Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?
Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego.

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Dotyczy to szczególnie tych dziedzin życia, w których przyjmuje się, że ryzyko wystąpienia wypadku jest wyjątkowo wysokie lub też powstała szkoda ze względu na swój rozmiar i zakres może przybrać charakter masowy.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - ubezpieczeniem obowiązkowym może być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz wyjątkowo ubezpieczenie mienia, jakim jest ubezpieczenie budynków rolniczych. Ustawodawca nie przewiduje natomiast żadnego rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia osobowego.

Ubezpieczenia obowiązkowe.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych";
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników";
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane "ubezpieczeniem budynków rolniczych";
  • ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia obowiązkowe powstają w drodze umowy między ubezpieczającym, a wybranym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczający ma obowiązek zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń wybranym spośród tych, które oferują działalność w zakresie danego typu ubezpieczenia.

Każda umowa ubezpieczenia powinna być potwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jednak zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia o wypowiedzeniu - jeśli:

  • nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
  • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

 

WZÓR - Wypowiedznie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC wzór 

 

Pobierz wzór:

Wypowiedznie umowy OC WZÓR - PDF 

Wypowiedznie umowy OC WZÓR - DOC

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj