Egzekucja komornicza emerytury lub renty
Prawo cywilne

Egzekucja komornicza emerytury lub renty

Niespłacony dług i narastające odsetki to koszmar dla każdego, a przede wszystkim dla emeryta lub rencisty. Jeśli sprawa trafia do komornika osoby takie obawiają się, że nie będą miały za co żyć, a komornik pozbawi ich wszystkich wartościowych rzeczy. Egzekucja z emerytury jest popularnym sposobem odzyskiwania przez wierzycieli swoich należności. Niemniej jednak dłużnicy nie muszą obawiać się, iż zostaną całkowicie pozbawieni środków do życia.

Zajęcie emerytury lub renty dłużnika

W świetle prawa komornik nie może zająć całej emerytury lub renty. Są to tzw. kwoty wolne od potrąceń czyli kwota wolna od zajęć komorniczych. Limitem tym jest ustawowo ustalona kwota pieniężna, której komornik nie może wyegzekwować i „ściągnąć” od dłużnika. Wysokość kwoty, która może być zajęta przez komornika różni się w zależności od wysokości minimalnej emerytury oraz wysokości emerytury jaką każdy emeryt pobiera, jednakże nie może przekraczać ustawowego progu.

Warto zaznaczyć, że na wysokość dokonywanych przez komornika potrąceń z emerytury lub renty nie może mieć wpływu okoliczność, jakoby danej osobie pozostawała zbyt niska kwota na utrzymanie. Limity, do których może być prowadzona egzekucja, zostały w przepisach ustalone tak, aby dłużnikowi wypłacono świadczenie, które pozwoli mu utrzymać się. Natomiast obowiązkiem organu rentowego jest dokonanie potrącenia w takiej wysokości, która pozwoli na otrzymanie przez uprawnionego wypłaty tej części emerytury, która jest wolna od egzekucji (Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 18 lipca 2013 r.,III U 601/13).

Od 1 marca 2018r. obowiązują nowe stawki najniższych emerytur i rent:

  1. 1029,80 zł – emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  2. 772,35 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. - 1235,76 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa;
  4. 926,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Ile komornik może zająć z emerytury lub renty?

Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 75 % kwoty najniższej emerytury lub renty. Oznacza to, że komornik może zająć 25 % jej wysokości. Tym samym do emeryta lub rencisty trafia co najmniej trzy czwarte najniższej emerytury. Zatem jeżeli dana osoba pobiera emeryturę w wysokości 1029,80 zł (brutto) wówczas emerytowi - dłużnikowi przysługuje 772,35 zł, zaś w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która wynosi 772,35 zł (brutto), po potrąceniu renciście przysługuje 579,27 zł .

Należy podkreślić, iż limit ten nie odnosi się do sytuacji, w której chodzi o zaległości alimentacyjne, wówczas trzeba liczyć się z tym, że komornik ma prawo potrącić więcej. Przepisy określające kwoty wolne od egzekucji i potrąceń, nie mają zastosowania do „ściągania” długów alimentacyjnych.

Zbieg egzekucji

Ze zbiegiem egzekucji mamy do czynienia, wówczas gdy do tej samej rzeczy lub tego samego prawa skierowana zostaje więcej niż jedna egzekucja sądowa lub administracyjna, bądź też obie jednocześnie. Jest to sytuacja kiedy te samą emeryturę chce zająć więcej niż jeden komornik z uwagi na to, iż dłużnik posiada dwa lub więcej niespłaconych długów.

W takim przypadku obowiązują te same zasady jak w sytuacji istnienia jednego długu. Mianowicie emeryt lub rencista musi otrzymywać również co najmniej 75 % najniższej emerytury lub renty (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych).

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj