Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne
Prawo cywilne

Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne

PRACA NA ETAT CZY POZOSTAŁE STOSUNKI PRACY - CO JEST KORZYSTNIEJSZE?

Umowa o pracę od dawna uważana jest za najkorzystniejszą podstawę zatrudnienia. Wbrew pozorom, może być ona jednak niewygodna. Niektóre osoby wykonujące określony zawód, np. lektor języka obcego czy prawnik, wolą wykonywać swoją pracę w sposób elastyczny, cenią sobie samodzielność w realizacji powierzonych zadań. W zależności od wykonywanego zawodu, osobowości i predyspozycji wybieramy taką umowę, która jest dla nas najkorzystniejsza i najbardziej odpowiada naszej pracy. Przy wyborze rodzaju zatrudnienia zwracamy uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale także możliwość skorzystania z urlopu, objęcie ubezpieczeniem oraz zakres swobody przy jej wykonywaniu.

UMOWA O PRACĘ

Zawarcie umowy o pracę powoduje nawiązanie stosunku pracy, chronionego przez przepisy Kodeksu Pracy. Przez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się wykonywać określone zadania i czynności pod kierownictwem pracodawcy i na jego rzecz - w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca natomiast zobowiązuje się wypłacić pracownikowi umówione wynagrodzenie. Ponadto, w ramach umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy osobiście. Nie może powierzyć wykonywania zadań innej osobie. W przypadku umowy o pracę, pracownikowi zapewnione jest ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Co ważne, przy umowie o pracę pracownik ma gwarancję otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Istotnym zagadnieniem jest odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i obowiązków w niej wskazanych. W przypadku pracy na etat - za szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada tylko pracodawca.

Ostatnimi czasy wzrosła jednak popularność zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedną z nich jest - umowa zlecenie.

UMOWA ZLECENIE

W ramach umowy o pracę, pracownik wykonuje swoje zadania osobiście i nie ma możliwości powierzenia ich komuś innemu. Zleceniobiorca może natomiast powierzyć swoją pracę innej osobie - jeżeli w podpisanej umowie nie znalazła się wzmianka o tym, iż ma wykonać ją osobiście. Ponadto, wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia charakteryzuje się dużą swobodą i elastycznością. Nie ma określonego z góry godzinowego wymiaru czasu pracy, a także brak jest stosunku podporządkowania. Co ważne, umowa zlecenia jest korzystna przede wszystkim dla przedsiębiorcy czyli zleceniodawcy m.in. ze względu na brak obowiązywania urlopów.

Zleceniobiorca w razie wyrządzenia szkody pracodawcy lub osobie trzeciej, odpowiada całym swym majątkiem. Jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia, wówczas może być ona rozwiązana w każdej chwili. W przypadku, kiedy umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, wówczas zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne - objęcie nim następuje na wniosek osoby zatrudnionej zgłoszony zleceniodawcy.

UMOWA O DZIEŁO

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym wskazany rodzaj umowy odnosi się do jednorazowego wykonania dzieła. Umowa ta jest nazywana umową rezultatu. W tym wypadku nie ma miejsca wykonywanie pracy pod nadzorem czy w stosunku podporządkowania pracodawcy, a obiecane wynagrodzenie należy się za osiągnięty rezultat. W przypadku zatrudnienia wyłącznie na umowę o dzieło, osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Umowa o dzieło jest odpłatna.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można ustalić w sposób ryczałtowy - przez wskazanie podstaw do jego wyliczenia. W przypadku, gdy strony umowy nie określiły dokładnie wynagrodzenia ani podstaw do jego obliczenia, wówczas uznaje się w razie wątpliwości, iż stronom chodziło o zwykłe wynagrodzenie za dzieło danego rodzaju. Strony mogą określić wynagrodzenie za wykonanie dzieła również w formie kosztorysowej. Z tytułu zatrudnienia na umowę o dzieło wykonawcy nie przysługuje ochrona na podstawie prawa pracy. Jest to bowiem umowa cywilnoprawna i nie podlega ona przepisom prawa pracy i ochronie tam przewidzianej.

Podsumowując wskazać należy, iż każda z wymienionych umów - zarówno umowa o pracę, jak i pozostałe umowy cwyilnoprawne mają swoje wady i zalety. Niewątpliwie, zatrudnienie na umowę o pracę jest najbardziej korzystne z punktu widzenia pracownika. Pracownik w takim wypadku ma gwarancję minimalnego wynagrodzenia, urlop, ubezpieczenie oraz ustabilizowany tryb rozwiązania umowy.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj