Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne – komu i kiedy przysługuje?
Prawo administracyjne

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne – komu i kiedy przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z trzech rodzajów świadczeń opiekuńczych, przyznawanych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków koniecznych do zapewnienia im pomocy i opieki ze strony innej osoby.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji, oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób - podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2018 r. i kto może się o niego ubiegać?

Osoby uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli posiada ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie po 75 roku życia.

Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy niepełnosprawność ta powstała do ukończenia przez tą osobę 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym na wniosek złożony przez uprawnionego. Wzór takiego wniosku określony został w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Oczywiście stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego są w.w. osoby. W sytuacji, gdy wnioskodawcą w sprawie jest małoletni, wówczas w postępowaniu działa za niego (w jego imieniu i na jego rzecz) przedstawiciel ustawowy czyli najczęściej rodzic, a gdy wnioskodawcą w sprawie jest osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, w imieniu i na jej rzecz działa opiekun prawny.

Komu nie przysługuje zasiłek ?

Zgodnie z przepisami w.w. ustawy od możliwości pobierania zasiłku wyłączone zostały następujące osoby:

 1. umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo- wychowawczej;
 2. uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego;
 3. których członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 153 złotych miesięcznie. Należy również wiedzieć, iż uzyskanie prawa do zasiłku nie jest zależne od kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek do dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności, chyba, że orzeczenie zostało przyznane na stałe. Zasiłek dla osoby, która ukończyła 75 rok życia przyznawany jest na czas nieokreślony.  

Jak ubiegać się o zasiłek?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego w miejskim ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 2. kopie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16,
 3. kopie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,
 4. zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są dwoma równymi świadczeniami rodzinnymi. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest osobom, które uprawnione są do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz dodatkowo ukończyły 75 rok życia lub jeszcze przed jego ukończeniem zostały uznane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za całkowicie niezdolne go pracy i samodzielnej egzystencji.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj