BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru
Prawo finansowe

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru.

W Polsce mamy kilka instytucji, które zajmują się zadłużeniami. Kolokwialnie nazywa się je „czarnymi listami dłużników”. Działalność tych instytucji polega na gromadzeniu informacji o osobach, które zalegają z płatnościami - czyli dłużnikach oraz ich niespłaconych zobowiązaniach pieniężnych. W rejestrze gromadzone są nie zawsze tylko informacje o nieuregulowanych zadłużeniach. Na rynku działają rejestry, w których znajdują się także informacje o zobowiązaniach już spłaconych. Dane zawarte w takich rejestrach są bardzo ważnym źródłem informacji dla banków. Sprawdzenie danej osoby w rejestrze i pozytywne przejście weryfikacji jest warunkiem podjęcia decyzji o udzieleniu danej osobie kredytu, pożyczki czy wydania karty kredytowej

Instytucje, które przechowują dane o dłużnikach to:

  1. Biura Informacji Gospodarczej,
  2. Biuro Informacji Kredytowej,
  3. Krajowy Rejestr Sądowy.

 

BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

W skrócie BIG - to rejestr, w którym przyjmowane, gromadzone i udostępniane są informacje o dłużnikach i ich zadłużeniach, tzw. rejestr dłużników. Do rejestru wpisywani są zarówno dłużnicy konsumenci jak i dłużnicy przedsiębiorcy. BIG jest to organizacja skupiająca kilka biur, które zajmują się prowadzeniem rejestrów dłużników. W ramach BIG występuje pięć samodzielnych biur, tj: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG.

Każde z wymienionych biur działa samodzielnie i niezależnie od pozostałych, tzn. prowadzą indywidualne, własne bazy danych dłużników. Składając wniosek o udzielenie informacji na temat danego podmiotu – dłużnika, wierzyciel uzyska informacje zamieszczone nie tylko w zasobach danych znajdujących się w biurze, do którego składamy zapytanie. Zakres uzyskanych informacji jest szerszy. Udzielone wierzycielowi informacje obejmują wszelkie informacje znajdujące się również w pozostałych jednostkach. Jest to spore ułatwienie dla wierzyciela z racji tego, że każde z tych biur funkcjonuje co do zasady samodzielnie.

W niektórych rejestrach BIG znajdują się także informacje o uregulowaniu zadłużenia lub bieżącym regulowaniu zobowiązań. W istocie powiadomienia te pozwalają na większe zaufanie potencjalnych partnerów co do tych rejestrów i prawdziwości danych w nich zawartych.

BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIK – jak sama nazwa wskazuje, jest to rejestr zawierający informacje w zakresie historii kredytowej danego podmiotu. W biurze informacji kredytowej zbierane i ujawniane są dane dotyczące zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. Informacje te trafiają do BIK z banków, SKOK’ów i instytucji finansowych, które udzielają kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.

Zawarte w nim dane pozwalają zlustrować czy dany podmiot sumiennie reguluje raty zaciągniętego kredytu. Zatem BIK to nie tylko lista dotycząca dłużników i ich nieuregulowanych zobowiązać, ale również baza wiedzy na temat każdego kto zaciągnął kredyt bądź pożyczkę. Rejestr taki pozwala bankom, w którym dana osoba chce zaciągnąć zobowiązanie, na sprawdzenie czy zaciągnięte do tej pory zobowiązania są systematycznie i sumiennie spłacane.

Stąd rejestr BIG jest szczególnie ważny, w sytuacji gdy dana osoba chce zaciągnąć np. kredyt mieszkaniowy. Pozytywna weryfikacja historii kredytowej wiąże się również z szybszym procesem kredytowym, a nawet uzyskaniem korzystniejszych warunków uzyskania kredytu (gdy rejestr wykazał, że dany podmiot sumiennie spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty). Rejestr BIK warto również zweryfikować w celu sprawdzenia czy ktoś inny nie zaciągnął na nas zobowiązania. Informacje tam zawarte pozwolą także wyjaśnić, dlaczego bank nie udzielił nam kredytu.

 

KRS – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY oraz RDN

KRS jest to rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz właściwe sądy rejonowe. W ramach KRS gromadzone są informacje na temat m.in. zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorców (spółek handlowych), stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji. W strukturach KRS znajduje się również tzw. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (w skrócie RDN) wprowadzony przez ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestr ten jest źródłem wiedzy na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i wspólnikach spółki handlowej, którzy nie regulują terminowo zaciągniętych zobowiązań pieniężnych. Ponadto znajdziemy tam informacje o osobach, które są dłużnikami alimentacyjnymi, a których zaległości w płatnościach zasądzonych alimentów przekraczają rok. Wpisu do RDN dokonuje Sąd. Wierzyciel może złożyć wniosek do Sądu o wpis dłużnika do RDN wówczas, gdy legitymuje się prawomocnym wyrokiem sądu.

BIORĘ KREDYT LUB POŻYCZKĘ

Chcąc zaciągnąć kredyt lub pożyczkę musimy być świadomi tego, że bank przed wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu, będzie weryfikował naszą zdolność kredytową. Zdarza się, że instytucje finansowe, które udzielają kredytu nie sprawdzają historii kredytowej w rejestrach informacji gospodarczej. Takich instytucji jest jednak nieznaczna ilość z uwagi na to, że brak takiej kontroli rodzi ogromne ryzyko.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEM WPISANY W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW

Jeśli chodzi o rejestr prowadzony przez BIK – to zawarte w nim informacje i dane na temat osoby, która zaciągnęła kredyt lub pożyczkę będą zamieszczone w tym rejestrze, a banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytu będą miały pełny dostęp do zawartych w nich informacji i danych. Okoliczność ta będzie przesądzała o tym czy zostanie tej osobie przyznana kolejna pożyczka lub kredyt.

Jeżeli chodzi o BIG – informacje o sobie można uzyskać zakładając konto i logując się do systemu rejestru BIG, po czym możliwe jest sprawdzenie czy jesteśmy wpisani do rejestru, ściągając raport o sobie. Jeżeli dana osoba widnieje na liście dłużników wówczas raport taki zawiera wykaz wszelkich naszych zadłużeń.

 

ZOSTAŁEM WPISANY DO REJESTRU DŁUŻNIKÓW, CO TERAZ?

Jeżeli rzeczywiście nie zapłaciliśmy należnej kwoty pieniężnej w odpowiednim czasie i wpis do rejestru jest zasadny, wówczas najlepiej jak najszybciej spłacić takie zadłużenie. Szczegółowe informacje i sposób spłaty należy ustalić z wierzycielem kontaktując się z nim. W przypadku gdy wpis do rejestru wpisany został pomimo braku istnienia zadłużenia, należy niezwłocznie podjąć kroki w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

W pierwszej kolejności konieczne będzie wysłanie do wierzyciela wezwania do usunięcia takiego wpisu wskazując, że wpis jest niezasadny. Podmiot, który błędnie został wpisany do rejestru ma prawo skierować wniosek usunięcie wadliwego wpisu również do rejestru dłużników. Jeżeli pomimo uwiarygodnienia bezzasadności wpisu osoba wnioskująca o wykreślenie nie zostanie z rejestru usunięta, to przysługuje jej uprawnienie do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych).

Artykuł sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj