BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?
Prawo rodzinne

BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, rodzice są uprawnieni do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę od państwa - tzw. becikowego. By je otrzymać należy spełnić określone warunki. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - co potwierdzone jest zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Becikowe nie przysluguje każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki.

Ile wynosi becikowe?

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli becikowe, zostało uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z treścią art. 15b ust. 1 wspomnianej ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w razie spełnienia warunków, przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Becikowe to jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego. Co ważne, w odróżnieniu od innych świadczeń rodzinnych, zapomoga ta jest świadczeniem jednorazowym. Becikowe przysługuje osobno na każde żywo urodzone się dziecko.

Komu przysługuje becikowe?

Każdy kto jest rodzicem nowonarodzonego dziecka, jest opiekunem prawnym dziecka, jest opiekunem faktycznym dziecka, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

-Jest obywatelem Polski i zamieszkuje w tym kraju,

-Jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),
 2. jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z Polską o zabezpieczeniu społecznym,
 3. ma zezwolenie na pobyt stały,
 4. ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 5. ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
 6. ma zezwolenie na pobyt czasowy — ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE — oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,
 7. ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 8. ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

i spełnia WSZYSTKIE wymienione poniżej warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922,00 zł netto,
 • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną (wskazany warunek nie dotyczy osób, które są prawnymi bądź faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób które przysposobiły dziecko).

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania becikowego?

Dokumenty niezbędne do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, to:

 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe;
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka);
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (kopia plus oryginał do wglądu);
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica;
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Termin i miejsce złożenia wniosku o becikowe

Wniosek o wypłatę zapomogi składamy w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się żywego dziecka, objęcia opieką, bądź przysposobienia. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpoznany. Wnioski o wypłatę powinny zostać złożone we właściwych dla danego terenu placówkach tj. w urzędach gminy, urzędach dzielnic, czy Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Co w sytuacji kiedy placówka odmówi wypłaty becikowego?

W takim przypadku, każdy ma prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Aby złożyć takie odwołanie należy dotrzymać terminu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Można złożyć je osobiście w siedzibie instytucji, bądź przesłać pocztą. Złożenie takiego odwołania jest bezpłatne. Warto w takim przypadku zachować potwierdzenie nadania wskazanego listu. Aby odpowiednio sformułować odwołanie warto skorzystać z usług profesjonalisty, tj. radcy prawnego bądź adwokata.

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj