Czym jest rozdzielność majątkowa (intercyza) i kiedy ją przeprowadzamy
Prawo cywilne

Czym jest rozdzielność majątkowa (intercyza) i kiedy ją przeprowadzamy

Małżeństwo, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej, powoduje powstanie pomiędzy małżonkami ustroju tzw. wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że wraz ze zmianą stanu cywilnego, zmienia się przynależność gromadzonego przez nas majątku.

Od chwili wejścia w związek małżeński, wszystko co gromadzisz, poza nielicznymi wyjątkami, nie jest już Twoje, a staje się Wasze. Dotyczy to m.in. Waszych wynagrodzeń, nabywanych w trakcie trwania małżeństwa rzeczy, czy np. zakupu mieszkania. W przypadku ewentualnego podziału majątku, który najczęściej jest konsekwencją rozwodu, wszystko co zgromadziliście z reguły podlega podziałowi po połowie.

Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny sposób uregulowania Waszego majątku i małżeństwo wcale nie musi oznaczać, że wszystko ma być wspólne. Ustawodawca przewidział sposób na sytuacje, gdy małżonkowie z jakiś powodów nie chcą mieć wspólnego dorobku. Jest to tzw. rozdzielność majątkowa (potocznie intercyza), która polega na tym, że od momentu jej ustanowienia, wszystko co gromadzimy należy do tego, kto daną rzecz nabył.

Kiedy rozdzielność majątkowa - intercyza?

Małżonkowie w ostatnim czasie często decydują się na tzw. ustanowienie rozdzielności majątkowej. Czasem takie zachowanie podyktowane jest lękiem przed ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym, kierowanym do współmałżonka i chęcią ochronienia swojego dotychczasowego dorobku.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy małżonkowie są niezależni od siebie finansowo, oboje dobrze zarabiają i zarządzają swoimi funduszami oddzielnie, gromadząc swoje odrębne majątki. Jest to o tyle komfortowe rozwiązanie, że na wypadek rozstania unikamy długiego i często skomplikowanego postępowania o podział majątku, gdyż każdy pozostaje przy tym co sobie zgromadził. W takiej sytuacji nie ma czego dzielić bo nie ma majątku wspólnego, są tylko majątki osobiste.

Podpisanie intercyzy może okazać się także pożądane w przypadku, gdy jedno z małżonków prowadzi firmę. Naturalnym jest, że każdy biznes wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej i bankructwem. Rozpoczynając swoją działalność nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak potoczą się jej losy i zawsze musimy brać pod uwagę, że nawet najlepiej prosperująca firma może w pewnym momencie upaść. W takiej sytuacji posiadanie rozdzielności może uchronić nas przed utratą wszystkiego czego się dorobiliśmy.

Rozdzielność majątkowa może nas także uchronić przed długami drugiego małżonka. W sytuacji kiedy jedno z małżonków nie reguluje swoich długów, a następnie z uwagi na niespłacone zaległości sprawa trafia do sądu i wierzyciel uzyskuje wyrok na wskazaną kwotę zadłużenia, współmałżonek może bronić swoją część majątku tym, iż już wcześniej w małżeństwie ustanowiona została rozdzielność majątkowa.

Jak ustanawiamy rozdzielność majątkową?

O ile wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa, o tyle w celu ustanowienia rozdzielności musimy dochować pewnych dodatkowych formalności. Ustanowienie rozdzielności, może nastąpić na dwa sposoby: tj. poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej czyli intercyzy, którą zawiera się u notariusza bądź w drodze postępowania sądowego przed Sądem.

W przypadku zawarcia umowy przed notariuszem zawsze przybiera ona formę aktu notarialnego. Przy czym ustanowienie rozdzielności u notariusza jest możliwe, tylko w przypadku kiedy oboje małżonkowie są pewni tego, iż chcą wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej i zgadzają się co do treści umowy.

Z kolei rozdzielność majątkową na drodze sądowej można uzyskać składając w sądzie stosowny pozew. Dzieje się to najczęściej, gdy małżonkowie nie są zgodni w zakresie prowadzenia wspólnych finansów, rozporządzania dorobkiem etc. Decyzja o złożeniu pozwu do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej w praktyce często podyktowana jest sytuacją, gdy jedno z małżonków z należytą starannością przyczynia się do gromadzenia majątku, a drugi małżonek w żaden sposób nie przyczynia do jego utrzymania czy powiększenia, trwoniąc go. Regulacje w tym zakresie znajdziemy w art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w myśl tego przepisu - z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Gdzie składamy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się do sądu rejonowego - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew musi zawierać stosowne uzasadnienie. Żądający rozdzielności powinien dokładnie oznaczyć motywy pozwu - np. trwonienie majątku wspólnego przez drugiego małżonka, naganne postępowanie. Jeśli Sąd uwzględni żądanie pozwu, rozdzielność majątkowa powstaje z chwilą wskazaną w treści wyroku. Zdarza się, że w wyjątkowych przypadkach sąd wskazuje w orzeczeniu, iż początkiem obowiązywania rozdzielności jest termin wcześniejszy niż dzień złożenia pozwu. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Czym jest zaświadczenie o niekaralności i jak je uzyskać? Prawo karne

Są sytuacje, kiedy wymaga się od nas przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Najczęściej dokumentu tego wymagają ...

Czytaj