Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?

Ustawowy ustrój majątkowy.

Najczęściej spotykanym w praktyce ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej. Zasady jego funkcjonowania wynikają z ustawy. Ustrój ten obowiązuje w małżeństwach (niezależnie od ich woli), w których małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (intercyza). Ustrój wspólności majątkowej polega na tym, że od momentu zawarcia związku małżeńskiego, wszystko (poza pewnymi wyjątkami) to co małżonkowie od tej pory nabywają, staje się ich majątkiem wspólnym.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami mogą jednak zostać uregulowane w odmienny sposób. Ustawodawca umożliwia zawarcie tzw. umowy majątkowej pomiędzy małżonkami, która to prowadzi do zastąpienia ww. ustawowego ustroju wspólności majątkowej, ustrojem zgodnie przez nich wybranym.

Umowa majątkowa małżeńska, pozwala małżonkom na wybór takiego ustroju majątkowego, który w danych okolicznościach będzie możliwie najlepiej odpowiadał ich interesom i planom.

Umowa majątkowa - rozdzielność majątkowa.

Przytaczając treść artykułu 47 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro), należy wskazać, że:

  • małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej skutkuje, tym, że od momentu jej zawarcia wszystko co nabywamy wchodzi do naszych odrębnych majątków. Ustrój rozdzielności charakteryzuje się brakiem majątku wspólnego.

Co zrobić, aby ustanowić rozdzielność majątkową?

W tym celu należy zawrzeć odpowiednią umowę majątkową. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego, dlatego konieczna jest wizyta u notariusza.

Do zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność, niezbędna jest zgodna wola małżonków oraz ich porozumienie, co do rodzaju łączących ich stosunków majątkowych. Jeżeli pomiędzy małżonkami jest w tym zakresie spór, co do zasady muszą pozostać w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Ewentualnym rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej, jeżeli występują ważne powody uzasadniające takie rozstrzygnięcie. W tym celu należy skierować sprawę do Sądu.

Rozdzielność powstaje również z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub separacji. Umowę można zawrzeć na każdym etapie trwania małżeństwa.

Stronami umowy majątkowej małżeńskiej mogą być zarówno małżonkowie, jak i przyszli małżonkowie. Nie ma przeszkód, aby umowa została zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego, przy czym umowa zawarta przed złożeniem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński staje się skuteczna dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa.

Zawarta już umowa może zostać zmieniona albo rozwiązana.

Kiedy wskazane jest ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Decyzja o zawarciu takiej umowy musi być oczywiście wspólna i zgodna. Małżonkowie powinni w szczególności rozważyć możliwość zawarcia intercyzy, w przypadku jeżeli jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, bądź też jeżeli przed zawarciem małżeństwa jeden z małżonków zgromadził spory majątek.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj