Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania w 2024 roku? Masz czas do 20 lutego 2024 r.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania w 2024 roku? Masz czas do 20 lutego 2024 r.

Prowadzisz własną działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca, wspólnik spółki cywilnej lub w formie spółki prawa handlowego? Bądź dopiero zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Masz czas na analizę i wybór formy opodatkowania w 2024 r. - decyzję w tym zakresie musisz podjąć do 20 lutego 2024 r.

Zdajesz sobie sprawę, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będziesz ponosił obciążenia podatkowe, jednak nie wiesz, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza, a nawet jakie formy opodatkowania dochodów wchodzą w grę w Twoim wypadku?

Tymczasem decyzja o wyborze formy opodatkowania jest jedną z kluczowych decyzji, które musisz podjąć decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy to w formie jednoosobowej działalności, czy to w ramach spółki prawa handlowego.

Jest to istotna decyzja dla Ciebie jako przedsiębiorcy, ponieważ ma ona ogromny wpływ na prowadzenie biznesu. Nie ma co ukrywać - obowiązek podatkowy skutkuje pozbawieniem podatnika części środków, które mógłby przeznaczyć na inwestycje, rozwój i zwiększenie potencjału ekonomicznego prowadzonej działalności. Stąd też trzeba mieć świadomość - co często jest niedostrzegane przez przedsiębiorców - konkurent płacący niższe podatki jest w uprzywilejowanej pozycji. Zbyt wysokie obciążenia podatkowe to nie tylko konieczność zmniejszenia konsumpcji. To także mniejsze środki na rozwój.

Jakie są wartości kwoty wolnej od podatku? Jakie są stawki w przypadku rozliczania ryczałtu? Kiedy nie odliczysz kosztów uzyskania przychodu? Co zawrzeć w rozliczeniu rocznym? Czy możesz myśleć o zryczałtowanym podatku dochodowym lub opodatkowaniu w formie karty podatkowej? Te pytania lub podobne nie dają Ci spokoju?

Poniżej przedstawimy możliwe opcje, a Ty będziesz mógł zastanowić się jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza.

Opodatkowanie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jako przedsiębiorca masz obecnie do wyboru trzy formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 1. zasady ogólne (opodatkowanie na podstawie tzw. skali podatkowej);
 2. podatek liniowy;
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Warto, abyś optymalną formę opodatkowania prowadzonej przez Ciebie jednoosobowej działalności gospodarczej wybrał z pomocą doradcy podatkowego, który dokona analizy Twojej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, weźmie pod uwagę Twoje plany rozwoju działalności gospodarczej, obecne i przyszłe przychody, możliwość skorzystania z ulg, a wszystko to oprze o bieżące przepisy podatkowe.

Jednak warto również, abyś przybliżył sobie również samodzielnie podstawowe trzy formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Warto również wspomnieć, że istnieje również możliwa czwarta forma opodatkowania - a mianowicie opodatkowanie w formie karty podatkowej. Jednak karta podatkowa będzie możliwa jedynie dla osób, w tym wspólników spółki cywilnej, które już wykonują działalność i były w ten sposób opodatkowane już w 2021 roku. Nie będziesz zatem mógł skorzystać z tej formy opodatkowania jeśli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą lub już ją prowadzisz w oparciu o inną formę opodatkowania i zastanawiasz się nad jej zmianą. Tymczasem karta podatkowa polega na tym, że wysokość miesięcznego podatku ustalana jest przez urząd skarbowy, a konkretnie przez naczelnika urzędu skarbowego. Jest to prosta forma, ale niestety obecnie nie możesz już wybrać karty podatkowej.

Zasady ogólne.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów, wybierana zdecydowanie najczęściej przez jednoosobowych przedsiębiorców. Jeśli zdecydujesz się na nią, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku od osiągniętego przez Ciebie dochodu. Forma ta daje ci najpełniejsze możliwości skorzystania z wielu ulg.

Wysokość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych jest różna. Będzie ona uzależniona od uzyskiwanych przez Ciebie w trakcie roku dochodów. Aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidują obecnie dwie stawki podatkowe:

 • 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł;
 • 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł.

Zapamiętaj również, że nie zapłacisz w ogóle podatku od dochodów nieprzekraczających 30 000 zł - a zatem do wysokości kwoty wolnej od podatku. W związku z tym podatek w stawce 12% naliczany będzie dopiero po przekroczeniu wskazanego progu dochodowego.

Co niezwykle istotne wybór tej formy opodatkowania pozwala na pomniejszenie należnego podatku dochodowego. Możesz bowiem skorzystać z różnorodnych ulg i odliczeń. Rozliczając się w ten sposób możesz również skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem - co w pewnych okolicznościach może okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Przede wszystkim, decydując się na rozliczanie w tej formie, możesz odliczać koszty uzyskania przychodów, co pozwoli Ci na zmniejszenie Twoich obciążeń podatkowych. Jeśli zatem w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością ponosisz lub zakładasz wysokie koszty - w takim przypadku korzystnym rozwiązaniem może okazać się wybór ogólnych zasad opodatkowania. Forma ta będzie bowiem korzystna dla osób, które posiadają znaczne koszty prowadzonej działalności, przy relatywnie niewielkich dochodach (wynoszących w skali roku do 120 000 zł).

Na koszty uzyskania przychodu mogą składać się na przykład koszt wynajmu lokalu, w którym prowadzisz działalność, czy też koszty wyposażenia biurowego potrzebnego Ci do normalnego prowadzenia biura.

Warto zwrócić również uwagę na to, że jeśli samodzielnie nie wybierzesz formy opodatkowania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego, Twoje dochody będą podlegały automatycznemu opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wskazać należy, że obecnie wskazane oświadczenie można złożyć od razu przy rejestracji działalności w CEIDG, przy pomocy składanego tam formularza.

Co istotne zasady ogólne (skala podatkowa) nie dają możliwości skorzystania z odliczenia składki zdrowotnej, wynoszącej obecnie 9% podstawy opodatkowania. Tymczasem składka zdrowotna jest składką obowiązkową, którą musisz opłacać nawet jeśli oprócz prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej wykonujesz również pracę na podstawie umowy o pracę lub kiedy pobierasz emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli Twoje dochody będą wysokie, wysoka będzie również składka zdrowotna.

Pamiętaj przy tym, że w przypadku skali podatkowej w ciągu roku podatkowego musisz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu, prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzić imienne karty przychodów pracowników, jak również sporządzać spis z natury w określonych terminach. Może stanowić to pewne utrudnienie.

Podatek liniowy

Jak sama nazwa wskazuje, domeną podatku liniowego jest to, że posiada on stałą, niezmienną stawkę, która wynosi obecnie 19% od dochodu uzyskanego w ramach działalności gospodarczej, niezależnie od jego wysokości.

Wybierając podatek liniowy, będziesz uprawniony (podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych) do uwzględnienia kosztów uzyskania przychów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również straty z działalności gospodarczej.

Dokonując wyboru podatku liniowego, musisz mieć jednak na względzie, że w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych, nie będziesz miał możliwości skorzystania z istotnej części ulg podatkowych. Przy wyborze opodatkowania podatkiem liniowym nie skorzystasz na przykład z ulgi na dziecko, ulgi internetowej czy rehabilitacyjnej.

Ustawodawca nie wyłączył jednak opcji skorzystania przykładowo z ulg takich jak ulga termomodernizacyjna czy ulga na nabycie terminala płatniczego. Co więcej, co uznać należy za ogromny plus opodatkowania w formie podatku liniowego, w jego wypadku będziesz miał możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, które jako przedsiębiorca będziesz musiał ponosić.

Co również istotne - wybierając tę formę opodatkowania nie będziesz mógł także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jak również skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Forma ta nie daje możliwości łączenia dochodów osiągniętych w prowadzonej działalności gospodarczej z dochodami z innych źródeł.

Podatnicy, rozliczający się według stawki liniowej zobowiązani są (podobnie zresztą do podatników korzystających ze skali podatkowej) do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym, w przypadku opodatkowania osiąganych przez Ciebie dochodów podatkiem liniowym, będziesz zobowiązany do wpłaty miesięcznie lub kwartalnie zaliczek na podatek (według własnego wyboru).

Co również istotne, decydując się na rozliczanie się z urzędem skarbowym na podstawie stawki liniowej, będziesz zobowiązany do uiszczania składki zdrowotnej do ZUS - która jednak w tym wypadku będzie miała mniejszą wartość niż w przypadku skali podatkowej. Obecnie składka zdrowotna wynosi 4,9%, a podstawą jej wymiaru będzie osiągnięty przez Ciebie dochód. Nie może ona jednak wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Co więcej, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym, będziesz uprawniony do odliczenia (do określonej kwoty) od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych za siebie, lub za osobę z Tobą współpracującą składek zdrowotnych.

Rozliczając się podatkiem liniowym, będziesz musiał prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, imienne karty przychodów pracowników, jak również sporządzać spis z natury w określonych terminach. Co więcej, będziesz zobowiązany do prowadzenia w przypadku wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym ksiąg rachunkowych, w sytuacji, w której przychody za poprzedni rok podatkowy osiągnęły co najmniej równowartość 2 milionów euro. Może stanowić to spore utrudnienie.

W pewnych sytuacjach rozliczenie na podstawie podatku liniowego może okazać się dla Ciebie korzystne, jednak wszystko zależy od Twojej konkretnej sytuacji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania, w której podatek jest płatny od przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. W przypadku opodatkowania tego rodzaju, wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Podatek ryczałtowy jest niższy niż podatek liniowy i w zależności od tego, jaką działalność prowadzisz, wynosi od 2 do 17%.

W przypadku opodatkowania ryczałtem nie będziesz mógł pomniejszyć osiąganych przychodów o koszty ich uzyskania. W związku z tym może okazać się, że pomimo korzystniejszej stawki podatkowej oferowanej przy ryczałcie zapłacisz wyższe podatki, niż gdybyś zdecydował się na rozliczanie na innej podstawie.

Co jest jednak ogromnym plusem tej formy opodatkowania to to, że będziesz mógł od przychodu odliczyć: 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez Ciebie w danym roku podatkowym, jak również w pewnych sytuacjach składek na ubezpieczenie społeczne.

Będziesz także uprawniony do odliczenia pewnych ulg np. ulgi z tytułu krwiodawstwa, ulgi na zabytki czy też wydatków takich jak wydatki rehabilitacyjne, czy poniesione na termomodernizację.

Co ważne, możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem wyłącza uzyskiwanie przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (podobnie jak przy podatku liniowym). Nie będziesz mógł także odliczyć od ryczałtu ulgi na dziecko (przy czym jeśli również rozliczasz się według skali podatkowej np. w związku z pracą na etacie - ulgę taką będziesz mógł odliczyć w taki sposób).

Dużym plusem tej formy opodatkowania jest, prowadzenie uproszczonej księgowości - na podstawie ewidencji przychodów, co stanowi spory plus.

Jeśli zdecydujesz się na wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będziesz musiał samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc, w pewnych wypadkach będziesz mógł również wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W celu sprawdzenia, jaka stawka podatku w przypadku ryczałtu będzie właściwa dla Twojej działalności, najlepiej skonsultuj to z doradcą podatkowym.

Opodatkowanie spółek

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej możesz również rozważać prowadzenie jej w formie spółki - czy to spółki prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) czy to w ramach spółki cywilnej. Wybierając odpowiednią dla siebie formę prowadzonej działalności, powinieneś wziąć również pod uwagę, jak opodatkowana jest każda z nich, a zatem również opodatkowanie występujące w poszczególnych spółkach.

W zakresie opodatkowania spółek należy dokonać podstawowego rozróżnienia. Możesz być bowiem wspólnikiem spółki prawa handlowego (a zatem zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych) bądź spółki cywilnej. Formę opodatkowania (jak również formę planowanej działalności) musisz wybrać biorąc pod uwagę kilka ważnych kwestii.

Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę, że niektóre ze spółek są transparentne podatkowo - co oznacza, że sama spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, natomiast opodatkowani są wyłącznie wspólnicy.

Transparentność podatkowa dotyczy, spółek takich jak:

 • spółka jawna osób fizycznych;
 • spółka jawna, której wspólnikami są inne podmioty niż osoby fizyczne, jednak pod pewnym warunkiem;
 • spółka partnerska;
 • spółka cywilna (chociaż nie jest spółką prawa handlowego, ale umową, to stosuje się do niej te same zasady dotyczące opodatkowania wspólników).

Jak zatem wygląda opodatkowanie spółek transparentnych podatkowo?

Jak była już o tym mowa, spółki transparentne podatkowo nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, w przeciwieństwie do ich wspólników. Wspólnicy takich spółek, zobowiązani są do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Dzięki temu wypłata zysku ze spółki jej wspólnikom nie podlega już opodatkowaniu.

Wspólnicy spółek transparentnych podatkowo, mają możliwość skorzystania z kilku form opodatkowania. Możemy do nich zaliczyć podobnie jak w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa);
 • opodatkowanie podatkiem liniowym;
 • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - uwaga! Tej formy opodatkowania nie mogą wybrać wspólnicy spółek partnerskich, a wspólnicy spółki jawnej transparentnej podatkowo mogą ją wybrać o ile wszyscy wspólnicy się na to zdecydują.

Będąc wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo, podobnie jak prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, musisz dokładnie przemyśleć swój wybór. Aby mądrze wybrać, powinieneś uwzględnić swoje indywidualne potrzeby.

Wspólnicy spółek opodatkowanych CIT

Wybierając formę, w której będziesz prowadził działalność gospodarczą, powinieneś mieć na względzie także formy opodatkowania działalności gospodarczej w każdej z nich.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowo - akcyjnej, jak również w formie spółki jawnej (jednak w jej wypadku nie w każdym wypadku) - musisz wziąć pod uwagę, że są one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - CIT.

W związku z tym dochód, który zostanie osiągnięty przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (w stawce 9% lub 19%). Na tym jednak nie kończy się opodatkowanie w tego rodzaju działalności.

Otóż wypłacając zysk wspólnikom przez spółki będącego podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, również ich wspólnicy zobowiązani będą do zapłaty podatku - podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych (w zależności od tego kto jest wspólnikiem danej spółki).

Co zatem warto wziąć pod uwagę wybierając formę opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej?

Przy wyborze sposobu opodatkowania w polskim systemie podatkowym należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim, należy rozważyć cel, jaki chcesz osiągnąć - czy chodzi Ci o minimalizację podatku, czy może o uproszczenie procedur podatkowych.

Musisz kwestie te zestawić również z wielkością dochodu, jaki planujesz osiągać bądź już go osiągasz, wziąć pod uwagę czy z prowadzeniem Twojego biznesu wiążą się stałe wydatki, a jeśli tak jakiego rzędu. Wybór określonych form opodatkowania może wiązać się także z możliwością skorzystania z odliczeń oraz ulg podatkowych - na czym Ci może zależeć. Istotna może być dla Ciebie także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która jest różna w poszczególnych formach opodatkowania biznesu.

Wielkość dochodu.

Istotnym czynnikiem przy wyborze formy opodatkowania jest wielkość osiąganego dochodu. Jeśli osiągasz niewielkie dochody, często korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, natomiast dla osób osiągających wysokie dochody bardziej korzystne może okazać się opodatkowanie podatkiem liniowym lub utworzenie spółki opodatkowanej podatkiem CIT.

W związku z tym wybierając sposób rozliczania podatku powinieneś rozważyć - najlepiej w oparciu o sporządzony przez Ciebie biznesplan - jakie dochody planujesz osiągać w określonym ujęciu czasowym.

Wydatki.

Wysokość ponoszonych przez Ciebie wydatków może mieć również istotne znaczenie przy wyborze sposobu opodatkowania. Przy wyborze niektórych z nich będzie Ci bowiem przysługiwało prawo dokonywania odliczeń kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, w wielkim skrócie, że ponosząc na przykład koszty wynajmu powierzchni biurowej, magazynu na produkowane czy sprowadzane przez Ciebie produkty będziesz mógł odliczyć je od kwot, które zarobisz.

Jednak nie każda z form opodatkowania daje możliwości uwzględnienia ponoszonych kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorców. Taka możliwość została wykluczona przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym każdorazowo powinieneś rozważyć, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Może bowiem okazać się, że chodź ponosisz pewne koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej, to są one na tyle małe, że korzystniejszy będzie dla Ciebie wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż Twoja działalność korzystać może z niskiej stawki podatku oferowanej przez tę formę opodatkowania.

Ulgi podatkowe i odliczenia.

Przy wyborze formy opodatkowania warto, abyś zwrócił również uwagę na możliwość skorzystania z pewnego rodzaju ulg podatkowych np. ulgi na samochód, ulgi termomodernizacyjnej, jak również dokonania pewnego rodzaju odliczeń - przykładowo w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na możliwość dokonania pewnych odliczeń czy skorzystania z ulg podatkowych nawiązaliśmy również we wcześniejszej części niniejszej publikacji.

Warto, abyś również tę kwestię miał na uwadze dokonując wyboru formy opodatkowania Twojego biznesu. Może okazać się bowiem, że będą przysługiwały Ci odliczenia lub ulgi, które znacząco zmniejszą poziom Twojego zobowiązania względem fiskusa.

Wysokość składki zdrowotnej.

Dla każdej z form opodatkowania osób fizycznych, zarezerwowanych także dla wspólników spółek transparentnych podatkowo, ustawodawca przewidział również różniące się od siebie zasady naliczania składki zdrowotnej.

Wysokość wskazanej składki ma różną wartość w zależności od wybranej formy opodatkowania. W związku z tym, decydując się na wybór podatku liniowego zapłacisz inną wysokość składki zdrowotnej niż osiągając takie same dochody kiedy to wybierzesz formę opodatkowania na zasadach ogólnych. Warto, abyś o tym pamiętał decydując się na formę opodatkowania swojego biznesu.

Co jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Musisz także pamiętać, że dla celów podatkowych wpis do CEIDG nie jest niezbędny. Wystarczy, aby zostało spełnione kilka przesłanek.

Działalnością gospodarczą dla celów podatku dochodowego jest działalność prowadzona w celu osiągnięcia zysku, bez względu na jej rezultat, jeśli jest to działalność:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowo, aby daną aktywność uznać za działalność gospodarczą, musi być ona prowadzona we własnym imieniu, stąd musisz samodzielnie podejmować czynności dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.

Co więcej, musi być ona także prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a zatem musisz posiadać zaplecze, warsztat pracy (sprzęt komputerowy, biurko, towary, biuro itp.), które jest niezbędne do wykonywania prowadzonej przez Ciebie działalności. Musisz podejmować w jej ramach aktywności wielokrotnie, z pewną regularnością - a nie jednorazowo, czy okazjonalnie.

Jeżeli którykolwiek z warunków nie będzie spełniony, Twoja działalność nie zostanie uznana za działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego. W konsekwencji nie będziesz jej rozliczać na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Odwrotnie, organy podatkowe mogą uznać, że przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dla celów podatkowych, jeśli łącznie spełnione będą trzy warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi kontrahent zlecający przedsiębiorcy wykonanie czynności - a w związku z tym przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wykonane czynności;
 • zlecone czynności wykonywane są pod kierownictwem osoby zlecającej oraz w miejscu i czasie przez nią wskazanym - przedsiębiorca nie jest samodzielny, co powoduje, że wykonywane czynności przypominają stosunek pracy;
 • przedsiębiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego, pomimo iż normalnie jest ono i powinno być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Taki przedsiębiorca, pomimo tego, że działa dla zysku, we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany, nie będzie rozliczał podatku na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Jestem jednoosobowym przedsiębiorcą. Czy mogę zmienić wybraną przeze mnie formę opodatkowania?

Jak najbardziej tak. W sytuacji kiedy okaże się, że dokonany przez Ciebie wybór formy opodatkowania nie sprawdza się w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, możesz oczywiście pomyśleć o zmianie formy opodatkowania. Obecnie nie będziesz mógł jednak wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zasadniczo, przedsiębiorcy mają możliwość zmiany wybranej wcześniej formy opodatkowania. Możliwość taka będzie Ci zatem przysługiwała do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód podatkowy w danym roku, chyba że pierwszy przychód został przez Ciebie osiągnięty w grudniu danego roku - wtedy będziesz miał czas do końca roku podatkowego.

W związku z tym, jeśli uda Ci się dochować narzuconego przez ustawodawcę terminu - w zależności od tego kiedy rozpocząłeś działalność, będzie on przypadał odpowiednio 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód podatkowy w danym roku lub koniec danego roku podatkowego - zmiana formy opodatkowania będzie skuteczna.

Jeżeli zatem prowadziłeś działalność gospodarczą w 2023 r. masz czas na podjęcie decyzji do 20 lutego 2024 r.

Może dojść również do zmiany opodatkowania Twojego biznesu w sytuacji kiedy zdecydujesz się na przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, podlegającą opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. Musisz zatem każdorazowo rozważyć również jakie skutki podatkowe będzie miała zmiana formy prawnej prowadzonej przez Ciebie działalności. W tym celu najlepiej skonsultuj się z doradcą podatkowym.

W jaki sposób możesz dokonać zmiany formy opodatkowania ?

Zmiany formy opodatkowania możesz dokonać:

 • online na formularzu elektronicznym na stronie internetowej CEIDG;
 • składając wniosek za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej;
 • podczas wizyty w Urzędzie Miasta/Gminy;
 • składając wniosek za pośrednictwem listu poleconego do Urzędu Miasta/Gminy.

Podsumowanie.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane wyżej aspekty wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej, możesz zauważyć, że nie jest to łatwa decyzja i wymaga rozległej wiedzy prawnej i podatkowej. Dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy istotne jest wzięcie pod uwagę wszystkich powyżej opisanych aspektów.

Jeśli gubisz się w przepisach podatkowych, nie jesteś pewny czy wybór opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa) jest dla Ciebie korzystny, chcesz w jasny i prosty sposób poznać jaką formę opodatkowania wybrać, warto skierować się do doradcy podatkowego.

Oferta Kancelarii

Jeżeli prowadzisz własny biznes, jesteś wspólnikiem spółki kapitałowej, osobowej lub cywilnej i związku z tym chcesz się dowiedzieć w jakiej formie opodatkowanie dochodów będzie dla Ciebie najbardziej korzystne lub też myślisz o zmianie formy opodatkowania Twojego biznesu, bądź też jesteś zainteresowany skorzystaniem ze stałej obsługi prawnej lub podatkowej, skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem (+48) 511 090 050.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

Artykuł sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj