Listowne wypowiedzenie umowy o pracę
Prawo cywilne

Listowne wypowiedzenie umowy o pracę

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie - tak stanowi art. 30 § 3 Kodeksu pracy (dalej k.p.). Oświadczenie zostaje złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Doręczenie pisma z wypowiedzeniem może nastąpić poprzez osobiste jego wręczenie, jak również poprzez wysłanie listem lub nawet mailem. Wypowiedzenie listowne jest dopuszczalne i prawnie skuteczne.

Ustalenie dnia wypowiedzenia umowy.

W przypadku listu konieczne jest ustalenie dnia, w którym dotarł on do adresata. Dzień ten jest dniem wypowiedzenia umowy. Data ta przesądza o tym od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia i ewentualnego wniesienia odwołania od niego do Sądu pracy. Należy pamiętać, że dniem doręczenia wypowiedzenia nie jest dzień nadania listu w placówce pocztowej. Aby uzyskać potwierdzenie nadania korespondencji, należy zdecydować się na list polecony oraz tzw. zwrotkę, czyli zwrotne potwierdzenie odbioru. Tym samym nadawca uzyska informację o dniu, w którym został odebrany list. Data odbioru jest dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Nieodebrany list a skuteczność wypowiedzenia.

Z reguły wręczenie wypowiedzenia przez pracownika pracodawcy nie wiąże się z trudnościami. Natomiast w przypadku wypowiedzenia składanego przez pracodawcę pracownikowi mogą pojawić się problemy i w praktyce tak często się to dzieje. Zdarza się, że pracownik nie odbierze listu z przyczyn niezależnych od siebie. Może być również tak, że celowo uchyla się od jego przyjęcia. Twierdzi, że skoro nie odebrał listu z wypowiedzeniem to umowa nie zostanie rozwiązana. Nic bardziej mylnego - pracownik pozostaje w błędzie. Zgodnie bowiem z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że wypowiedzenie będzie skutecznie złożone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią, nawet jeśli tego nie uczyniła.

Awizo.

Oczywistym jest, że jeżeli pracownika nie ma w domu i nie odbierze korespondencji to listonosz zostawia awizo. Wówczas adresat może odebrać list w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia przez listonosza zawiadomienia (pozostawionego w skrzynce lub w drzwiach). Gdy w tym czasie pracownik nie odbierze listu z poczty, to jest on ponownie awizowany na 7 dni. Bo bezskutecznym upływie w.w. terminów, czyli po 14 dniach, przyjmuje się domniemanie, że pismo doręczono skutecznie w dacie upływu ostatniego dnia. Przyjmuje się wówczas, że pracownik miał realną możliwość zapoznania się z treścią dokumentu najpóźniej z upływem siódmego dnia od chwili ponownego awizowania listu. Skoro tego nie zrobił, to list uważa się za doręczony.

„Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza prze- rzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy”(vide: wyrok SN z dnia 5 października 2005 r. I PK 37/05).

Celowe nieodebranie listu.

Wypowiedzenie zostaje pracownikowi skutecznie złożone także w sytuacji, gdy celowo z własnej woli, mając realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli nie odebrał przesyłki zawierającej oświadczenie (vide: wyrok SN z dnia 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96).

Odebranie listu przez domownika – doręczenie zastępcze.

List nie musi zostać odebrany przez pracownika osobiście. Uznaje się, że oświadczenie zostało doręczone adresatowi i jest prawnie skuteczne nawet gdy list odbierze domownik. Domownikiem jest ten kto mieszka z pracownikiem i jest z nim spokrewniony lub spowinowacony. Nie są nimi osoby obce – za wyjątkiem sytuacji, w których mieszkańcy traktują się jak rodzina.

Doręczenie zastępcze jest skuteczne pod warunkiem, że adresat faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

Zdarzają się sytuacje kiedy pracownik nie ma możliwości odebrania listu. W takim przypadku musi udowodnić, że niepodjęcie przesyłki w terminie nastąpiło nie z jego winy. Są to wyjątkowe okoliczności takie jak np. pobyt w szpitalu (gdy osoba jest samotna), klęska żywiołowa uniemożliwiająca odbiór listu itp. Doręczenie nie jest skuteczne, gdy list został wysłany na adres nieaktualny, pod którym adresat nie mieszka, a pracodawca o tym wiedział lub mógł wiedzieć.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj