Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi na jego wniosek we wskazanym przez niego celu. Najczęściej jest ono wydawane w celu przedłożenia przez pracownika w konkretnym urzędzie lub instytucji, która tego wymaga na potrzeby określonego postępowania.

Kiedy możemy ubiegać się o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu
i zarobkach i jakie elementy powinno zawierać w sobie prawidłowo sporządzone zaświadczenie?

Kiedy możemy ubiegać się o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pozwala danej instytucji na uzyskanie informacji czy dana osoba pozostaje w stosunku pracy i jakie dochody z tego tytułu osiąga. Przepisy prawa pracy nie wskazują wprost obowiązku wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach przez pracodawcę, natomiast kwestia ta została uregulowana w Ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wskazuje art. 125 wyżej wymienionej ustawy, do obowiązków pracodawcy należy m.in. wydawanie pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach może być niezbędne
w następujących przypadkach:

 • przy ubieganiu się o kredyt lub o pożyczkę w banku;
 • przy zakupie towaru w sklepie przy wyborze sposobu płatności na raty;
 • przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, co może gwarantować regularne opłaty na rzecz placówki ze strony rodziców;
 • przy rozprawie rozwodowej lub o alimenty, w celu ustalenia wysokości przyznanego przez sąd świadczenia.

Należy również wiedzieć, że co do zasady pracodawca nie może odmówić wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Odmowa taka może zostać uznana za działanie na szkodę pracownika. Zdanie to potwierdzone zostało w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 331/99), zgodnie z którym, pracownik może dochodzić przed sądem nakazania udzielenia informacji mającej istotne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej, a w obowiązku tym znajduje się również dostarczanie pracownikowi informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji stosunku pracy.

Nie istnieje też limit zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, które w ciągu roku może wydać pracodawca.

Co zawiera w sobie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać w swojej treści m.in.:

 • dane zakładu pracy - nazwę, adres, NIP, numer REGON, serię i numer dowodu osobistego;
 • datę wydania zaświadczenia;
 • dane pracownika – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL;
 • datę rozpoczęcia pracy;
 • datę obowiązywania umowy;
 • stanowisko pracy pracownika;
 • potwierdzenie, że dana osoba pracuje u wymienionego w piśmie pracodawcy;
 • otrzymywane wynagrodzenie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z okresu ostatnich trzech miesięcy;
 • informację dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy;
 • pieczęć i podpis pracodawcy;

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może również zawierać informacje na temat urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego czy urlopu bezpłatnego, jeśli pracownik na którymś z wyżej wymienionych urlopów aktualnie przebywa.

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez podawania wynagrodzenia

Możliwe jest także wydanie przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu bez wskazywania w nim kwoty wynagrodzenia danego pracownika. O zaświadczenie takie wnioskują najczęściej np. studenci czy osoby przebywające na urlopie bezpłatnym.

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj