Wyrok łączny - czym jest i kiedy się go stosuje?
Prawo karne

Wyrok łączny - czym jest i kiedy się go stosuje?

Wyrok łączny kojarzony jest przede wszystkim z prawem karnym. Orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym jest obowiązkiem sądu. Kara łączna jest swoistym instrumentem prawa karnego, który sąd orzeka w stosunku do sprawcy, który popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju, bądź inne podlegające łączeniu. Innymi słowy, orzeczenie kary łącznej to wydanie jednego wyroku obejmującego wcześniej orzeczone kary, nadające się do połączenia, aby sprawca nie musiał odbywać ich po kolei. Tym samym, kara łączna ma na celu zapobiegać okolicznościom, gdzie sprawca pociągany jest do odpowiedzialności karnej odrębnie za każde z popełnionych przestępstw.

W jakim wymiarze orzekana jest kara łączna?

Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Tytułem przykładu można podać sytuację, w której skazany na mocy odrębnych wyroków na kary: 2 lat pozbawienia wolności, 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 5 lat pozbawienia wolności - Sąd może orzec karę łączną w wymiarze od 5 lat pozbawienia wolności do 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jeżeli jednak suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną. W wypadku natomiast zbiegu dwóch bądź więcej kar 25 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec jako karę łączną - karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

 

Kara łączna grzywny.

Zgodnie z treścią art. 86 par. 2 Kodeksu karnego - wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w Kodeksie Karnym. Wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. Ponadto, jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo.

Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na podstawie przepisu przewidującego wyższą górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą niż określona w art. 33 Kodeksu karnego, wówczas sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 4500 stawek dziennych grzywny lub najwyższej z kar grzywny, jeżeli przekracza ona 4500 stawek dziennych.

Kara łączna ograniczenia wolności.

Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar potrącenia, a także może nałożyć na sprawcę obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary, jak również orzec świadczenie pieniężne wskazane w art. 39 Kodeksu karnego (katalog środków karnych).

Zasady orzekania kary łącznej.

Zgodnie z treścią art. 85a Kodeksu karnego - sąd orzekając karę łączną bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Który sąd jest właściwy do orzekania kary łącznej?

W przypadku kiedy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekając kary podlegające łączeniu.

Wyrok łączny wydaje sąd z urzędu lub na wniosek skazanego bądź prokuratora.

Ponadto, co ważne, sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o wykonaniu kar orzeczonych w poszczególnych wyrokach.

 

 

Kto wszczyna postępowanie o wydanie wyroku łącznego?

Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu, jeżeli zachodzą przesłanki do jego wydania. Wniosek o wydanie wyroku łącznego może równiez złożyć skazany bądź prokurator. W przypadku wypełnienia przesłanek - wydanie wyroku łącznego jest obligatoryjne (obowiązkowe). Dlatego też, jeżeli skazany cofnął wniosek o wydanie wyroku łącznego, sąd obowiązany jest przeprowadzić postępowanie o wydanie wyroku łącznego z urzędu.

Zasady łączenia kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj