Dowód rejestracyjny – jak zarejestrować samochód?
Prawo administracyjne

Dowód rejestracyjny – jak zarejestrować samochód?

Od 1 października 2018r. kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wybierając się w podróż samochodem możemy je zostawić w domu bez obawy, że za ich brak policja podczas kontroli nałoży na nas karę w postaci mandatu. To jednak nie oznacza, że dokumentu tego nie trzeba w ogóle wyrabiać. Dowód rejestracyjny w dalszym ciągu jest dokumentem obowiązkowym, mimo iż nie trzeba go posiadać przy sobie.

Rejestracja samochodu.

Rejestracja samochodu jest obowiązkowa dla każdego nabywcy samochodu. Niezależnie od tego czy jest to samochód kupiony z salonu samochodowego, używany z kraju czy z importu - nowy właściciel musi dokonać rejestracji, aby samochód mógł poruszać się po drogach.

Zgodnie z art. 71 ustawy o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) dowód rejestracyjny jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego. Jednym z podstawowych warunków wymaganych dla dopuszczenia samochodu do ruchu jest jego zarejestrowanie.

Dowód rejestracyjny i informacje w nim zawarte mają być swego rodzaju  potwierdzeniem istniejącego stanu faktycznego. W orzecznictwie podkreśla się, że „jeśli dowód rejestracyjny danego pojazdu, zawierający określoną treść, tj. dane identyfikujące pojazd samochodowy jego właściciela oraz "wystawcę", jest dokumentem wydawanym w następstwie podjęcia decyzji o zarejestrowaniu pojazdu, określonego (opisanego) w złożonym wniosku, to nałożony na właściciela pojazdu obowiązek powiadomienia o zmianach tych danych ma na celu dostosowanie treści tegoż dokumentu do stanu faktycznego’’ (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2004r., sygn. akt SA/Rz 1636/02).

Czas - do kiedy trzeba zarejestrować samochód?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 p.r.d. właściciel pojazdu zarejestrowanego zobowiązany jest w terminie 30 dni zgłosić nabycie samochodu. Oznacza to, że nowy właściciel jest zobowiązany dokonać rejestracji - przerejestrowania samochodu oraz dopełnić wszelkich formalności w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zakupu samochodu.

Ten sam termin obowiązuje, jeżeli samochód został nabyty z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W myśl art. 71 ust. 7 p.r.d. właściciel jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Pamiętać należy że „obowiązek wynikający z art. 78 ust. 2 p.r.d. ma jedynie charakter porządkowy. Niewykonanie obowiązku wynikającego z treści komentowanego przepisu stanowi jedynie wykroczenie z art. 97 k.w. Nie ma on wpływu na skuteczność zawartej umowy przenoszącej prawo własności pojazdu” (Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Go 237/14).

Gdzie zarejestrować?

Aby zarejestrować samochód właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Starostwa Powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Wniosek dostępny jest w starostwie lub na stronie internetowej danego starostwa.

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta, właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

Wymagane dokumenty do zarejestrowania samochodu.

Rejestrując samochód, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty wskazane w art. 72 ust.1 p.r.d., tj.:

  • dowód własności pojazdu np. umowę kupna samochodu, fakturę VAT, akt darowizny;
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana);
  • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (jeśli są wymagane);
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli jest wymagane) albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Dowód rejestracyjny co do zasady powinien być odebrany osobiście przez właściciela pojazdu. Odbiór dowodu rejestracyjnego jest również możliwy przez inne osoby, na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego podpisanego przez właściciela.

Upoważnienie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby udzielające upoważnienia małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka), zstępnemu (syn, córka, wnuk) lub rodzeństwu.

WZÓR - Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

 

Pobierz wzór:

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego - PDF 

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj