Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn
Prawo spadkowe

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowią członkowie najbliżej rodziny, którzy po spełnieniu odpowiednich warunków będą całkowicie zwolnieni od odprowadzenia podatku od spadku lub darowizny.

Zgodnie z prawem, nabycie majątku w wyniku otrzymanego spadku lub darowizny zwolnione jest z opodatkowania, jeżeli jego wartość nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. W ustawie od spadków i darowizn podzielono członków rodziny na 3 grupy podatkowe, zaś wysokość kwoty wolnej od podatku, co do każdej z tych grup jest inna.

Do poszczególnych grup należą:

  • I - małżonek, zstępni – (dzieci), wstępni (rodzice), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
  • II – zstępni rodzeństwa (siostrzeniec), rodzeństwo rodziców (wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (mąż brata), rodzeństwo małżonków (szwagier), małżonk0wie rodzeństwa małżonków (żona brata żony), małżonków innych zstępnych (mąż wnuczki);
  • III – inni członkowie rodziny niż wyżej wskazani lub osoby w ogóle niespokrewnione.

Osoby które należą, do którejkolwiek z powyższych grup nie będą zobowiązane zgłaszać przysporzenia majątkowego do fiskusa i odprowadzać od niego podatku, jeżeli wartość otrzymanego majątku nie przekroczy kwoty:

  • 9637 zł - dla I grupy;
  • 7276 zł - dla II grupy;
  • 4902 zł - dla III grupy;

Grupa "0" – czyli jak w ogóle nie zapłacić podatku

Tzw. "grupa 0" – hoć w nomenklaturze ustawy brakuje takiego określenia, to w zakresie obowiązku podatkowego odgrywa fundamentalne znaczenie. Osoby należące do tej grupy mogą całkowicie uniknąć obowiązku podatkowego od otrzymanego spadku czy darowizny, nawet wtedy gdy wartość otrzymanego majątku jest wyższa od kwoty wolnej od podatku. Uzależnione jest to od spełnienia ustawowych warunków.

Do "grupy 0" należą najbliżsi członkowie rodziny, tj.:

  • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha.

Jak widać są to osoby wchodzące do 1 grupy, z wyłączeniem zięcia, synowej i teściów.

Aby nie płacić podatku osoby te zobowiązane są:

  • zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego fakt nabycia spadku lub darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy wówczas złożyć formularz SD-Z2 do Urzędu Skarbowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub miejsca położenia nieruchomości – w przypadku, gdy przedmiotem spadku lub darowizny jest nieruchomość;
  • udokumentować fakt nabycia środków pieniężnych – w sytuacji jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie przekracza 9637 zł (kwota wolna od podatku) obdarowany musi wykazać odpowiedni dokument potwierdzający ich otrzymanie. Dokumentem takim może być: np. dowód przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jeżeli nie dopełnimy w.w. obowiązków będziemy musieli odprowadzić podatek zgodnie z ogólnymi zasadami.

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj