 24 miesięcy. Ustawa ta jednak przestała obowiązywać, gdyż została zastąpiona ustawą Prawo przedsiębiorców.

Obecnie, na podstawie przepisów nowej ustawy, okres ten został uregulowany znacznie odmiennie niż do tej pory. W świetle art. 23 § 1 oraz § 2 u.p.p. okres na jaki można zawiesić prowadzenie działalności jest inaczej uregulowany w stosunku dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru CEIDG i inaczej dla przedsiębiorców wpisanych do KRS, którym również umożliwiono skorzystanie z takiej możliwości.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej zarówno na czas określony jak i nieokreślony. Działalność musi zostać jednak zawieszona na okres minimum 30 dni. Aktualnie, zawieszając działalność gospodarczą możemy to zrobić na czas nieograniczony.

Natomiast przedsiębiorcy wpisani do rejestru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) mogą zawiesić działalność tylko na czas określony, od 30 dni, do maksymalnie 24 miesięcy. Zatem w tym przypadku niedopuszczalne jest zawieszenie działalności na czas nieokreślony.

Dzień zawieszenia wykonywania działalności.

Zgodnie z art. 24 u.p.p. w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEiDG stan zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza to, że zgłoszenie zawieszenia może nastąpić z datą bieżącą, przyszłą, ale również wsteczną (czyli po faktycznym zawieszeniu).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS również rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, jednakże nie wcześniej niż w dniu, w którym wniosek został złożony. Trwa natomiast do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej i nie może nastąpić wcześniej niż w dniu, w którym taki wniosek złożono.

Luty, a minimalny okres 30 dni.

Jeżeli przedsiębiorca chce zawiesić działalność tylko na okres lutego, wówczas wyjątkowo minimalny okres zawieszenia może być krótszy niż 30 dni i wynosić liczbę dni miesiąca lutego, tj. 28 lub 29 dni.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności następuje poprzez złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Zawieszenie nastąpi od dnia wskazanego we wniosku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG składa wniosek na formularzu CEIDG-1 (wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zaznaczając w odpowiednim polu żądanie o zawieszeniu działalności). Wniosek składa się do urzędu gminy lub elektronicznie na stronie CEIDG.

Przedsiębiorca wpisany do KRS składa wniosek na formularzu KRS Z62. Wniosek należy złożyć do właściwego dla przedsiębiorcy KRS lub w formie elektronicznej na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj