Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni
Prawo cywilne

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni

W czasie pobytu na wakacjach zostawiasz swoje rzeczy w hotelu, a wybierając się na siłownię lub do restauracji zostawiasz je w szatni? Zastanawiasz się kto ponosi odpowiedzialność za rzeczy wniesione i zostawione przez Ciebie w obiekcie podczas korzystania z jego usług lub poza nim? Przepisy kodeksu cywilnego przesądzają, iż za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnych zakładów odpowiedzialność ponoszą właściciele obiektów.

Naturalne jest to, że podczas korzystania z usług hotelu, siłowni czy basenu gość nie ma możliwości ciągłego pilnowania swoich rzeczy. W związku z tym rzeczy wniesione i pozostawione w przeznaczonym do tego miejscu na teren obiektu jednocześnie zostają powierzone właścicielowi obiektu lub osobie u niego zatrudnionej. Tym samym hotele czy inne obiekty są odpowiedzialne za rzeczy wniesione na jego teren przez gościa. Świadczy to o tym, iż właściciel obiektu zobowiązany jest stworzyć odpowiednie i bezpieczne warunki przechowania bagażu. W świetle art. 846 k.c. jeżeli pozostawione rzeczy zostaną uszkodzone, zniszczone, zagubione lub skradzione wówczas odpowiedzialność za brak odpowiedniego zabezpieczenia ponosi hotel.

„Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy”

Często przy recepcji widnieją komunikaty informujące gościa, ze „obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy”. Nic bardziej mylnego – komunikatu takiego mogłoby równie dobrze nie być. Tego typu informacje czy regulaminy są bezpodstawne i nie zabezpieczają właścicieli obiektów. W świetle prawa nie są oni zwolnieni z odpowiedzialności i obowiązku wypłaty odszkodowania za naruszone rzeczy. O powyższym stanowi art. 846 § 5 k.c.: wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez umowę lub ogłoszenie nie ma skutku prawnego. Dlatego obiekt nie może powoływać się na brak odpowiedzialności tłumacząc, że tak stanowi wewnętrzny regulamin, a gość został o tym odpowiednio poinformowany.

Kiedy obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy?

Odpowiedzialność hotelu została oparta na zasadzie ryzyka. Zatem obiekt będzie ponosił odpowiedzialność niezależnie od tego czy szkoda powstała z jego winy czy nie. Decydujące znaczenie ma sam fakt wystąpienia skutku oraz brak zaistnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność. 

Jednakże odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez klientów korzystających z usług obiektu może zostać ograniczona. Są to szczególne przypadki, określone w ustawie. Odpowiedzialność właściciela obiektu zostaje wyłączona, gdy szkoda wynikła:

  • z właściwości rzeczy wniesionej – np. krucha porcelana;
  • wskutek siły wyższej, która była trudna do przewidzenia lub powstrzymania – np. tornado;
  • wyłącznie z winy poszkodowanego gościa lub osoby, która mu towarzyszyła – np. pozostawienie otwartych drzwi do pokoju lub okna;
  • wyłącznie z winy osoby zatrudnionej u poszkodowanego gościa lub osoby, która go odwiedzała.

Należy podkreślić, iż okoliczności wyłączające odpowiedzialność obiektu za zniszczone lub utracone rzeczy muszą zostać udowodnione przez prowadzącego hotel, basen, siłownie itp.

Wysokość odszkodowania

Szacując wysokość odszkodowania za utracone lub uszkodzone rzeczy, bierze się pod uwagę jego rzeczywistą - czystą wartość. Oznacza to, że w zakres odszkodowania nie wlicza się wysokości ewentualnych korzyści, które możliwe byłyby do osiągnięcia gdyby rzecz nie została naruszona. Również uwzględnia się stopień zawinienia właściciela rzeczy tzn. w jakim zakresie przyczynił się do powstania szkody.

Wysokość odszkodowania szacuje się na podstawie zasad wskazanych w art.849 k.c, która:

  • musi odpowiadać wartości utraconej rzeczy oraz w wyniku powstałych uszkodzeń nie może zaniżać jej wartości np. jeżeli radio zostało uszkodzone, ale nadal działa, wówczas wysokość odszkodowania będzie odpowiadała wysokości wartości tego uszkodzenia.
  • względem jednego gościa hotelowego, odszkodowanie nie może przewyższać stukrotnej należności za pokój hotelowy, tj. cena za pokój, bez dodatkowych usług np.: śniadania. Przykładowo, jeśli cena za pokój hotelowy wynosi 100 zł, to maksymalna wysokość odszkodowania wyniesie 10.000 zł.
  • za każdą rzecz nie może przewyższać pięćdziesięciokrotnej wysokości należności za pokój, odpowiednio do powyższego przykładu: 5.000zł.

Należy również pamiętać, że poszkodowany po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie, nie może dochodzić odszkodowania. Prawo takie całkowicie wygasa po upływie roku od dnia, w którym przestał on korzystać z usług danego obiektu. Tym samym poszkodowany nie możne wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, gdy korzystał z tego obiektu 2 lata temu, nawet jeżeli dowiedział się o uszkodzeniu radia 3 miesiące temu.

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj