E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?
Prawo gospodarcze

E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?

Jak powszechnie wiadomo, wystawianie faktur stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT. Można ją wystawić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Jeśli chodzi o formę elektroniczną, w tym wypadku mamy do czynienia z e - fakturą. E - faktura to nic innego, jak dokument elektroniczny mający cechy faktury. Za pomocą e - faktury można rozliczać się tak samo jak przy zastosowaniu zwykłej, papierowej faktury. Zgodnie z brzmieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego faktura przesłana w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana u odbiorcy nadal może być traktowana jak faktura tradycyjna.

Warunek zastosowania faktury elektronicznej.

Podstawowym warunkiem stosowania e - faktury jest uzyskanie wcześniejszej akceptacji od kontrahenta. Wystawianie, a następnie przesyłanie e- faktur można rozpocząć już w dniu następnym po dniu akceptu przez odbiorcę takiej formy faktury. Ponadto, kontrahent w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na wystawianie mu faktur w formie elektronicznej. W takiej sytuacji wystawca faktury traci prawo do wystawiania e - faktur w dniu następującym, po dniu cofnięcia przez kontrahenta zgody na wystawianie faktur elektronicznych.

Przepisy ustawy nie wskazują natomiast w jakiej formie powinna być dokonana akceptacja faktury elektronicznej (przez odbiorcę). Przyjmuje się jednak, że taka akceptacja może odbyć się w formie pisemnej bądź elektronicznej. Ponadto, można domniemywać, iż kontrahent wyraził zgodę na przesyłanie faktur w takiej formie, jeśli wyraźnie się nie sprzeciwił temu. Mając na uwadze powyższe, jeżeli nabywca opłaci należność wynikającą z e - faktury, to przyjąć należy, że jest to wyraz jego akceptacji.

Jakie elementy powinna zawierać e - faktura?

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, faktura to dokument zawierający dane wymagane przez ustawę, ma ona formę papierową bądź elektroniczną. Tym samym, podobnie jak faktura w formie elektronicznej, faktura elektroniczna powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer, w celu jednoznacznej identyfikacji faktury,
 • imiona i nazwiska oraz nazwy podatnika oraz nabywcy towarów oraz usług, a także ich adresy,
 • numer podatnika,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów bądź usług został zidentyfikowany dla podatku, bądź podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary oraz usługi,
 • datę dokonania bądź zakończenia dostawy towarów bądź zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi - bez wliczania kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym również za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku, jak również sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Przechowywanie faktur elektronicznych.

Faktury elektroniczne powinny być przechowywane przez wystawców, a także przez odbiorców w takim formacie, w jakim zostały przesłane drogą elektroniczną - w sposób gwarantujący ich wiarygodność i autentyczność  w odniesieniu do ich pochodzenia, integralność treści, a także ich czytelność przez cały okres przechowywania. E - faktury należy przechowywać przez taki czas jak faktury tradycyjne, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przesyłanie e- faktur do kontrahenta.

Faktury sprzedaży wystawia się przynajmniej w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz otrzymuje nabywca, natomiast drugi składany jest w dokumentacji księgowej sprzedawcy. Zgodnie z treścią art. 106g ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do e - faktur przesyłanych w formie elektronicznej:

 • podatnik dokonujący sprzedaży wystawia i przesyła faktury do nabywcy,
 • nabywca wystawiający faktury w imieniu i na rzecz podatnika przesyła je lub udostępnia podatnikowi - który upoważnił go do wystawiania faktur, biorąc pod uwagę zasady wynikające z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży,
 • nabywca wystawiając notę korygującą przesyła ją lub udostępnia wystawcy faktury,

- zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Podkreślić należy, iż w ramach przesyłania e-faktur nie ma wymogu stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Faktura elektroniczna, a faktury korygujące i duplikaty.

Faktury elektroniczne, tak jak faktury w formie tradycyjnej można korygować, a także wystawiać ich duplikaty. Powinny one mieć formę elektroniczną, tak jak przedmiotowa e - faktura. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się ich wystawienie w formie papierowej (np. gdy kontrahent cofnie akceptację dla faktur elektronicznych).

Podsumowując, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi ona zawierać:

 1. wszystkie elementy wymagane ustawą,
 2. być zarówno wystawiona, jak i wysłana w formie elektronicznej,
 3. być wystawiona w dwóch jednakowych egzemplarzach (jeden dla nabywcy, drugi dla dostawcy),
 4. odbiór faktury musi być akceptowany przez nabywcę,
 5. najważniejsza jest autentyczność pochodzenia faktury, integralność treści, a także czytelność faktury.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj