Błąd w sztuce lekarskiej. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Błąd w sztuce lekarskiej. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Błędy popełniane przez lekarzy oraz personel medyczny w trakcie wykonywania swych obowiązków niejednokrotnie skutkują poważnymi konsekwencjami dla zdrowia (a nieraz i życia) pacjentów

W wielu przypadkach skutki błędów medycznych są długotrwałe, a nawet nieodwracalne, ale wciąż w naszym kraju nie są prowadzone żadne oficjalne statystyki dotyczące skali problemu. Coraz częściej jednak osoby pokrzywdzone dochodzą swych praw do uzyskania należnego odszkodowania za błędy popełniane przez lekarzy. W jaki sposób ubiegać się o takie odszkodowanie, jakich formalności należy dopełnić i o czym pamiętać? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy specjalistów z warszawskiej kancelarii prawnej KN Adwokaci, posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych związanych z personelem medycznym.

Błąd w sztuce lekarskiej - definicja

W aktualnie obowiązujących w Polsce regulacjach prawnych nigdzie nie sprecyzowano dokładnie pojęcia „błąd w sztuce lekarskiej” czy „błąd medyczny”, z pomocą jednak przychodzi istniejące orzecznictwo. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego za błąd w sztuce lekarskiej uznawana jest niezgodna z dostępną dla lekarza nauką medyczną czynność lub jej zaniechanie w zakresie terapii albo diagnozy. Co istotne, błędem medycznym są również uszkodzenia ciała powstałe w wyniku podjętych czynności leczniczych (czyli takich, które zmierzają do ochrony zdrowia i życia) wykonanych w sposób niezgodny z powszechnie uznawanymi zasadami wiedzy oraz sztuki lekarskiej.

Warto w tym miejscu uściślić pewną ważną kwestię: o ile na gruncie języka potocznego błąd medyczny jest utożsamiany z błędem w sztuce lekarskiej, o tyle na gruncie prawa między tymi pojęciami istnieje dość wyraźne rozróżnienie. Błąd w sztuce lekarskiej może bowiem popełnić wyłącznie lekarz, natomiast błąd medyczny rozumie się szerzej: jako błędy i uchybienia, popełnione przez osoby, które lekarzami nie są – np. pielęgniarki, położne czy osoby wykonujące inny zawód medyczny.

Gdzie zgłaszać błąd medyczny?

Jeżeli błąd w sztuce lekarskiej został popełniony w szpitalu i nie minął od tego momentu 1 rok, roszczenie o odszkodowanie powinno zostać zgłoszone do właściwej Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Natomiast w przypadku, gdy do błędu medycznego doszło w przychodni, specjalistycznej poradni czy medycznej placówce przyszpitalnej, roszczenie o odszkodowanie powinno zostać skierowane bezpośrednio do danej placówki albo do jej ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, gdzie kierowane jest roszczenie, niezbędne jest dołączenie do niego kompletu wymaganej dokumentacji, w tym:

  • dokładnego i szczegółowego opisu przebiegu leczenia wraz z określeniem, na czym według osoby poszkodowanej polegał błąd;
  • pełnej dokumentacji z placówki medycznej, w której został popełniony błąd medyczny (kompletna historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego i opisy wyników badań oraz prowadzonych konsultacji);
  • dokumentacji potwierdzającej wysokość poniesionych przez osobę poszkodowaną kosztów oraz utraconych korzyści w wyniku popełnionego błędu medycznego lub lekarskiego.

Eksperci z kancelarii KN Adwokaci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma czas – trzeba pamiętać, że w polskim systemie prawnym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się po 3 latach od chwili, gdy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie.

Jakie odszkodowanie można uzyskać?

Każdorazowo wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny lub lekarski jest ustalana indywidualnie, co w praktyce oznacza, że im dokładniej i precyzyjniej poszkodowany udowodni swoją szkodę i jej skutki, tym wyższe odszkodowanie będzie miał szansę uzyskać.

Warto pamiętać, że w przypadku uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych przez osobę poszkodowaną na naprawienie szkody, czyli m.in. koszt zakupu leków, dojazdu do szpitala, koszty badań i konsultacji lekarskich czy przystosowania mieszkania do niepełnosprawności będącej wynikiem błędu lekarskiego. W przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do wykonywania pracy zarobkowej możliwe jest uzyskanie renty – czasowej lub stałej.

Profesjonalna pomoc prawna

Z uwagi na fakt, że sprawy o odszkodowania za błąd medyczny lub lekarski mogą trwać bardzo długo (do normy należą postępowania kilkuletnie), a uzyskanie odszkodowania wymaga specjalistycznego przygotowania i doskonałej znajomości aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, najlepiej jest skorzystać ze wsparcia dobrego prawnika lub kancelarii prawnej. Specjaliści z kancelarii KN Adwokaci zachęcają do kontaktu z nimi i konsultacji wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w wyniku działań lekarzy lub personelu medycznego, zapewniając indywidualne podejście do każdej sprawy, pełen profesjonalizm oraz wysoką skuteczność w uzyskiwaniu należnych odszkodowań.

Artykuł parterski 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj