Karta pojazdu - co powinniśmy o niej wiedzieć?
Prawo administracyjne

Karta pojazdu - co powinniśmy o niej wiedzieć?

Karta pojazdu jest czymś w rodzaju metryczki pojazdu. Dokument ten jest tworzony w odniesieniu do określonego pojazd i obrazuje jego historię. Karta pojazdu powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje o pojeździe.  

Kwestię karty pojazdu w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym". Zgodnie z art. 77 w.w. ustawy ust. 1 - producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei w myśl ust. 2 - kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej odpowiedni organ.

Co zawiera karta pojazdu?

Szczegóły co do treści karty pojazdu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20 października 2003 roku w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Zgodnie z par. 2 w.w. rozporządzenia, karta pojazdu powinna zawierać w szczególności:

  • dane identyfikacyjne danego pojazdu,
  • parametry techniczne danego pojazdu,
  • dane identyfikacyjne właściciela danego pojazdu,
  • dane potwierdzające rejestrację pojazdu.

Z karty pojazdu możemy dowiedzieć się m.in. o ewentualnych zmianach w zakresie parametrów technicznych pojazdu - od jego nowości (przykładowo wymiana silnika), a ponadto jakie było dotychczasowe przeznaczenie pojazdu, np. czy auto służyło jako taksówka, karetka.

Wydawanie karty pojazdu.

Obowiązek wydania karty pojazdu obciąża producenta bądź importera każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym innym przypadku, kartę pojazdu wydaje organ rejestrujący, tj. starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz odpowiedniej opłaty za jej wydanie.

Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.

Karta pojazdu, a kontrola drogowa.

Karta pojazdu nie jest wymagana przy kontroli drogowej, nie trzeba jej ze sobą wozić. Należy ją przekazać nabywcy w przypadku sprzedaży pojazdu. Z pewnością będzie wymagana przy większości czynności administracyjnych związanych z pojazdem. Konieczna jest również do przerejestrowania samochodu.

Zagubienie, bądź zniszczenie karty pojazdu.

Ustawodawca przewidział rozwiązania dla sytuacji, kiedy karta pojazdu uległa zgubieniu lub zniszczeniu. W tym przypadku należy złożyć pisemny wniosek do organu rejestrującego o wydanie tzw. wtórnika. W celu jego wyrobienia należy przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu oraz złożyć oświadczenia o utracie dotychczasowej karty - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wycofanie karty pojazdu.

Wedle najnowszych doniesień – w przyszłości ma zostać zlikwidowany obowiązek posiadania karty pojazdu. Obecnie, opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75 zł.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku posiadania przez kierowcę dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Możliwe zatem, że i karta pojazdu wkrótce stanie się reliktem przeszłości.

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj