E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?
Prawo cywilne

E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?

E - sąd to działający w Polsce sąd elektroniczny, który pozwala w trybie przyspieszonym  rozstrzygać sprawy o zapłatę. Sprawy te charakteryzują się  z reguły bardzo prostym i nieskomplikowanym stanem faktycznym, co do którego okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości oraz nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego. Do rozpoznania tych spraw dochodzi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym w skrócie EPU. Tryb ten przewidziany jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych na podstawie art. 505(28) - art. 505(39) Kodeksu postępowania cywilnego. EPU stanowi odrębne postępowanie w ramach, którego wydaje się nakaz zapłaty, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności finalizuje postępowanie na etapie e-sądowym.

Sprawy rozpoznawane w e-sądzie prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Chcąc złożyć pozew do e-sądu konieczne będzie skorzystanie z elektronicznego formularza, który został stworzony  i dostosowany specjalnie na potrzeby tego postępowania. Formularze dostępne są dla każdego w systemie e-sądu. W treści pozwu wnoszonego na takim formularzu Powód musi wskazać podstawę zobowiązania np. fakturę, wysokość żądanej kwoty czyli tzw. wartość przedmiotu sporu, jak również musi wyjaśnić okoliczności faktyczne oraz uargumentować zajęte w sprawie stanowisko.

Rodzaje spraw rozpatrywanych w E – sądzie.

Podmiotami, które w większości przypadków składają pozwy do e - sądu w trybie EPU, są:

  • firmy windykacyjne,
  • firmy telekomunikacyjne,
  • banki,
  • parabanki,
  • zakłady transportu miejskiego.

Pozew w EPU składany jest w drodze elektronicznej. Pozew oraz wszelkie pisma procesowe składane są za pośrednictwem konta utworzonego w systemie teleinformatycznym e-sądu. W związku z tym konieczne jest założenie takiego konta. Pisma wnoszone w EPU są podpisywane tzw. podpisem elektronicznym. Certyfikat do składania takiego podpisu można uzyskać przy założeniu konta na stronie internetowej e-sądu. Nie wywołają skutków prawnych pisma złożone w tradycyjnej formie papierowej.

Taki sposób składania pozwu jest dużym ułatwieniem dla wierzycieli, którzy w przypadku postępowania przed zwykłym sądem co do zasady muszą składać pozew do sądu właściwości ogólnej - w miejscu zamieszkania dłużnika. Jest to szczególnie istotne  w przypadkach gdy np. wierzyciel mieszka czy posiada siedzibę w Krakowie, a dłużnik w Gdańsku.

W EPU rozpoznawane są sprawy o roszczenia pieniężne w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych. Roszczenia dochodzone w EPU muszą być wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu. W obecnym stanie prawnym wnoszenie do e-sądu pozwów o roszczenia pieniężne nie jest obowiązkowe. Zatem cechą tego postępowania jest dobrowolność, a decyzja czy złożyć pozew w sposób tradycyjny czy do e-sądu należy wyłącznie do wierzyciela.

Obecnie jest tylko jeden e-sąd w Polsce, tj. Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Cywilny, który rozpoznaje sprawy z całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania czy siedziby dłużnika czy wierzyciela.

Czym wyróżnia się elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone przez e - sąd?

Przede wszystkim sprawy rozpoznawane przez e- sąd charakteryzują się szybkością i sprawnością. Nakaz zapłaty wydawany jest poza rozprawą, tzn. że sprawy w EPU rozpoznawane są bez wyznaczenia i odbycia się rozprawy. Nakaz zapłaty może zostać wydany w przeciągu kilku tygodni. Co istotne dla wielu osób występujących z roszczeniem – w tym trybie nie składa się pozwu w biurze podawczym sądu, tak jak jest to w zwykłym sądzie. Oznacza to, że aby złożyć pozew nie musimy się fatygować do biura podawczego ani na pocztę w celu jego wysłania. EPU pozwala na wszczęcie postępowania sądowego i prowadzenie go na odległość, mówią najprościej - z domu.

Ważne informacje dotyczące nakazów zapłaty wydawanych przez e - sąd.

W pismach, które pochodzą z e- sądu nie znajdziemy ani podpisu, ani pieczęci sądu. Z powodu ich braku takie pisma niestety dość często są bagatelizowane przez osoby które je otrzymują – czyli oczywiście pozwanych, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że wydany w EPU nakaz zapłaty wywołuje skutki prawne.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e – sąd.

Tak jak w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez zwykły sąd - od wydanego przez e-sąd nakazu pozwanemu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu. Należy go złożyć w nieprzekraczalnym 14 - dniowym terminie. W jego treści wystarczy wskazać datę wydania nakazu, sąd który go wydał, sygnaturę sprawy oraz zatytułować pismo, tj.  napisać na środku "sprzeciw od nakazu zapłaty".  Nie trzeba pisać uzasadnienia, choć zawsze jest ono wskazane, ponieważ pozwala sądowi na zapoznanie się z argumentacją stanowiska pozwanego. Dlatego wystarczające jest napisanie takiego zdania jak: "Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”.

Od sprzeciwu wnoszonego w EPU nie trzeba uiszczać żadnych opłat sądowych. Ponadto nie jest wymagane, aby sprzeciw był wniesiony na formularzu. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu skutkuje utratą mocy prawnej nakazu zapłaty. Sprawa trafia do rozpoznania przed zwykły sąd, tj. odpowiedni miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.  Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże sporządzić sprzeciw i odpowiednio sformułować wszystkie jego wnioski i zarzuty. Tylko w ten sposób pozwany zapewni sobie bezpieczeństwo skutecznego wniesienia sprzeciwu do e - sąd i zabezpieczy swoje interesy.

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj