Na ile można stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu
Prawo karne

Na ile można stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w świetle prawa może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko zależy od tego jakie stężenie alkoholu kierowcy zostanie stwierdzone w wyniku badania krwi, ponieważ w polskim porządku prawnym wyróżniamy:

  • stan po spożyciu alkoholu – występuje, gdy osoba w wydychanym powietrzu ma 0,1 do 0,25 mg/dm³ alkoholu lub 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem,
  • stan nietrzeźwości – występuje, gdy dana osoba w wydychany powietrzu ma więcej niż 0,25 mg/dm³ alkoholu ponad 0,5 promila alkoholu we krwi, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

Jaka kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Rodzaj i wymiar kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w pierwszej kolejności zostaną uzależnione od tego, czy kierowca popełnił wykroczenie (prowadził po spożyciu alkoholu) czy przestępstwo (prowadził w stanie nietrzeźwości).

Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu na kierowcę obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a oprócz tego sąd może nałożyć karę aresztu od 5 do 30 dni albo grzywny w wysokości od 50 do 5000 zł. Ponadto 10 punktów karnych.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara grzywny (wymierza w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych), kara ograniczenia albo pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 2 lat. Jeżeli jednak sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za:

  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego,
  • popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku lub katastrowy komunikacyjnej popełnione w stanie nietrzeźwości,
  • prowadzenie pojazdu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, który orzeczono w związku ze skazaniem za przestępstwo

– podlega surowszej odpowiedzialności – sąd skaże go na karę pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto zauważyć, że w przypadku, gdy prowadzenie pojazdu po alkoholu stanowi przestępstwo – zastosowanie środka karnego w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. W praktyce jednak sądy na ogół orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Co do zasady za jazdę po pijanemu kara grzywny

W myśl art. 35 kodeksu wykroczeń, areszt orzeka się w sytuacji, gdy do popełnienia danego czynu doszło z winy umyślnej, sprawca wykazuje cechy osoby zdemoralizowanej albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie. Jeżeli takie okoliczności nie występują – wymierzona zostanie kara grzywny. Podobnie – do orzeczenia kary ograniczenia bądź pozbawienia wolności za przestępstwo dojdzie wyłącznie wtedy, gdy sąd stwierdzi, że inna kara bądź środek karny nie może spełnić celów kary.

Na ile zabierają prawo jazdy po alkoholu – 2 promile i więcej

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest fakultatywne wyłącznie wówczas, gdy nie dojdzie do popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu może, ale nie musi zostać pozbawiony prawa do prowadzenia przez okres od 1 roku do 15 lat. Jeżeli natomiast dojdzie do wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym – sąd ma obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata, a w niektórych sytuacjach także dożywotnio. Na zawsze utraci prawo jazdy kierowca, który prowadził w stanie nietrzeźwości, a poza tym:

  • był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  • spowodował katastrofę, wskutek której doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby,
  • spowodował wypadek,
  • jest żołnierzem, naruszył zasady bezpieczeństwa i spowodował wypadek którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby.

Sąd nie wyda orzeczenia o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów wyłącznie, gdy stwierdzi, że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami – odstąpienie od wymierzenia środka karnego nie jest jednak dopuszczalne w razie ponownego skazania za spowodowanie katastrofy lub wypadku przez prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości.

Jak uniknąć utraty prawa jazdy za prowadzenie pojazdu po alkoholu?

Jak wskazano wcześniej, w razie popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd obligatoryjnie stosuje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Kary tej można jednak uniknąć i doświadczony adwokat Poznań jest w stanie w tej sprawie pomóc – rozwiązaniem jest instytucja odstąpienia od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd może bowiem odstąpić od wymierzenia środka karnego w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, jego decyzja będzie uzależniona zarówno od charakteru i okoliczności popełnienia wykroczenia, jak i warunków i właściwości osobistych sprawcy.

Również popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie zawsze musi prowadzić do orzeczenia środka karnego bądź kary ograniczenia albo pozbawienia wolności oraz orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Jakie możliwości ma sprawca przestępstwa któremu zależy na uniknięciu kary oraz zachowaniu prawa do prowadzenia pojazdów? Rozwiązaniem dla kierowcy jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Na instytucję tę można powołać się, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu są nieznaczne, okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, zaś sprawca po pierwsze nie był dotąd karany za przestępstwo popełnione umyślnie, po drugie – jego dotychczasowy sposób życia, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania pozwala uniknąć kary, tj. grzywny albo ograniczenia bądź pozbawienia wolności. Sąd wciąż może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, jednak złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania może przełożyć się na skrócenie okresu na jaki orzeczony zostanie zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy po uprawomocnieniu się wyroku

Zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę po pijanemu nie musi obowiązywać tak długo, jak orzekł sąd. Osoba przestrzegająca porządku prawnego może ubiegać się o uznanie środka karnego za wykonany po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony, nie wcześniej jednak niż po roku jego wykonywania. Zatem kierowca, któremu odebrano prawo jazdy na trzy lata, może ubiegać się o jego zwrot po półtora roku. W przypadku osób wobec których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ubieganie się o uznanie orzeczenia za wykonane jest możliwe po 15 latach.

Oprócz tego istnieje także możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, pod warunkiem że skazany będzie prowadził wyłącznie pojazdy wyposażone w tzw. blokadę alkoholową. Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem, że jeżeli zakaz prowadzenia był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu dożywotniego – przez co najmniej 10 lat, sąd może orzec, że dalszy zakaz prowadzenia będzie dotyczył tylko pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Warunkiem takiej decyzji jest to, aby postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniały przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak widać zatrzymanie przez policję kierowcy, który wcześniej spożywał alkohol może oznaczać różne konsekwencje, które uzależnione są od wielu okoliczności. Każdy, kogo spotkała taka sytuacja powinien skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika – najlepiej jak najszybciej po zatrzymaniu prawa jazdy, przed rozpatrzeniem sprawy przez sąd.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj