Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje
Prawo cywilne

Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje

Ulga prorodzinna czyli ulga na dzieci to jeden z najpowszechniejszych sposobów odliczenia podatkowego w rozliczeniu PIT. Kwota jaka może zostać odliczona zależy m.in. od liczby dzieci oraz wysokości dochodów podatnika.

Komu przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej i w jakiej wysokości? Dowiedz się jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci. Prawo do odliczenia ulgi od podatku przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym:

 1. wykonywali władzę rodzicielską nad małoletnim – (rodzice, którzy zostali całkowicie pozbawienia władzy rodzicielskiej nie mogą skorzystać z ulgi);
 2. pełnili funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że w danym roku rozliczeniowym dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje również w stosunku do pełnoletnich dzieci, które w roku rozliczeniowym były na utrzymaniu podatnika:

 1. bez względu na wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 2. do ukończenia 25. roku życia jeżeli się uczyły (w szkołach wymienionych w odrębnych przepisach)

Wysokość ulgi prorodzinnej

Wysokość ulgi uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci i wynosi na:

 1. jedno dziecko - 92,67 zł/mies.;
 2. dwoje dzieci - 92, 67 zł/mies. na każde dziecko;
 3. troje i więcej – odpowiednio: pierwsze i drugie dziecko – 92,67zł, trzecie-166,67 zł, czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł/mies.

Utrata uprawnień do ulgi w trakcie roku

Kwoty ulg rozliczane są w systemie miesięcznym. Jeżeli w trakcie roku podatkowego dziecko na które przysługuje ulga przestanie spełniać warunki, od których uzależnione jest jej uzyskanie, wówczas od następnego miesiąca dziecko to nie jest uwzględniane.

Dla przykładu:

10 lipca najstarsze dziecko ukończyło 25 r.ż., wcześniej studiowało, nie pracowało - ulga będzie przysługiwała od stycznia do lipca włącznie, zaś od sierpnia nie zostanie wliczone do łącznej ilości dzieci. Zatem za kolejne miesiące podatnik nie uzyska na to dziecko ulgi. Jeżeli założymy, że jest troje dzieci, a jedno z nich od sierpnia nie spełnia warunków do uzyskania ulgi, wówczas traktuje się to tak jakby było dwoje dzieci. Chodzi tutaj o określoną liczbę dzieci, na które przysługuje ulga. Oznacza to, że do lipca (włącznie) podatnik uzyska ulgę na troje dzieci: suma 92,67 + 92,67 + 166,67, zaś od sierpnia ulga będzie przysługiwać na dwoje dzieci tj.2x92,67 zł.

Ponadto utrata ulgi nastąpi, gdy dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku

Ulga na dziecko narodzone przysługuje od miesiąca, w którym dziecko się urodziło. Jeżeli zatem urodziło się 25 listopada to ulga przysługuje za cały listopad i grudzień.

Ulga prorodzinna, a dochód podatnika

Skorzystanie z ulgi zależy od wysokości dochodu podatnika oraz liczby posiadanych dzieci:

 1. jedno dziecko – ulga przysługuje jeżeli dochód nie przekracza:

  - 112 tys. zł – w przypadku małżonków lub osoby, która samotnie wychowuje dziecko;

  - 56 tys. zł – w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim;

 2. dwoje lub więcej dzieci - wysokość dochodów podatnika nie ma wpływu na prawo do uzyskania ulgi.

Zgodnie z art. 27 f ust. 2 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osoby pozostające w związku małżeńskim nie uważa się tych, wobec których orzeczono separację lub których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ulga prorodzinna a dochód dziecka

Korzystanie z ulg uzależnione jest również od zarobków dziecka (chodzi tutaj o osoby uczące się lub studiujące do 25 r.ż.). Dochody pełnoletniego dziecka, które uprawniają do ulgi nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł. Warunek ten nie dotyczy dzieci niepełnoletnich - podatnicy mogą skorzystać z ulgi także w przypadku, gdy zarobki niepełnoletniego dziecka przekroczą tę kwotę.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Czym jest zaświadczenie o niekaralności i jak je uzyskać? Prawo karne

Są sytuacje, kiedy wymaga się od nas przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Najczęściej dokumentu tego wymagają ...

Czytaj