Przedawnienie długów spadkowych
Prawo spadkowe

Przedawnienie długów spadkowych

Przyjmując spadek po bliskiej osobie, powinniśmy mieć świadomość faktu, że godzimy się przyjąć nie tylko jej majątek, ale również ewentualne zadłużenie, które mogło powstać niezależnie od naszej wiedzy. Warto wcześniej sprawdzić, czy spadek, który mamy otrzymać nie jest obciążony zobowiązaniami. Nieświadomość zadłużenia nie zwalnia nas z obowiązku jego spłaty, jeśli jednak wierzyciel nie zacznie dochodzić swoich roszczeń w odpowiednim terminie, długi spadkowe mogą ulec przedawnieniu. Dowiedz się więcej o instytucji przedawnienia w odniesieniu do zobowiązań spadkowych.

Nieświadomość nie zwalnia z obowiązku spłaty

Wiele osób szuka w kancelariach prawnych porady, co zrobić z zadłużeniem odziedziczonym po zmarłej osobie. Rzeczą całkowicie naturalną jest to, że nikt z nas nie lubi, kiedy spada na niego zadłużenie spowodowane przez inną osobę. Zwłaszcza wówczas, kiedy niespodziewanie otrzymujemy wezwanie do zapłaty kredytu lub rat sprzedażowych, które zobowiązał się płacić nasz nieżyjący spadkodawca. Niestety, brak wiedzy o zadłużeniu nie ma wpływu na obowiązek jego spłaty, dlatego tłumaczenie w stylu „Nie miałem pojęcia o tym, że mój dziadek kupił dom na kredyt” nikogo nie przekona, a już na pewno nie wierzycieli, którzy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, mogą dopominać się spłaty zadłużenia. Co więcej, obowiązek zapłaty dotyczy nie tylko samego zobowiązania, ale również powstałych na skutek zwłoki odsetek.

Co do zasady, wierzyciel nie ma obowiązku ponaglać, przypominać czy wzywać do zapłaty (choć takie czynności są standardem w czynnościach windykacyjnych) – brak wezwania do zapłaty nie zwalnia spadkobiercy z obowiązku spłaty zadłużenia. Jeśli jednak wierzyciel nie podejmie żadnych kroków mających na celu wyegzekwowanie należności – w szczególności zaś nie skieruje sprawy do sądu – dług może ulec przedawnieniu. W takim przypadku dłużnik ma prawo uchylać się od obowiązku zapłaty zobowiązania. Jednak o tym, czy faktycznie doszło do przedawnienia, decyduje sąd.

Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia

Po ilu latach zobowiązania ulegają przedawnieniu? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. W przypadku różnych należności i zobowiązań, mamy do czynienia z różnymi terminami, po których długi się przedawniają. Co do zasady, długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (czyli m.in. niespłacone raty, kredyty, pożyczki itp) ulegają przedawnieniu, jeśli wierzyciel nie podejmie żadnych kroków w celu wyegzekwowania należności w terminie 3 lat od dnia, w którym spłata zobowiązania stała się wymagalna (czyli de facto od terminu płatności ostatniej raty pożyczki lub kredytu).

Jeśli roszczenie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, wierzyciel ma prawo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania należności przez 10 lat od uprawomocnienia się wyroku. Podobnie w przypadku orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed mediatorem. Jeśli od dnia podpisania umowy kredytu upłynęło 10 lat, a bank w tym czasie nie podjął żadnych kroków, by odzyskać należność, spadkobierca może wystąpić do wierzyciela, powołując się na przepisy o przedawnieniu zobowiązania i na tej podstawi uchylać się od obowiązku spłaty. Jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a w toku postępowania wykazane zostanie, że w wymaganym terminie faktycznie nie zostały podjęte żadne czynności windykacyjne, sąd oddali roszczenie wierzyciela, dzięki czemu uwolnimy się od przedawnionego długu spadkowego.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj