Rozliczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na druku PIT-39

Rozliczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na druku PIT-39

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i związanych z nieruchomościami praw majątkowych. Należy w nim wykazać przychód uzyskany z takich źródeł, koszty uzyskania tego przychodu, wyliczyć dochód (bądź stratę) i kwotę należnego podatku. Podatek dochodowy od dochodów z takich źródeł wynosi 19%. Nie można również zapomnieć o kwotach zwolnionych w związku z przeznaczeniem przychodów na własne cele mieszkaniowe.

PIT-39 składany jest przez polskiego rezydenta podatkowego w związku z polskimi nieruchomościami, ale również w związku ze sprzedażą nieruchomości zagranicznych. 

Kto ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-39

Na formularzu PIT-39 należy poinformować fiskusa o osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym przychodach z odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy:

  • odpłatne zbycie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej,
  • odpłatne zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w spadku, do tego pięcioletniego okresu wlicza się okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę. Decydujący jest więc termin nabycia majątku przez przekazującego spadek, a nie data otwarcia spadku.

Na druku PIT-39 wykazuje się wyłącznie przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i związanych z nimi praw majątkowych. Jeśli w danym roku podatnik osiągnął również dochody z innych źródeł (na przykład z umowy o pracę), to takie dochody jest zobowiązany wykazać na innym formularzu (na przykład PIT-37).

Jakie dane należy podać w formularzu PIT-39

W formularzu PIT-39 należy m.in. podać osiągnięty przychód, koszty jego uzyskania, sumę odpisów amortyzacyjnych (jeżeli występują), wyliczyć dochód (bądź stratę) oraz wysokość należnego podatku.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych co do zasady jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeśli jednak organ podatkowy uzna, że cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych nieruchomości lub praw, będzie mógł określić ten przychód w wysokości wartości rynkowej, a więc na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Gdy nieruchomości lub prawa majątkowe zostały nabyte w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, do kosztów uzyskania przychodu zalicza się też kwotę zapłaconego podatku od spadków lub darowizn oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe (proporcjonalnie do udziału wartości zbywanej rzeczy lub prawa w łącznej wartości rzeczy i praw opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn). Ciężary spadkowe polegają rozliczeniu również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia takiej nieruchomości. Do kosztów zalicza się też udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości poniesione przez spadkodawcę.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest natomiast różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów, ewentualnie powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Ulga podatkowa wykazana w zeznaniu PIT-39

Należny podatek można obniżyć lub nawet zredukować do zera pod warunkiem przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub związanych z nimi praw na własne cele mieszkaniowe. Aby skorzystać z ulgi, wydatki na te cele należy ponieść w ciągu 3 lat licząc od końca roku sprzedaży nieruchomości lub praw. Wtedy z opodatkowania wyłączona będzie część dochodu, jaka odpowiada udziałowi wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. To oznacza, że jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

PIT-39 online lub tradycyjnie

Można złożyć zeznanie PIT-39 online, za pośrednictwem z e-Urzędu Skarbowego lub innych programów do wypełniania PIT, po zalogowaniu się i potwierdzeniu tożsamości w jeden z dostępnych sposobów. Podatnik składający zeznanie tą drogą otrzyma urzędowe poświadczenia odbioru (UPO), potwierdzające, że dokument został przyjęty.

PIT-39 można także złożyć w tradycyjny sposób, wysyłając lub przynosząc papierowe zeznanie do właściwego urzędu skarbowego.

pit 39 online

Do kiedy należy złożyć PIT-39

PIT-39 jest zeznaniem składanym za rok kalendarzowy. Dlatego, podobnie jak inne roczne zeznania podatkowe, należy go złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym doszło do odpłatnego zbycia nieruchomości. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to, zgodnie z ordynacją podatkową, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Jeżeli z zeznania wynika, że podatnik ma obowiązek zapłaty podatku, to termin, w jakim należy złożyć zeznanie, jest równocześnie terminem zapłaty podatku.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj