Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku. Należy wskazać, iż przepisy nie przewidują ograniczeń co do osób, które mogą zostać zostaje obdarowane, ani też co do przedmiotu darowizny.

Na czym polega darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu Cywilnego przez Umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Darowizna jest więc nieodpłatnym świadczeniem na rzecz drugiej osoby. Podmiotem umowy darowizny może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Nie ma ograniczenia co do ilości osób występujących po stronie zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego.

Przedmiot darowizny.

Przedmiotem darowizny może być każdy przedmiot. Tym samym, może ona polegać na przeniesieniu własności nieruchomości bądź ruchomości np. samochodu. Przedmiotem darowizny może być również określona kwota pieniężna bądź zwolnienie obdarowanego z długu.

Jak dokonujemy darowizny?

Sposób dokonania darowizny określa art. 890 Kodeksu cywilnego, tj:

 § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 § 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

 

Darowizna stanowi więc umowę, którą co do zasady zawiera się w formie aktu notarialnego. Darczyńca zobowiązany jest do wyrażenia swojej chęci dokonania bezpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego w sposób nieprzymuszony i klarowny przed notariuszem. Natomiast, druga strona powinna jasno wskazać, iż takową darowiznę przyjmuje. Obdarowany może to uczynić w odrębnym akcie notarialnym, ustnie bądź w sposób dorozumiany.

Należy podkreślić, iż forma aktu notarialnego przy darowiźnie zapewnia większe bezpieczeństwo, jednak nie jest ona wymagana we wszytstkich sytuacjach.

Forma umowy darowizny samochodu.

Umowę darowizny samochodu sporządza się w formie pisemnej. Należy wskazać, iż jest ona ważna od momentu przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Jeżeli spełnione zostaną powyższe obowiązki, nie jest konieczne podpisywanie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Niezbędną kwestią jest jednak określenie wartości samochodu.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera informacje na temat opodatkowania nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Do określenia podstawy świadczenia niezbędna jest wiedza nt. jej wartości. Na obdarowanym ciąży obowiązek: obliczenia wartości spłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym, uiszczenia podatku (w razie jeżeli jest on wymagany).

Umowa darowizny samochodu i zwolnienie z podatku.

W przypadku umowy darowizny samochodu, wskazać należy, iż istnieje grupa podmiotów, zwolnionych z obowiązku podatkowego. Do wskazanej grupy należą: małożonek, zstępni (dzieci), rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym bądź macocha. Aby powyżej wymienione osoby mogły zostać zwolnione z podatku, nabycie własności musi zostać zgłoszone u naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli natomiast wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie ma obowiązku zgłaszania darowizny.

Jakie elemeny powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

Najważniejsze z nich, to:

 • data oraz miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny),
 • -oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości darowizny,
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,
 • ustalenie terminu przekazania darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,
 • określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,
 • podpisy stron umowy.

 

 

Przykładowy wzór umowy darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu

Pobierz wzór:

Wzór umowy darowizny samochodu- PDF

Wzór umowy darowizny samochodu- DOC

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj