Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych.
Prawo

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych.

 Czyli ile Sąd zasądzi od strony przegrywającej, gdy w sprawie reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat)?

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Niniejsze rozporządzenia określają minimalne stawki, jakie strona przegrywająca proces jest zobowiązana uiścić stronie wygrywającej spór w związku z występowaniem profesjonalnego pełnomocnika. Jak sama nazwa wskazuje są to jedynie stawki minimalne. Sąd może je zwiększyć kilkukrotnie, jeżeli np. sprawa była szczególnie skomplikowana. Maksymalnie sąd może przyznać sześciokrotność wskazanych stawek. Trzeba podkreślić, iż koszty zasądza się zawsze na wniosek strony.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 - sprawy o świadczenie pieniężne.

Należy podkreślić, iż w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu.

W zależności od wartości roszczenia wynoszą one kolejno:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jeżeli postępowanie zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w: postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym, wówczas stawki minimalne wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 - sprawy rodzinne.

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych uzależnione są nie od wartości przedmiotu sporu - ale od rodzaju rozpatrywanych przez sądy spraw. Stawki wynoszą więc:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Podział majątku małżonków oznacza, że wysokość kosztów zastępstwa w takim postępowaniu będzie uzależniony od wartości majątku, jednak jeśli strony zgodnie dokonają podziału – opłata ulega zmniejszeniu o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 - prawo rzeczowe.

W tym wypadku, wysokość kosztów zastępstwa procesowego (w sprawach z zakresu prawa rzeczowego - dotyczącego ruchomości bądź nieruchomości) przedstawia się następująco. Sprawy o:

 • o rozgraniczenie – 720 zł;
 • dotyczących służebności – 480 zł;
 • o naruszenie posiadania – 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

W postępowaniach dotyczących usunięcia niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym wysokość kosztów zastępstwa ustala się jako: 50% stawki obliczonej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 - w przypadku prawa spadkowego.

Sprawy spadkowe takie jak: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, dokonanie spisu inwentarza, zabezpieczenie spadku to sprawy, które co do zasady objęte są stawką minimalną w kwocie 120 zł. Natomiast jeżeli przedmiotem postępowania jest ważność testamentu to stawka wzrasta do kwoty 720 zł.

Jeśli chodzi o sprawy dotyczące działu spadku, stawka uzależniona jest od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego bądź adwokata. Jeżeli uczestnicy działu spadku są zgodni - wysokość stawki zmniejszana jest automatycznie o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego w 2018 r. - w przypadku prawa pracy.

Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, koszty zastępstwa procesowego opiewają na kwoty odpowiednio dopasowane do rodzaju roszczenia:

 • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 • inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
 • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
 • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 w pozostałych sprawach cywilnych.

Wymienione wyżej rozporządzenia zawierają również szczegółowe wyliczenie wysokości stawek minimalnych w sprawach:

 • o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
 • o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
 • z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
 • z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
 • o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
 • egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
 • ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
 • o wyjawienie majątku – 120 zł;
 • rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
 • rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
 • innych rejestracji – 1200 zł;
 • zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;
 • o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
 • o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
 • o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
 • o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
 • o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
 • o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 • o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
 • o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 • o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
 • o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
 • o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
 • o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
 • o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
 • o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 • o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Jeśli chodzi o postępowanie odwoławcze, również w tym postępowaniu przyznawane są koszty zastępstwa procesowego, ich wysokość jest zróżnicowana (zależy od rodzaju wniesionego środka odwoławczego, a także sądu rozstrzygającego). Wynoszą one zawsze nie mniej niż 120 zł (postępowanie przed sądem okręgowym), albo 240 zł (postępowanie przed sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym).

Natomiast w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, za sporządzenie oraz wniesienie skargi konstytucyjnej i stawiennictwo na rozprawie - stawka minimalna to 960 zł, natomiast za sporządzenie oraz wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi - stawka minimalna wyniesie: 480 zł.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj