Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?
Prawo rodzinne

Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić tylko przez sąd i przy spełnieniu określonych przesłanek. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Uprawnienie takie nie przysługuje żadnym innym osobom, ani podmiotom.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Do rozpoznania sprawy o rozwód właściwym jest wyłącznie Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

 

Jak każdy pozew, pozew o rozwód powinien zawierać m.in. następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron i ich pełnomocników (jeżeli są);
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej pełnomocnika;
 • wymienienie załączników

A ponadto:

 • dokładnie określenie żądania;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać również wnioski o zabezpieczenie oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, jak np.:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

 

Jak napisać pozew o rozwód?

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór:

Pozew o rozwód

 

WZÓR -Pozew o rozwód 

Pobierz wzór:

Pozew o rozwód  - PDF 

Pozew o rozwód  - DOC

Artykuł powstał przy współpracy z 

https://zachowek.biz.pl/rozwod-a-dziedziczenie/

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj