Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem własnego majątku. Obowiązujące przepisy nie zawierają ograniczeń co do osób, które mogą zostać obdarowane, ani też ograniczeń co do przedmiotu darowizny.

Na czym polega darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu Cywilnego (dalej: k.c.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Darowizna zatem polega na nieodpłatnym świadczeniu na rzecz drugiej osoby. Stronami umowy darowizny mogą być osoby fizyczne, jak również osoby prawne. Ustawodawca nie wprowadził ograniczeń co do ilości osób występujących po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego.

Przedmiot darowizny

Przedmiotem darowizny może być każdy przedmiot. Tym samym może ona polegać na przeniesieniu zarówno własności nieruchomości, jak i ruchomości np. samochodu. Przedmiotem darowizny może być również ściśle ustalona kwota pieniężna, a także – co ciekawe – zwolnienie obdarowanego z długu.

Jak dokonujemy darowizny?

Sposób dokonania darowizny określa art. 890 k.c. Zgodnie z jego treścią, aby zawrzeć umowę darowizny potrzebna jest wizyta u notariusza, bowiem darczyńca powinien złożyć swoje oświadczenie w formie aktu notarialnego. Wyrażenie woli bezpłatnego rozporządzenia majątkiem na rzecz osoby obdarowanej musi być w pełni dobrowolne. Oświadczenie takie nie może budzić wątpliwości co do tego, że darczyńca działa w pełni z własnej, nieprzymuszonej woli. Obdarowany zaś powinien oświadczyć, że darowiznę przyjmuje. Dokonać tego może w odrębnym akcie notarialnym, a także ustnie lub poprzez tzw. czynności konkludentne tzn. w sposób dorozumiany.

Jeżeli jednak zawarto umowę darowizny bez zachowania formy aktu notarialnego to nie oznacza to, że umowa ta będzie bezwzględnie nieważna. Dlaczego? Ano dlatego, że zgodnie z art. 890 § 1 zd. 2 umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego będzie ważna, jeżeli świadczenie będące przedmiotem darowizny zostało spełnione. A zatem w niektórych sytuacjach umowa darowizny będzie ważna (z wyjątkiem darowizn, które bezwzględnie muszą być zawarte w formie aktu notarialnego, np. darowizna nieruchomości). Jednakże forma aktu notarialnego jest wskazana z uwagi na to, że zapewnia ona większe bezpieczeństwo.

Forma umowy darowizny samochodu.

Umowę darowizny samochodu sporządza się w formie pisemnej. Należy wskazać, iż jest ona ważna od chwili, w której doszło do przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia na osobę przyjmującą darowiznę prawa własności. Konieczne jest ustalenie i wskazanie wartości przenoszonego samochodu. W tym przypadku tzn. przy zrealizowaniu powyższych obowiązków, umowa darowizny nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (dalej: ust. o sp. i d.) reguluje kwestie związane z obowiązkiem odprowadzenia przez obdarowanego podatku od otrzymanej darowizny. Do określenia podstawy świadczenia niezbędna jest wiedza nt. jej wartości. Obdarowany zobowiązany jest do: wyliczenia wysokości podatku, złożenia w US zeznania podatkowego, zapłacenia należnej kwoty podatku (w przypadku gdy będzie wymagany).

 Umowa darowizny samochodu i zwolnienie z podatku.

W przypadku umowy darowizny samochodu wskazać należy, iż ustawodawca określił krąg osób, które nie muszą uiszczać podatku z tytułu otrzymanej darowizny - inaczej mówiąc osób, które są zwolnione z obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ust. o sp. i d. do tych osób należą: małżonek, zstępni (tj. dzieci), wstępni (tj. rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Osoby te będą zwolnione z podatku, jeżeli w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego dokonają zgłoszenia darowizny u Naczelnika Urzędu Skarbowego (art. 4a ust.1 pkt 1 ust. o sp. i d.).

Ponadto zgłoszenie takie nie będzie w ogóle wymagane, jeżeli wartość samochodu nie przekroczy kwoty wolnej od podatku.

Jakie elementy powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

W umowie darowizny trzeba zawrzeć podstawowe dane, m.in.

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • wskazanie przedmiotu umowy (w przypadku samochodu należy wskazać jego markę, rok  produkcji, nr rejestracyjny, nadwozia, silnika oraz jego pojemność),
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości darowizny,
 • wskazanie daty przekazania darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu samochodu;
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny;
 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn,
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa,
 • wyznaczenie strony, która ponosi koszty umowy;
 • wskazanie ilości egzemplarzy umowy,
 • podpisy stron umowy.

Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu

Pobierz wzór:

Wzór umowy darowizny samochodu- PDF

Wzór umowy darowizny samochodu- DOC

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj