Zmiana imienia i nazwiska
Prawo cywilne

Zmiana imienia i nazwiska

Zdarzają się sytuację, gdy z różnych przyczyn pragniemy zmienić swoje imię bądź nazwisko. Procedura ta, choć może wydawać się skomplikowana, to jednak da się ją przejść. Warunkiem jest jednak istnienie poważnej przyczyny, która uzasadnia konieczność takiej zmiany. W przeciwnym razie decyzja o zmianie najpewniej będzie odmowna.

Kiedy mogę zmienić imię lub nazwisko – przesłanki.

Powody zmiany są określone wprost w art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Każda zmiana powinna być solidnie umotywowana. Powód, dla którego chcemy zmienić nazwisko lub imię nie może być błahy np. „bo mi się imię nie podoba’’ lub ‘’chcę mieć nazwisko znanego piłkarza”. Zmiana może nastąpić tylko z ważnych powodów, tj. np. w przypadku gdy:

  1. obecne imię lub nazwiska jest ośmieszającego albo nielicujące z godnością człowieka – powszechnie uznane za wstydliwe lub wulgarne, które rodzi negatywny lub zabawny obraz danej osoby w społeczeństwie;
  2. bezprawnie zmieniono imię lub nazwisko – przywrócenie imienia i nazwiska kiedyś noszonego, które zmieniono bez wniosku i zgody tej osoby;
  3. zmiana ma nastąpić na używane imię lub nazwisko – w przypadku, gdy ktoś używa i jest znany z innego imienia i nazwiska, niż to które ma w dokumentach;
  4. zmiana ma nastąpić na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada – chodzi o dostosowanie swojego imienia i nazwiska do nazwiska, jakie wnioskodawca nosi zgodnie z ustawodawstwem innego państwa, którego obywatelstwo także posiada.

Powody te są jedynie przykładami. Jeżeli zatem chcemy ubiegać się o zmianę możemy podać inne argumenty, o ile są ważne i odpowiednio uargumentowane. Wszystko zależy od uznania Kierownika USC, który dokonuje oceny zasadności wniosku i wydaje decyzje o zmianie lub o odmowie zmiany imienia i nazwiska.

„Ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej jednostkowej sprawie, ponadto wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny (vide: wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. II OSK 1433/13).

Zakaz zmiany – przesłanki.

Oprócz solidnie uargumentowanej podstawy do zmiany danych osobowych, musimy mieć świadomość, że nie każde nazwisko czy imię będziemy mogli przyjąć. Ograniczenie dotyczy np. zmiany na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Oznacza to, że dotychczasowe imię czy nazwisko nie można zmienić np. na Łokietek, Bonaparte, Tuwim itp.

Wyjątkiem są osoby, które posiadają członków rodziny o takim nazwisku. Wówczas uprawnione są do takiej zmiany.

Można mieć maksymalnie tylko 2 imiona, zaś nazwisko może być maksymalnie dwuczłonowe.

Zmiana imienia i nazwiska dziecka.

Jeżeli rodzice w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia stwierdzą, że chcieliby zmienić imię dziecka, mogą złożyć przed wybranym kierownikiem USC (lub konsulem) oświadczenie o zmianie imienia dziecka. Po tym terminie kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia.

Jeżeli oboje rodzice zmieniają nazwisko to automatycznie zmiana ta dotyczy także ich wspólnych małoletnich dzieci.

Zgoda rodzica na zmianę nazwiska.

Jeżeli tylko jedno z rodziców zmienia swoje nazwisko to zmiana ta może objąć również dziecko, pod warunkiem jednak, że drugi rodzic wyrazi na to zgodę. Zgoda taka udzielana jest przed kierownikiem USC (lub konsulem) osobiście lub pisemnie w podpisem notarialnie poświadczonym.

Zgoda nie jest wymagana jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

W przypadku braku zgody – każde z rodziców może wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Zgoda dziecka na zmianę nazwiska.

Jeżeli chcemy zmienić nazwisko dziecka, które ukończyło już 13 lat, konieczna będzie również zgoda tego dziecka wyrażona przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj