E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?
Prawo cywilne

E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?

Funkcjonujący w Polsce e - sąd daje możliwość rozpatrywania prostych spraw o zapłatę. Rozpatruje sprawy o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Niniejszy tryb przewidziany jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych na podstawie art. 505(28) do art. 505(39) Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało zapoczątkowane jako odrębne postępowanie mające zastosowanie w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany, a także nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sąd elektroniczny zajmuje się prowadzeniem spraw w systemie teleinformatycznym, gdzie strona powodowa składa pozew na specjalnie przeznaczonym do tego elektronicznym formularzu, dostępnym w systemie e-sądu. Na niniejszym formularzu podawana jest podstawa istnienia zobowiązania, wartość roszczenia, a także zarys uzasadnienia swojego stanowiska w sprawie.

Rodzaje spraw rozpatrywanych w E – sądzie.

Pozwy do e - sądu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, są najczęściej składane przez:

  • firmy windykacyjne,
  • firmy telekomunikacyjne,
  • banki,
  • parabanki,
  • zakłady transportu miejskiego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczeń pieniężnych bez konieczności składania pozwu w miejscu zamieszkania dłużnika.

W w/w postępowaniu rozpatrywane są najprostsze sprawy cywilne, w przypadku kiedy zobowiązanie pozwanego nie budzi wątpliwości. Główną cechą tego postępowania jest jego dobrowolność, z uwagi na fakt, iż należności można dochodzić także w sposób tradycyjny - wnosząc pozew do sądu wg. miejsca zamieszkania dłużnika.  E - pozwy trafiają natomiast do jednego sądu, który jako jedyny zajmuje się elektronicznym postępowaniem upominawczym. Jest to Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Cywilny.

Należy przy tym pamiętać, iż powód jest zobowiązany do wniesienia pozwu drogą elektroniczną. Ten wymóg dotyczy także reszty wnoszonych do e - sądu pism. Wniesienie ich w formie tradycyjnej, nie wywoła skutków prawnych.

Czym wyróżnia się elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone przez e - sąd?

Przede wszystkim postępowanie przed e- sądem w pełni realizuje zasadę szybkości postępowania. Jest to postępowanie sprawne i skuteczne. Wskazać należy, iż przed e- sądem nie odbywają się rozprawy, natomiast całe postępowanie odbywa się zdalnie. To znacznie skraca czas trwania procesu. Wierzyciel dochodzący swojej należności już w ciągu kilku tygodni może otrzymać nakaz zapłaty.

Ważne informacje dotyczące nakazów zapłaty wydawanych przez e - sąd.

Po pierwsze, wskazać należy, iż pisma wysyłane przez e- sąd nie zawierają podpisu, ani pieczęci sądu. Największym problemem w tych okolicznościach, jest ignorowanie przez większość osób otrzymanego z e - sądu nakazu zapłaty, z uwagi na brak w/w elementów.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e – sąd.

W razie otrzymania nakazu zapłaty wydanego przez e – sąd, pozwany od którego dochodzone jest roszczenie pieniężne, uprawniony jest do złożenia w terminie 14 dni sprzeciwu. Sprzeciw nie musi być złożony na formularzu, ani zawierać argumentacji bądź dowodów obalających twierdzenia strony przeciwnej. Wystarczy wskazać na nim sąd, który wydał nakaz, datę jego wydania, sygnaturę sprawy, tytuł pisma (“Sprzeciw od nakazu zapłaty”), a także zdanie “Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”.  Jeżeli pismo zawiera wszystkie te elementy i zostało wniesione w terminie, wówczas nakaz zapłaty automatycznie traci moc prawną, a sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo i rzeczowo. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest wolne od opłat sądowych.  Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który odpowiednio sformułuje wszystkie wnioski i zarzuty sprzeciwu i skutecznie wniesie go do e - sądu, co zabezpieczy interesy pozwanego.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj