BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?
Prawo rodzinne

BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - czyli tzw. BECIKOWE.

Przyjście na świat dziecka wiąże się z ogromną radością. Każdy rodzic oczekując swojego potomka pragnie przygotować się na to wydarzenie nie tylko pod względem mentalnym, ale także finansowym. Z urodzeniem dziecka z pewnością wiążą się również spore wydatki. Pierwsze niezbędne potrzeby malucha, takie jak ubranka, łóżeczko, wózek, środki pielęgnacyjne niewątpliwie muszą zostać zaspokojone. Ustawodawca chcąc wesprzeć przyszłych rodziców w opiece nad dzieckiem przewidział dla nich pomoc finansową w postaci tzw. becikowego.

Instytucja becikowego regulowana jest ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku – o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 15b z tytułu urodzenia się żywego dziecka, rodzice są uprawnieni do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę od państwa. Jak wskazano w treści ww. przepisu, świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu, zatem by je otrzymać należy złożyć wniosek, a ponadto spełnić określone warunki.

W myśl ww. przepisów, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje - jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - co potwierdzone musi być zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Becikowe nie przysługuje każdemu kto właśnie został rodzicem. Trzeba realizować dodatkowe warunki, które uprawniają do tego świadczenia, a o których piszemy niżej.

Ile wynosi becikowe?

Jeśli zostaną spełnione wymagane prawem warunki, becikowe przyznawane jest w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100) na jedno dziecko. W odróżnieniu od innych świadczeń rodzinnych, zapomoga ta jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym osobno na każde (żywe) urodzone dziecko.

Komu przysługuje becikowe?

Zgodnie z art. 15b ust. 2 becikowe przysługuje nie tylko matce i ojcu, ale także opiekunowi prawnemu dziecka i opiekunowi faktycznemu dziecka.

Becikowe przysługuje ww. osobom pod warunkiem, że są obywatelami Polski i zamieszkują w tym kraju lub są cudzoziemcami i mieszkają w Polsce, ale przy tym:

  1. są obywatelami innego państwa Unii Europejskiej,
  2. są obywatelami państwa spoza UE, ale ich państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym;
  3. mają zezwolenie na pobyt stały,
  4. d) mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  5. mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
  6. mają zezwolenie na pobyt czasowy oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe;
  7. mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  8. mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Dodatkowo w myśl art. 15b ust. 2 ww. ustawy - dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922,00 zł netto.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania becikowego?

Aby uzyskać becikowe, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Dodatkowo wraz z wnioskiem należy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza lub położnej stwierdzające, że matka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie, którym potwierdzimy, że becikowe nie było jeszcze przy tym konkretnym dziecku pobierane oraz dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Termin i miejsce złożenia wniosku o becikowe.

W myśl art. 15 b ust. 3 ww. ustawy, wniosek o wypłatę becikowego składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka adoptowanego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo adoptowania, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Istotne jest, aby dochować ww. terminu, gdyż wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpoznania. Wnioski o wypłatę świadczenia powinny zostać złożone we właściwych urzędach gminy lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Od decyzji odmawiającej przysługuje odwołanie.

W przypadku, gdy otrzymamy odmowę przyznania nam prawa do becikowego, możemy się odwołać. Decyzja odmowna nie jest bowiem ostateczna i podlega kontroli w trybie odwoławczym. Samorządowego Kolegium Odwoławcze jest podmiotem, który rozpoznaje odwołanie. Każda decyzja w swojej treści posiada pouczenie o trybie i terminie do złożenia odwołania. W tym przypadku będzie to 14 - dniowy termin, który liczony jest od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie można złożyć osobiście, bądź przesłać pocztą. Nie wiążą się z tym żadne opłaty. Aby odpowiednio sformułować odwołanie warto skorzystać z usług profesjonalisty, tj. radcy prawnego bądź adwokata.

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj