Alimenty - do kiedy przysługują?
Prawo rodzinne

Alimenty - do kiedy przysługują?

Rodzice nie mają obowiązku płacenia alimentów do końca życia. Obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony w chwili usamodzielnienia się dziecka. Do kiedy zatem trzeba płacić alimenty?

Jak długo płaci się alimenty na dziecko?

Główną przesłanką stojącą za obowiązkiem alimentacyjnym jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się dziecka. Ten obowiązek utrzymuje się z reguły do czasu usamodzielnienia się dziecka. Błędnie jest ono jednak pojmowane jako ukończenie przez dziecko 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki na uczelni wyższej. W rzeczywistości w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie określono górnej granicy wieku dla dziecka uprawnionego do pobierania alimentów. Oznacza to, że dziecko mające nawet 35 lat, będące osobą niepełnosprawną, nadal może otrzymywać alimenty od rodzica, jeżeli stan jego zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy, a przyznana renta jest zbyt niska na pokrycie potrzeb życiowych.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach, jeśli dziecko jest pełnoletnie, ale kontynuuje naukę. Jeśli dziecko nie może usamodzielnić się z powodu choroby lub trwałej niepełnosprawności, obowiązek alimentacyjny może nie wygasnąć nigdy.

 

 

Zasada równej stopy życiowej dla dzieci i rodziców

Sam obowiązek płacenia alimentów spoczywa co do zasady na wszystkich rodzicach bez względu na wysokość osiąganych przez nich dochodów. W ustalaniu wysokości alimentów spore znaczenie ma zasada równej stopy życiowej dla dzieci i rodziców, mówiąca, że dziecko ma prawo do życia na poziomie i standardzie co najmniej takim jak jego rodzic. Potrzeby dziecka powinny być zaspokajane również kosztem zbycia niektórych części majątku.

Wyjątkowo zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego może nastąpić, gdy rodzic nie osiąga żadnych dochodów z powodu realnego braku możliwości podjęcia pracy (np. z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności). Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że zasada równej stopy życiowej dla dzieci i rodziców nie jest równoznaczna z podziałem wynagrodzenia rodziców na równe części. Istota tej zasady sprowadza się do zbliżonego zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, związanych bezpośrednio z jego wiekiem, stanem zdrowia, pobieraniem nauki lub indywidualnymi okolicznościami.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego

W przypadku dzieci pełnoletnich ustanie obowiązku alimentacyjnego wynika zwykle z braku kontynuowania nauki. Dziecko, które zaniedbuje naukę, z własnej winy nie zdaje egzaminów i przedłuża studia, jednocześnie uchylając się od pracy, musi liczyć się z tym, że rodzic może zaprzestać płacenia alimentów na jego rzecz. Wcześniej musi jednak udowodnić w sądzie, że płacone przez niego alimenty są wykorzystywane przez dziecko w sposób nienależyty.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić, gdy dziecko np.:

  • osiąga wystarczające dochody, które pozwalają mu na pokrycie kosztów utrzymania,
  • pełnoletnie nie kontynuuje nauki,

 

 

Obowiązek alimentacyjny może zostać utrzymany, jeśli np.:

  • dziecko wchodzi w związek małżeński, jednak nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać; obowiązek alimentacyjny przechodzi wtedy jednak na współmałżonka i dopiero, gdy on nie jest w stanie mu podołać, do płacenia alimentów mogą zostać zobowiązani rodzice,
  • dziecko nie może samodzielnie utrzymać się z powodu choroby, nawet jeśli wynika ona z narkomanii lub alkoholizmu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNCP 1983, nr 1, poz. 4),
  • dziecko już dawno przekroczyło wiek pełnoletności, ale nie może utrzymać się samodzielnie z powodu niepełnosprawności fizycznej, choroby psychicznej lub choroby nieuleczalnej.

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj