Świadczenie usług płatniczych przez małą instytucję płatniczą za pośrednictwem agenta

Świadczenie usług płatniczych przez małą instytucję płatniczą za pośrednictwem agenta

Mała instytucja płatnicza może świadczyć usługi płatnicze po uzyskaniu wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego, który jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (“Ustawa”), MIP może świadczyć usługi płatnicze samodzielnie lub za pośrednictwem agenta. Ustawa wprowadza własną definicję agenta, zgodnie z którą jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działająca w imieniu i na rzecz MIP wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

Jeśli MIP (Mała instytucja płatnicza) zamierza korzystać z usług agenta od początku prowadzenia działalności płatniczej, w wniosku o dokonanie wpisu do rejestru KNF wnioskodawca powinien podać dane agenta (m.in. jego nazwę czy siedzibę i adres głównego miejsca wykonywania działalności). Jeśli MIP zdecyduje się na współpracę z agentem po uzyskaniu wpisu do rejestru (np. w wyniku rozwoju działalności), powinna przesłać do KNF zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zakres przekazywanych informacji jest szerszy, niż we wniosku o wpis do rejestru MIP.

Przygotowane przez MIP zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

  2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

  3. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z AML/CFT (tj. w jaki sposób MIP zamierza kontrolować zgodność działalności agenta z przepisami AML/CFT);

  4. imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem (np. członków zarządu), a w przypadku agenta, który nie podlega nadzorowi KNF – dokumenty potwierdzające, że osoby zarządzające agentem posiadają właściwe kompetencje oraz że nie zostały prawomocnie skazane za określone w Ustawie przestępstwa,

  5. wykaz usług płatniczych MIP, do świadczenia których agent jest upoważniony,

  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.

Należy pamiętać o tym, aby umowa o współpracy pomiędzy MIP a agentem została zawarta przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności (nie ma obowiązku przekazania kopii umowy do KNF na etapie składania wniosku o wpis do rejestru lub zawiadomienia o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta, ale KNF w ramach kompetencji nadzorczych czy prowadzonej kontroli może zwrócić się do MIP o jej okazanie). Ponadto od momentu złożenia zawiadomienia i wniosku do KNF MIP ma obowiązek niezwłocznie informować nadzorcę o istotnych zmianach w zakresie opisu mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z AML/CFT.

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z wnioskiem KNF wpisuje albo odmawia wpisu agenta do rejestru, o czym niezwłocznie powiadamia MIP. Agent może rozpocząć świadczenie usług płatniczych po wpisaniu do rejestru. W przypadku wpisu agenta do rejestru (niezależnie od trybu), MIP ma obowiązek niezwłocznie informować KNF o zmianach dotyczących korzystania z usług agenta (np. o zmianie zakresu usług płatniczych, do świadczenia których agent jest upoważniony przez MIP).

Przed rozpoczęciem współpracy z agentem należy zapoznać się z zasadami odpowiedzialności. Po pierwsze, MIP w zakresie świadczenia usług płatniczych ponosi odpowiedzialność wobec swoich klientów za działania agenta jak za swoje własne działania (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka). Po drugie, zasad odpowiedzialności MIP za działania agenta, które wynikają z Ustawy, nie można wyłączyć ani ograniczyć w umowie, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność MIP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej przez agenta jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynikało z innych przepisów prawa. Po trzecie, nie można wyłączyć w umowie odpowiedzialności agenta wobec MIP za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania jego zobowiązań.

Aleksander Wasiak | Associate

Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p.

kancelaria@rsplegal.pl

603-969-569

Artykuł partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj