Kwota wolna od zajęcia. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik?

Kwota wolna od zajęcia. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Niespłacanie zobowiązań w sposób dobrowolny prowadzi często ostatecznie do postępowania egzekucyjnego, poprzedzonego zwykle postępowaniem sądowym.

Wierzyciel, który uzyskuje klauzulę wykonalności może skierować wniosek egzekucyjny do komornika, aby ten podjął odpowiednie czynności, celem wyegzekwowania zadłużenia. Składając taki wniosek, wierzyciel wnosi o wszczęcie egzekucji z wszelkich możliwych dóbr majątkowych dłużnika, mogących zaspokoić roszczenie wierzyciela, w tym przede wszystkim z wynagrodzenia za pracę. I jeżeli dłużnik pracuje, musi się liczyć z tym, że jego wynagrodzenie może zostać zajęte przez komornika.

Co do zasady to komornik jest właściwy rzeczowo do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Jednak na uwadze należy mieć pewien wyjątek, którym są alimenty.

Zgodnie bowiem z art. 88 Kodeksu pracy potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, chyba, że

  • świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,
  • albo wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Oznacza to, że na wniosek wierzyciela alimentacyjnego i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, pracodawca może dokonywać potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych również bez postępowania egzekucyjnego. Wybór w tym zakresie należy do wierzyciela, który może w każdym czasie zgłosić żądanie skierowania jego wniosku do komornika, w celu dokonywania potrąceń w trybie postępowania egzekucyjnego.

Kwoty wolne od potrąceń.

Komornik wszczynając postępowanie egzekucyjne zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia, poza częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Ponadto komornik wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał dłużnikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia.

Przepisy wprowadzają bowiem tzw. kwoty wolne od zajęcia. Aby unaocznić ich wysokość, w pierwszej kolejności należy wskazać jakie są kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które z każdym rokiem ulegają zmianie.

W drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. ustalono, że:

 

  • od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł (ok. 1530 netto – ’’na rękę’’);
  • od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł (9.74 zł netto – ’’na rękę’’).

Idąc dalej, przytoczyć należy art. 87 § 3 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
  • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych pracowników.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Podsumowując – niewątpliwie kwotą wolną od zajęcia komorniczego jest właśnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli więc mając umowę o pracę zarabiasz minimalną krajową to komornik nie może potrącić Ci nawet przysłowiowej złotówki. I nie ma wpływu na to wysokość zadłużenia, czy liczba komorników. Zasada jest taka, że komornik może zabrać Ci do 50 % wynagrodzenia, ale musi pozostawić Ci minimalne wynagrodzenie, którego wysokość określają przepisy. Jeśli zatem przykładowo otrzymujesz tytułem wynagrodzenia najniższą krajową, komornik nie może zrobić zajęcia w żadnym zakresie.

Chyba, że dług stanowią alimenty. Jest to najbardziej uprzywilejowana egzekucja. W takim przypadku nie ma kwot wolnych od potrąceń/zajęcia. Niezależnie od dochodu dłużnika, komornik zabierze 60% wynagrodzenia podlegającego zajęciu z tytułu alimentów.

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj