Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prawo budowlane

Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czym w świetle ww. ustaw jest działka budowlana?

Definicję działki budowalnej możemy znaleźć m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Jak stanowi art. 4 ww. ustawy, przez pojęcie działki budowlanej - należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

W piśmiennictwie wskazuje się, że tak zdefiniowane pojęcie działki budowlanej służyć ma ustaleniu, jaka powinna być działka gruntu, by mógł na niej stać budynek, który już na niej stoi. Ma to umożliwić dokonanie odpowiednich zmian tych działek, które nie spełniają ww. wymogów.

Pojęcie działki budowlanej zostało zdefiniowane również w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie działka budowlana - to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – porównanie.

Porównując wyżej przytoczone definicje działek budowlanych, zauważyć należy przede wszystkim, że:

  • działka budowlana, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - to działka niezabudowana, nadająca się do zabudowy.

Z kolei w świetle definicji umieszczonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

  • działka budowlana to działka zabudowana.

Podsumowując - nie jest więc działką budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, żadna działka niezabudowana. Przepisy tej ustawy, jak i zawarta tam definicja działki budowlanej, zostały sporządzone na użytek regulacji stanów, które powstały w przeszłości i z punktu widzenia aktualnie obowiązujących norm są nieprawidłowe.

Cechy działki budowlanej.

Cechy, jakie ma spełniać działka budowlana są jednakowe w obu definicjach.

Chodzi tu przede wszystkim:

  • wielkość,
  • cechy geometryczne,
  • dostęp do drogi publicznej oraz,
  • wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Co za tym idzie - można bowiem stwierdzić, że działką budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest taka sama działka jak w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tą tylko różnicą, że oceny, czy ma ona pożądane cechy, dokonuje się po wzniesieniu budynku, bez uprzedniego wydzielenia gruntu w sposób umożliwiający prawidłowe korzystanie z tego budynku.

Analizując ww. definicje należy stwierdzić, że brak jest szczegółowych wskazań, jak mają wyglądać wymienione w nich cechy, wyżej wyszczególnione.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami chodzi o takie cechy działki, jakie obecnie powinna by spełniać, gdyby miała zostać zabudowana budynkiem, który już został wzniesiony. Jednak określenie cech działki budowlanej, nie może być dowolne ani wynikać z arbitralnej decyzji. Dlatego też, ustalając te cechy sięgnąć należy do przepisów technicznych i budowlanych, jak np. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj