Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Prawo rodzinne

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem to jedna z najważniejszych kwestii jaką rozstrzyga Sąd rodzinny w trakcie postępowania rozwodowego lub postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Najbardziej korzystną opcją jest wspólne i zgodne ustalenie przez rodziców harmonogramu spotkań z dzieckiem w dni powszednie, jak i w trakcie Świąt i innych okazji (wakacje, ferie etc.). Niestety, nie zawsze relacje występujące pomiędzy rodzicami na to pozwalają.

PRAWO I OBOWIĄZEK KONTAKTU Z DZIECKIEM

Po pierwsze, wskazać należy, iż kontakty z dzieckiem są dla rodzica nie tylko uprawnieniem ale również obowiązkiem. Zgodnie z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – „§1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Mając to na uwadze, prawo do spotkań z dzieckiem będzie przysługiwało jednemu z rodziców, nawet jeżeli zostanie on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub zostanie ona w stosunku do niego ograniczona.

Zakres kontaktów z dzieckiem został wskazany w treści art. 113 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kontakty z dzieckiem polegają w szczególności na przebywaniu z dzieckiem – odwiedzinach, spotkaniach, zabieraniu dziecka poza miejsce stałego pobytu – bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (w tym środków komunikacji elektronicznej). Wymieniony sposób kontaktowania się z dzieckiem może zostać orzeczony w wyroku rozwodowym bądź postanowieniu wydawanym przez sąd rodzinny, a także na mocy porozumienia zawartego przez rodziców małoletniego.

BRAK POROZUMIENIA MIĘDZY RODZICAMI – CO WTEDY?

Jeżeli rodzice małoletnich dzieci potrafią dojść do porozumienia w przedmiocie ustalenia kontaktów z rodzicem, u którego nie przebywają na stałe, wówczas Sąd nie ingeruje w tę kwestię. Jeżeli natomiast wynikają na tym tle określonego rodzaju konflikty i rodzice nie mogą podjąć wspólnych ustaleń, konieczne staje się uregulowanie niniejszych kwestii na drodze rozstrzygnięcia Sądu. W takiej sytuacji najkorzystniejszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie w stanie precyzyjnie sformułować wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Wskazać należy, że im bardziej precyzyjnie sformułowany zostanie wskazany wniosek, tym bardziej szczegółowe będzie rozstrzygnięcie Sądu w tym zakresie, co pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości w realizacji kontaktów.

Spisując treść wniosku należy pamiętać o wszelkiego rodzaju świętach, feriach, a także wakacjach. W takim przypadku ważne staje się podzielenie ważnych okazji tak, aby każde z rodziców mogło spędzić z dzieckiem część tych dni. We wniosku powinniśmy wskazać konkretne dni i godziny, które chcielibyśmy poświęcić dziecku. Ponadto, warto również złożyć w Sądzie wniosek o zabezpieczenie naszego żądania – aby prawo do widywania się z dzieckiem w określone dni przysługiwało nam już w trakcie toczącego się postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy, a więc tam gdzie powinniśmy złożyć przedmiotowe wnioski, jest Sąd miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40,00 zł.

SPOSOBY UREGULOWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Sąd rodzinny może uregulować kontakty rodzica z dzieckiem w sposób podany we wniosku, ustalając widzenia w dni i w godzinach podanych w jego treści lub oprzeć się na wypracowanym przez rodziców pisemnym porozumieniu. Ponadto, może kontakty ograniczyć lub ich zakazać – jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Wówczas Sąd ustala zakaz spotykania się z dzieckiem, zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, zezwala na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna lub kuratora sądowego. Inną formą uregulowania kontaktów z dzieckiem jest tzw. opieka naprzemienna, która aktualnie staje się dość popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza wśród młodych rozwodzących się rodziców.

OPIEKA NAPRZEMIENNA – CORAZ BARDZIEJ POPULARNA

Opieka naprzemienna została wprowadzona do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 25 sierpnia 2015 roku. Warunkiem orzeczenia przez Sąd opieki naprzemiennej jest przedstawienie Sądowi wypracowanego przez rodziców porozumienia co do kontaktu każdego z nich z dzieckiem. W tym zakresie niezbędne jest zgodne współdziałanie rodziców.

Orzeczenie pieczy naprzemiennej w sytuacji, kiedy rodzice są skonfliktowani byłoby sprzeczne z dobrem dziecka i nie jest możliwe. Ważną kwestią jest również miejsce zamieszkania rodziców – rodzice powinni mieszkać w jednym mieście, by dziecko mogło bez zakłóceń, regularnie uczęszczać do szkoły, na zajęcia i wychowywać się w jednym stałym środowisku. U każdego z rodziców, dziecko powinno mieć swój pokój, zabawki, ubrania. Piecza naprzemienna polega na ustaleniu sposobu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem w jednakowym lub zbliżonym wymiarze czasowym np. dziecko przebywa tydzień u matki i tydzień u ojca.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj