Wezwanie do zapłaty- wzór wraz z omówieniem
Prawo cywilne

Wezwanie do zapłaty- wzór wraz z omówieniem

Jeżeli czytasz ten artykuł to znaczy, że ktoś zalega wobec Ciebie z płatnościami. I pomimo Twoich dotychczasowych ustnych upomnień nadal nie spłaca swojego zadłużenia. Zastanawiasz się zatem nad skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Musisz jednak mieć świadomość, że wytoczenie powództwa poprzedzone winno być pisemnym wezwaniem do zapłaty, skierowanym do dłużnika.

Czasem przynosi ono oczekiwane rezultaty i motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania już na tym etapie, bez konieczności wnoszenia do Sądu pozwu. W pewnym sensie pełni rolę ’’straszaka’’. Dłużnicy obawiając się poniesienia kosztów sądowych, na skutek oficjalnego wezwania do zapłaty potrafią wziąć się w garść i nagle znaleźć środki na pokrycie długu.

Wezwanie do zapłaty ma również na celu wykazanie przed sądem, że strona wytaczająca powództwo starała się załatwić sprawę w sposób polubowny. Zgodnie bowiem z art. 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego pozew w swojej treści winien zawierać m.in. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie określają szczególnych wymogów, z jakich powinno składać się wezwanie do zapłaty. Podstawowe wezwanie do zapłaty winno jednak zawierać w swojej treści następujące elementy:

  1. Miejscowość i datę sporządzenia pisma, co daje możliwość określenia w potencjalnym procesie sądowym jak dawno wierzyciel starał się polubownie rozwiązać spór;
  2. Imię, nazwisko (lub nazwę wraz z NIP) oraz adres wierzyciela (osoby, która nie otrzymała należnej sumy pieniężnej) oraz dłużnika; adres powinien pochodzić z właściwego rejestru lub ewidencji. W sytuacji, gdy nie znamy adresu dłużnika lub nie jesteśmy pewni, gdzie dłużnik się znajduje pismo zaleca się wysłać pod wszystkie dostępne nam adresy dłużnika;
  3. Tytuł pisma – ’’Wezwanie do zapłaty’’;
  4. Wskazanie kwoty, której się domagamy wraz z odsetkami oraz źródła zadłużenia – jest to kwota nieuiszczonej należności pieniężnej, która powinna być dokładnie wskazana w treści pisma wraz z tytułem, na podstawie którego dochodzimy zapłaty, np. może być to faktura vat ze wskazaną kwotą pieniężną i terminem jej płatności wystawiona na danego dłużnika;
  5. Wskazanie sposobu i terminu zapłaty – czyli np. wskazanie rachunku bankowego, na który należy wpłacić podaną sumę pieniężną np. w terminie 7 lub 14 dni od dnia otrzymania przez dłużnika wezwania;
  6. Wskazanie konsekwencji braku zapłaty w określonym terminie – w piśmie możemy poinformować, iż brak uregulowania należności ze strony dłużnika spowoduje skierowanie pozwu o zapłatę do sądu oraz obciążenie dłużnika kosztami procesu, a także naliczenie dalszych odsetek;
  7. Podpis wierzyciela;
  8. Załączniki – kserokopie dokumentów wskazane w treści wezwania, które potwierdzają należne się nam i niezapłacone świadczenie pieniężne.

Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane do dłużnika listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy zatrzymać potwierdzenie nadania i odbioru wezwania do zapłaty przez dłużnika dla celów dowodowych.

 

Poniżej przykładowy podstawowy wzór wezwania do zapłaty:

 

Pobierz wzór

Wzór wezwania do zapłaty PDF

Wzór wezwania do zapłaty DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj