Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie
Prawo rodzinne

Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie

Zdarzają się sytuacje, kiedy sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka, a rodzic nie wywiązuje się z nałożonego na niego obowiązku i nie płaci ani złotówki. Jest to trudna sytuacja, zaś obowiązek wychowania dziecka i zapewnienia mu odpowiednich warunków życiowych spoczywa na obojgu rodzicach. Jeżeli rodzic uchyla się od płacenia alimentów, a egzekwowanie ich w jakikolwiek inny sposób nie przynosi rezultatu, osoby uprawnione do alimentów mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kto może się ubiegać?

Z wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów może wystąpić;

 • osoba uprawniona – czyli pełnoletnie dziecko, któremu sąd przyznał alimenty;
 • przedstawiciel ustawowy – czyli rodzic w przypadku małoletniego dziecka;

Ponadto zgodnie z art. 9 ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, która:

 • nie ukończyła 18 roku życia;
 • nie ukończyła 25 roku życia- gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez względu na wiek - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że ze świadczeń tych nie mogą skorzystać osoby, które zawarły związek małżeński lub osoby, które umieszczone są w pieczy zastępczej lub w instytucji gwarantującej całodobowe utrzymanie.

Kiedy można szukać pomocy od Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny ma na celu pomóc materialnie dzieciom, które pomimo przyznanych im wyrokiem lub ugodą sądową alimentów, nie mogą ich uzyskać z powodu niepłacenia ich przez rodzica. Aby można było złożyć wniosek do funduszu alimentacyjnego muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • uprawnienie do pobierania alimentów od rodzica wynika z tytułu wykonawczego (wyrok, ugoda sądowa) pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd;
 • egzekucja alimentów jest bezskuteczna – przez bezskuteczność należy rozumieć niemożność wyegzekwowania przez komornika alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy (zarówno zaległych alimentów jak i bieżących);
 • jeżeli przeciętny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł w miesiącu

Gdzie złożyć wniosek?

Aby uzyskać świadczenie z funduszu osoba upoważniona lub jej przedstawiciel ustawowy musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Ubiegając się o świadczenie w nowym okresie świadczeniowym (tj. 1 października – 30 września następnego roku), wniosek powinien być złożony najwcześniej od dnia 1 sierpnia każdego roku. Należy pamiętać, że wniosek musi być składany co roku, ponieważ świadczenie nie zostaje automatycznie przedłużone. Formularz wniosku i niezbędnych oświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć szereg wymaganych dokumentów, w szczególności:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny,
 2. odpis prawomocnego wyroku sądu o przyznanych alimentach,
 3. zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji,
 4. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

Wysokość świadczenia

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego odpowiada wysokości zasądzonych alimentów, nie może być jednak wyższe niż 500 zł. Jeżeli dana osoba pobiera świadczenie nienależnie, zobowiązana jest do jego zwrotu.

Ostatnie artykuły

Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa Prawo

Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele zawodów prawniczych, różniących się między sobą sferą kompetencji, zakresu dzia...

Czytaj
Urlop ojcowski Prawo cywilne

Urlop ojcowski utożsamiany często (błędnie) z urlopem tacierzyńskim jest funkcjonującym od kilku lat dodatkowym uprawnien...

Czytaj
Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy. Prawo pracy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym w czasie niezdolności do pracy. Jego celem jest czasowe zabezpieczenie bytow...

Czytaj