Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada prawna, podjęcie przez pełnomocnika określonych czynności lub poprowadzenie całej sprawy. W związku z tym trzeba wskazać, że wysokość wynagrodzenia adwokata zależy od różnych czynników, m.in. od zawiłości sprawy czy od niezbędnego nakładu pracy pełnomocnika. Poza tym możliwe jest ustalenie różnych sposób rozliczania, np. rozliczenie za całą sprawę, za poszczególne czynności, ryczałt, rozliczenie godzinowe czy premia od sukcesu (success fee).

Ponadto w niektórych sprawach cywilnych przepisy przewidują inne stawki minimalne, zależnie od charakteru sprawy. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące zasiedzenia, rozgraniczenia, służebności, naruszenia posiadania, wpisu w księdze wieczystej, zniesienia współwłasności, spadków, ochrony dóbr osobistych, eksmisji czy rejestracji spółki. Jeśli sprawa trafi przed sąd II instancji z uwagi na wniesienie przez którąś ze stron odwołania od orzeczenia sądu I instancji, rozporządzenie przewiduje odrębne wynagrodzenie za reprezentację przez adwokata w II instancji.

Sposoby rozliczenia wynagrodzenia

Podstawowym sposobem rozliczenia honorarium dla adwokata jest ustalenie stawki wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przed daną instancją. Wynagrodzenia to obejmuje wówczas wszystkie bądź niektóre uzgodnione czynności profesjonalnego pełnomocnika. Jest to sposób rozliczenia najbardziej przejrzysty dla Klientów gdyż na jego podstawie są oni w stanie ustalić całkowity koszt prowadzenia sprawy przed sądem. Ponadto jest to sposób najczęściej spotykany. Warto pamiętać o tym, że postępowania sądowe nierzadko trwają przez wiele miesięcy lub nawet lat i wymagają podejmowania przez pełnomocnika licznych czynności. Przy ustalaniu wynagrodzenia w danej sprawie adwokat bierze pod uwagę te kwestie – na podstawie swojego doświadczenia ocenia, ile czasu może trwać dana sprawa i jakiego nakładu pracy może wymagać. 

Choć niekiedy stawki adwokackie mogą się wydać wysokie, to trzeba pamiętać, że jest to wynagrodzenie za kompleksowe wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który podejmie w naszym imieniu wszelkie potrzebne działania w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia. Ponadto często istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kolejnym sposobem rozliczania wynagrodzenia dla adwokata jest rozliczenie na zasadzie ryczałtu. Polega ono na comiesięcznym opłacaniu ustalonego wynagrodzenia, w ramach którego adwokat podejmuje wszystkie potrzebne czynności we wszystkich zleconych  mu przez daną osobę sprawach. Innym sposobem jest rozliczenie godzinowe, polegające na zapłacie ustalonego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy adwokata. Można również zastosować rozliczenie mieszane, łączące powyższe rozwiązania. W tym przypadku w ramach ryczałtu klient płaci za określoną ilość godzin pracy adwokata, natomiast po wyczerpaniu tego limitu każda godzina jest dodatkowo płatna.

Jeszcze innym sposobem rozliczania jest tzw. premia od sukcesu (success fee). Polega to na tym, że oprócz ustalonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, w razie jej wygrania czy też uzyskania korzystnej dla klienta ugody, adwokat otrzymuje premię w wysokości ustalonego wcześniej procentu od wygranej kwoty. 

Tak więc oprócz wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy bądź za podjęcie konkretnej czynności, istnieją rozmaite możliwości ustalenia wynagrodzenia. Dzięki temu możliwe jest wybranie rozwiązania najbardziej korzystnego dla klienta.

Koszt porady prawnej

Podczas pierwszego spotkania, po przedstawieniu sprawy przez klienta adwokat udziela porady prawnej, dokonując oceny sprawy pod kątem możliwych rozwiązań, szans na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, możliwego czasu trwania spraw oraz stopnia ich skomplikowania. W ramach tego spotkania profesjonalny pełnomocnik dokonuje zatem wstępnej analizy prawnej sprawy, wskazuje również jakie dokumenty, czy też inne środki dowodowe pozwolą na udowodnienie racji Klienta przed sądem. Ponadto podczas tego spotkania klient najczęściej informowany jest o tym, z jakim wynagrodzeniem wiązałoby się prowadzenie danej sprawy bądź podjęcie określonych czynności przez pełnomocnika. Takie pierwsze spotkanie zwykle jest odpłatne, zaś jego koszt każdy adwokat ustala indywidualnie. 

Wynagrodzenie adwokata - stawki minimalne w sprawach cywilnych

W przypadku spraw cywilnych wynagrodzenie ustala się zwykle na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 ze zm.). Rozporządzenie to wyznacza wysokość stawek minimalnych w sprawach różnego rodzaju. Z uwagi na wartość przedmiotu sporu w danym postępowaniu, stawki minimalne przedstawiają się następująco:

  • prowadzenie sprawy do 500 zł - 90 złotych
  • prowadzenie sprawy od 500 zł do 1500 zł - 270 złotych 
  • prowadzenie sprawy od 1500 zł do 5000 zł - 900 złotych
  • prowadzenie sprawy od 5000 zł do 10 000 zł - 1800 złotych
  • prowadzenie sprawy od 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 złotych
  • prowadzenie sprawy od 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 złotych
  • prowadzenie sprawy od 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 złotych
  • prowadzenie sprawy od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 złotych
  • prowadzenie sprawy od 5 000 000 zł - 25 000 złotych

Źródło: https://adwokaci-ks.pl/cennik/

Zwrot kosztów zastępstwa adwokata w przypadku wygrania sprawy

Wydając orzeczenie kończące postępowanie, sąd ustala też rozliczenia kosztów postępowania pomiędzy stronami, w tym rozliczenia kosztów zastępstwa przez pełnomocnika. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada, że strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W razie przegrania sprawy w części, sąd zwykle rozdziela koszty postępowania pomiędzy strony. Może jednak dokonać rozliczenia kosztów w inny sposób, na przykład gdy z jakichś przyczyn uzna za słuszne, by strona przegrywająca nie zwracała przeciwnikowi kosztów procesu. Z kolei w sprawach karnych w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania otrzyma on zwrot kosztów wynagrodzenia obrońcy, zgodnie ze stawkami wynikającymi z rozporządzenia.

Artykuł Partnerski

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj