Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo cywilne

Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych

Korzystanie z nieruchomości i oraz lokali w nich znajdujących się nieodłącznie związane jest z ich eksploatacją i koniecznością ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. W tym celu tworzone są fundusze remontowe. Tworzenie funduszy remontowych jest obowiązkiem każdej spółdzielni mieszkaniowej. Z założenia regularne odkładanie i zgromadzone w ramach funduszu środki mają służyć spółdzielni na pokrycie kosztów przyszłych remontów budynku i pozwalają na ich sprawne wykonanie.

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest dążenie do zaspokajania mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin. Realizowany jest on m.in. poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz lokali o innym przeznaczeniu.

Obowiązek tworzenia funduszy remontowych przez SM

Spółdzielnie mieszkaniowe w przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych mają obowiązek tworzenia funduszy remontowych na remonty zasobów mieszkaniowych. Obowiązek ten określony jest w art. 6 § 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Fundusz remontowy stanowi zgromadzone środki przeznaczone na finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Spółdzielni, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ma on być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a także na zrealizowanie planowanych kompleksowych remontów i wymianę wszystkich części i urządzeń na nowe. Środki z funduszu mają być przeznaczone na ulepszenie i unowocześnienie budynku.

Przyjmuje się, iż środki z funduszu nie powinny być wykorzystywane do finansowania projektów nowych inwestycji, czyli takich które nie są remontami.

Tylko jeden fundusz

Spółdzielnia tworzy jeden fundusz remontowy, który jest przeznaczony na remonty wszystkich budynków, które do niej należą. Zatem nie tworzy się osobnych funduszy dla każdego budynku.

Kto wpłaca na fundusz remontowy?

Osobami zobowiązanymi do wpłacania składek na fundusz remontowy są:

  • członkowie spółdzielni;
  • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni;
  • osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni

Mieniem spółdzielni , w myśl art. 40 u.s.m. są m.in. nieruchomości, które są przeznaczone do prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej przez spółdzielnie, a także społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami; nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, jak również nieruchomości niezabudowane.

Utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni uzależnione jest od prawa jakie przysługuje do lokalu. W związku z tym kosztami obciążeni są:

  • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali;
  • osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali;
  • Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali;
  • Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni.

Utrzymywanie części nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego

Należy wskazać, że właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni nie uczestniczą w ponoszeniu wszystkich wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Osoby te nie muszą uczestniczyć w utrzymaniu wszystkich nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, a jedynie tych, które przeznaczone są do użytku wspólnego przez osoby, które mieszkają w danym budynku i jego obrębie.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj