Diety zagraniczne - komu przysługują
Prawo cywilne

Diety zagraniczne - komu przysługują

Diety zagraniczne w świetle obowiązujących przepisów

Według ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (dalej k.p.), a konkretnie zgodnie z art. 77 (5) k.p., ''pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową''.

Dieta przysługująca pracownikowi, uwzględnia wydatki z tytułu wyżywienia oraz wydatki dodatkowe, związane z podróżą służbową, ujęte łącznie jako zwiększone koszty wyżywienia. 

Diety zagraniczne, przysługujące pracownikowi, ustalane są według stawek dobowych, określonych i obowiązujących dla kraju, do którego pracownik jest delegowany. Diety pracownicze, dla pracowników delegowanych poza granice kraju przysługują w formie zryczałtowanej. Za każdą, pełną dobę podróży służbowej, pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości ustalonej kwoty dobowej. W przypadku, gdy pracownik przebywa w zagranicznej delegacji przez okres niepełnej doby, ale czas ten uwzględnia pobyt powyżej dwunastu godzin, pracownik uprawniony jest do otrzymania pełnej wartości kwoty diety za dobę.

Jeżeli w ciągu danej doby, pracownik przebywający w delegacji poza granicą kraju odnotuje osiem do dwunastu godzin podróży służbowej zagranicznej, może liczyć na połowę kwoty, ujętej jako dobowa dieta zagraniczna. Jeżeli czas podróży służbowej, zagranicznej danej doby objął okres do ośmiu godzin, pracownik delegowany otrzyma dietę w wysokości 1/3 kwoty dobowej diety. 

Diety zagraniczne pracowników państwowych i samorządowych

Pracownicy państwowego i samorządowego sektora, w zakresie przepisów ustawodawczych, objęci zostali obowiązującą ustawą Kodeks Pracy, której uregulowania określają ogólne warunki oraz sytuacje, w których pracownik uprawniony jest do otrzymania diety zagranicznej. Przepisy, ustalające warunki otrzymania zryczałtowanej należności, uwzględniają zagraniczne podróże służbowe, natomiast Minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala przepisy wykonawcze. W drodze rozporządzenia ustalone zostały szczegółowe warunki otrzymania diet za podróże służbowe.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, określa szczegółowo zwrot kosztów dojazdów, noclegów i innych udokumentowanych kosztów, związanych z podróżą służbową, będących bezpośrednio związanymi z pełnieniem obowiązków. Zwrot kosztów wyżywienia, obliczany jest procentowo w przypadku, gdy pracodawca zapewnia delegowanemu pracownikowi posiłki. Dieta, ustalana dla podróży poza granice kraju opiera się o walutę kraju, do którego pracownik jest delegowany oraz czas trwania podróży służbowej.

Diety zagraniczne pracowników sektora prywatnego

Wobec pracowników, zatrudnionych w prywatnym sektorze gospodarki, stosuje się ustalenia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania pracowników lub umowy o pracę. Zasada obowiązująca  przy ustalaniu kwoty diety dla pracowników niezwiązanych zatrudnieniem z sektorem państwowym i samorządowym, obliguje do ustalenia kwoty diety w przeliczeniu na dobę, nie niższej niż kwota diety krajowej za okres doby dla pracowników państwowych lub samorządowych. 

W sytuacjach, nieuregulowanych w regulaminie wynagradzania pracowników, umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy, zastosowanie mają obowiązujące przepisy wykonawcze.

Więcej istotnych kwestii związanych z handlem międzynarodowym można uzyskać na szkoleniach: 

https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,handelmiedzynarodowy.html

Ograniczenia podatkowe

Pracownicy uprawnieni do otrzymania diety zagranicznej są w pewien sposób ograniczeni limitami, które określają zakres cenowy kwoty noclegu. Ustawa o podatku dochodowym od towarów i usług określa ograniczenia w tym zakresie. Pracownicy, którzy nie przedłożą faktury za nocleg zagraniczny, otrzymają 25% zryczałtowanej, ustalonej kwoty limitu noclegowego, uzależnionego od kraju delegacji. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż 30 dni, do kraju pozaeuropejskiego pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przewozu bagażu o wadze poniżej 30 kg. 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj