Przemoc w rodzinie - Czym jest
Prawo karne

Przemoc w rodzinie - Czym jest "Niebieska Karta"?

Czym jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to nic innego, jak jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie bądź zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste bliskich - a więc małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa itd. oraz innych osób zamieszkujących wspólnie i prowadzących razem gospodarstwo domowe - narażające wskazane osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie nietykalności cielesnej, powodujące szkody - zarówno psychiczne, jak i fizyczne - wywołujące cierpienie i ból. Jeżeli jeden z członków rodziny stosuje wobec osoby najbliższej przemoc, taką okoliczność należy zgłosić zakładając Niebieską Kartę.

Założenie "Niebieskiej Karty"

Niebieska Karta to nazwa procedury, która jest podejmowana i prowadzona - w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, popartego odpowiednimi faktami i okolicznościami. Założenie Niebieskiej Karty pozwala wszcząć odpowiednie czynności przez zespół osób stanowiących przedstawicielstwo jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, takich jak - MOPS, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty czy Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) - "kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Przemoc może mieć charakter fizyczny (np. rękoczyny, przemoc seksualna) lub psychiczny (np. zastraszanie, groźby, upokarzanie). Wyróżnia się również przemoc ekonomiczną polegającą na ograniczaniu bliskim dostępu do środków finansowych. W wyżej wymienionych przypadkach przemocy, należy wszcząć procedurę tzw. Niebieskiej Karty - np. w trakcie interwencji policji ofiara przemocy domowej może poprosić funkcjonariusza o jej założenie.

Procedura "Niebieskiej Karty"

Niebieska Karta składa się z dwóch części. Jeśli chodzi o część A - uprawniona osoba (funkcjonariusz) opisuje w nim zdarzenie jakie miało miejsce w trakcie interwencji policji, w tym dane osób pokrzywdzonych, sprawcę, świadków, podjęte działania oraz sposób jego zakończenia. Jeśli chodzi o część B - zawarte są tam informacje dla ofiar przemocy, adresy i telefony kontaktowe do organizacji udzielających pomocy w niniejszym zakresie. Po wypełnieniu Karty, otrzymuje ją dzielnicowy, który w ciągu 7 dni obowiązany jest do złożenia wizyty w domu zgłaszanej rodziny, aby podjąć działania mające na celu zmniejszenie istniejącego zagrożenia przemocą.

Ponadto, policjant dzielnicowy jest obowiązany w określonym czasie dokonywać w domu wizyt kontrolnych - w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą, a także w celu skontrolowania zachowań sprawcy i warunków panujących w domu. Co ważne, Niebieska Karta uprawnia osobę dotkniętą przemocą do wezwania policjanta dzielnicowego w każdym momencie, w którym czuje się zagrożona i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż ponownie może paść ofiarą przemocy.

"Niebieska Karta" jako dowód w Sądzie

Istotnym argumentem przemawiającym za założeniem Niebieskiej Karty w sytuacjach występowania przemocy domowej, jest okoliczność, iż może ona posłużyć za dowód w sprawie karnej wytoczonej przeciwko sprawcy. Co ważne, istnieje możliwość, aby jednocześnie z założeniem Karty złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Samo założenie Karty nie wszczyna postępowania karnego przeciwko sprawcy.

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty ma miejsce w przypadku, kiedy w rodzinie objętej kontrolą, przemoc domowa (zarówno psychiczna jak i fizyczna) ustała. Ponadto, do zakończenia niezbędne jest całościowe zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Przy zakończeniu tej procedury powiadamia się wszystkie podmioty, które w niej uczestniczyły.

Najważniejszym celem instytucji Niebieskiej Karty jest kontrola aktualnej sytuacji rodziny, w której występuje przemoc domowa, zachowań sprawcy przemocy, warunków panujących w rodzinie. Sprawca, zdając sobie sprawę z faktu, iż jego agresywne zachowania są na bieżąco kontrolowane i dokumentowane przez odpowiednie organy, ogranicza swoje działania. Zapewnia to odpowiedni poziom bezpieczeństwa członkom jego rodziny. Ponadto zapewniona zostaje pomoc medyczna, terapeutyczna i psychologiczna.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj