Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa
Prawo

Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa

Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele zawodów prawniczych, różniących się między sobą sferą kompetencji, zakresu działania, dziedziną której każdy z zawodów został poświęcony. W innych sprawach będziemy zwracać się z pomocą do adwokata czy radcy prawnego, w innych natomiast do notariusza czy komornika. W razie zasięgania porady prawnej, warto wiedzieć czym zajmują się poszczególne osoby wykonujące zawody prawnicze i jakie są ich uprawnienia i kompetencje.

Radca prawny, a adwokat.

Często spotykamy się z wątpliwościami co do różnic w charakterze wymienionych zawodów, zwłaszcza wśród osób poszukujących pomocy prawnej, a nie mających wiedzy prawniczej. Z tego też względu, osoby poszukujące pomocy często nie wiedzą czy lepsze będzie skorzystanie z pomocy adwokata, czy spodziewany efekt przyniesie pomoc radcy prawnego. Rozwiejmy więc wątpliwości w tym zakresie.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat w Krakowie są zawodami prawniczymi. Przedstawicieli wymienionych zawodów nazywamy inaczej - prawnikami, a potoczny zwrot to "mecenasi". Aby zostać radcą prawnym bądź adwokatem należy ukończyć wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa. Następnym krokiem do uzyskania niniejszego tytułu "mecenasa" jest odbycie aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, bądź Okręgowej Radzie Adwokackiej (w zależności od drogi zawodowej). Uzyskanie statusu aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego poprzedza konieczność przystąpienia do wstępnego egzaminu na aplikację i zdanie go z wynikiem pozytywnym. Zarówno aplikacja radcowska jak i adwokacka trwa 3 lata.

Aby ukończyć aplikację i uzyskać tytuł i uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, należy podejść do końcowego egzaminu zawodowego. I adwokat, i radca prawny (jak np. Adwokat i radca prawny, kancelaria z Zabrza) trudnią się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe, reprezentują swoich klientów przed sądami powszechnymi, jak i organami administracji państwowej (w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika). Trzeba jednak podkreślić, iż charakter zawodu radcy prawnego i adwokata regulują odrębne przepisy. Radcy prawni wykonują swój zawód w oparciu o przepisy ustawy z dn. 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ponadto, każdego radcę prawnego obowiązuje Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Zawód adwokata natomiast, wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz Kodeks Etyki Adwokackiej.

 

 

Do kogo najlepiej zwrócić się po poradę prawną?

Jak łatwo zauważyć, radca prawny i adwokat są zawodami pokrewnymi. Tym co różni te dwa zawody prawnicze jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, która to możliwość należy do radców. Ponadto należy podkreślić, iż od 1 lipca 2015 roku radcy prawni, tak samo jak adwokaci są uprawnieni do realizowania funkcji obrońcy w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym. Mając więc na uwadze powyższe, specyfika obu zawodów jest tak podobna, że obecnie trudno rozdzielić w jakiej kategorii spraw lepiej odnalazłby się adwokat, a w jakiej radca prawny. Zarówno adwokat, jak i radca prawny będzie specjalizował się zarówno w sprawach gospodarczych, handlowych, jak i karnych i rodzinnych. Wskazać należy, iż Polska jest jednym z krajów, gdzie rozdziela się zawód radcy prawnego i adwokata.

Priorytetem jest więc znalezienie takiej kancelarii, gdzie grupa kompetentnych prawników (adwokatów i radców prawnych) wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie, zajmie się szczegółowo problemem, z którym przychodzimy.

Kim jest notariusz?

Notariusz to inaczej prawnik będący funkcjonariuszem zaufania publicznego. Inaczej nazywany jest urzędnikiem państwowym. Podczas wykonywania swoich zadań służbowych, posługuje się on pieczęcią przedstawiającą wizerunek orła białego. Akty notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz uprawniony i zobowiązany jest do dokonania czynności, którym strony pragną nadać rangę formy notarialnej - czynność notarialna. Notariusz powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości, po otrzymaniu pozytywnej opinii z izby notarialnej oraz spełnieniu wielu wymogów zawartych w ustawie. Notariusz powinien spełniać takie warunki jak:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • być obywatelem polskim,
  • ukończyć 26 lat,
  • ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce bądź za granicą (uznawane w Polsce),
  • mieć nieposzlakowaną opinię, nie budzący wątpliwości charakter, który zapewni rzetelne prowadzenie kancelarii oraz gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków. Kandydat notarialny musi więc odznaczać się czystym sumieniem, nieskazitelnym charakterem, uczciwością i dobrą opinią.

 

 

Kim jest mecenas, a kim prawnik?

Termin mecenas we współczesnej polszczyźnie to zwrot grzecznościowy wobec osoby, która posiada wykształcenie prawnicze i umocowanie do występowania przed sądem w imieniu innej osoby. Stosuje się go zatem wobec adwokata, radcy prawnego, aplikanta radcowskiego oraz aplikanta adwokackiego. Wskazać należy, iż termin "mecenas" utarł się jako zwyczajowa forma zwrotu o charakterze grzecznościowym. Prawnikowi niebędącemu adwokatem czy radcą prawnym, który pragnie aby tytułowano go "mecenasem", można zarzucić, iż w ten sposób łamie pewien społeczny konwenans.

Odnosząc się więc do powyższego, podkreślić należy, że każdy "mecenas" jest prawnikiem, natomiast nie każdy prawnik określany jest "mecenasem". Prawnik bowiem to osoba posiadająca jedynie wyższe wykształcenie prawnicze (taka która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa). Osoba taka posiada najwęższe uprawnienia. Prawnik (bez odbycia aplikacji, zaraz po studiach) nie należy do żadnej korporacji prawniczej - tak jak dzieje się to w przypadku adwokatów, radców prawnych czy notariuszy i komorników. Prawnik zaraz po studiach wyższych nie podlega żadnej kontroli, nie obowiązuje go etyka zawodowa, nie podlega też odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ostatnie artykuły

Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa Prawo

Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele zawodów prawniczych, różniących się między sobą sferą kompetencji, za...

Czytaj
Urlop ojcowski Prawo cywilne

Urlop ojcowski utożsamiany często (błędnie) z urlopem tacierzyńskim jest funkcjonującym od kilku lat dodatkowym...

Czytaj
Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy. Prawo pracy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym w czasie niezdolności do pracy. Jego celem jest czasowe zabezpiecz...

Czytaj