Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR
Prawo rodzinne

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR

Alimenty.

Artykuł 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek alimentacyjny na oboje rodziców, który jest niezależny od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy też nie. Oboje rodzice są bowiem zobowiązani do alimentacji swoich małoletnich lub nieusamodzielnionych dzieci.

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich płacenia.

W praktyce najczęściej alimenty ustalane są w postępowaniu o rozwód. W sytuacji, gdy są małoletnie dzieci jest to jeden z obowiązkowych punktów wyroku sądowego w sprawie o rozwód.

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. W przypadku dziecka należy uwzględnić jego wiek, stan zdrowia, zainteresowania, zdolności etc. Przykładowo, wysokość alimentów przysługujących dziecku, które choruje i wymaga codziennego przyjmowania leków i częstych wizyt u lekarza, powinna być wyższa niż dla dziecka zdrowego.

 

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego? Jak napisać pozew?

Obowiązek alimentowania, zwłaszcza rodziców wobec dzieci, z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, jednak raz ustalona wysokość świadczenia alimentacyjnego nie oznacza, że na zawsze musi pozostać niezmienna. Wysokość alimentów może bowiem ulec zmianie. Dzieje się tak z uwagi na naturalne i nieodłącznie towarzyszące temu zmiany okoliczności, które kształtują zakres świadczeń alimentacyjnych. W przypadku małoletniego dziecka zakres jego usprawiedliwionych potrzeb będzie na ogół wzrastał wraz z wiekiem.

Zmiana może polegać zarówno na podwyższeniu alimentów, jak i obniżeniu.

Żądanie ich zmiany  może złożyć zarówno wierzyciel (uprawniony do alimentów), którego potrzeby z rozmaitych przyczyn wzrosły, jak i dłużnik (zobowiązany do ich płacenia), jeżeli nie jest w stanie płacić na dotychczasowym poziomie, gdyż zmniejszeniu uległy jego zarobkowe i majątkowe możliwości.

Podstawą do zmiany wysokości alimentów jest przykładowo zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego związanych z wydatkami np. na leczenie, rehabilitację, edukację (np. wyjazd na studia). Z kolei przykładem zmiany stosunków, wpływającej na obniżenie obowiązku alimentacyjnego może być np. choroba dłużnika, utrata pracy czy też choćby częściowe zaspokajanie własnych potrzeb ekonomicznych przez uprawnionego np. (dziecko, które studiując na studiach dziennych, podjęło pracę).

Zmiana wysokości alimentów nie następuje z urzędu, w tym celu należy złożyć odpowiedni pozew.

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów powinien spełniać warunki wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego tj. powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

W treści pozwu należy zatem przede wszystkim oznaczyć sąd, do którego pozew jest skierowany. Miejscowo zazwyczaj będzie to ten sam sąd, który wydał pierwszy wyrok alimentacyjny, chyba że zmienił się adres zamieszkania uprawnionego do alimentów. Zgodnie bowiem z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Pozew można również skierować według właściwości ogólnej tj. do sądu właściwego na miejsce zamieszania pozwanego.

Ponadto należy wskazać numer PESEL lub NIP powoda jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

W pozwie należy określić powoda poprzez wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Jeżeli alimentów dochodzi się jako przedstawiciel ustawowy na rzecz dzieci, należy wskazać zarówno dane dziecka jak również swoje (jako przedstawiciela ustawowego). Należy również wskazać dane i adres pozwanego.

W dalszej części trzeba wskazać wysokość podwyższonych alimentów. Dodatkowo można zawrzeć także inne wnioski. W treści uzasadnienia należy przytoczyć i wykazać wszystkie przesłanki oraz zasadność roszczenia alimentacyjnego, a także przytoczyć dowody na poparcie żądań.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych z uwagi na alimentacyjny charakter dochodzonych roszczeń, powództwo osoby dochodzącej roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione od kosztów sądowych.  Trzeba jednak pamiętać, że jeśli osoba zobowiązana domagałaby się obniżenia alimentów, wówczas ma zastosowanie ogólna zasada tj. przy wniesieniu pozwu w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Jeśli rodzic uchyla się od płacenia alimentów, drugi rodzic może szukać wsparcia u komornika sądowego -> Komornik Katowice ten zaś zajmie się wyegzekwowaniem należych alimentów od drugiego rodzica.

Tak sporządzony pozew należy podpisać i wraz z załącznikami złożyć w odpowiednim Sądzie.

 

 

WZÓR - Pozew podwyższenie alimentów

 

Pobierz wzór:

Pozew - Podwyższenie alimentów WZÓR - PDF

Pozew - Podwyższenie alimentów WZÓR - DOC

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj