Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę najczęściej na wniosek samego pracownika. Pracownik wnosząc o wydanie takiego zaświadczenia wskazuje cel, dla jakiego wymaga się ww. dokumentu. W większości przypadków konieczność przedłożenia takiego zaświadczenia powstaje w postępowaniu przed Sądem o rozwód, podział majątku, czy alimenty lub w banku w trakcie starań o udzielenie kredytu.

Podstawa prawna zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Co ważne, przepisy prawa nie zawierają w sposób bezpośredni obowiązku wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracownika. W sposób pośredni z takim obowiązkiem można spotkać się, analizując art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którego treścią pracodawcy zobowiązani są do wydawania pracownikowi bądź organowi rentowemu zaświadczeń koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości. Same przepisy Kodeksu pracy nie wspominają natomiast o obowiązku wystawiania pracownikowi zaświadczenia o zarobkach. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. postanowienie SN z dnia 16 września 1999 r., sygn. I PKN 331/99) - pracownik może dochodzić przed sądem pracy, nakazania udzielenia informacji mających istotne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej.

Co powinno zawierać powyższe zaświadczenie?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zarobkach jest dokumentem, który oprócz podstawowych danych, właściwych dla każdego rodzaju tego typu dokumentu winien zawierać przede wszystkim informację o wynagrodzeniu pracownika, wyrażonym zarówno w kwocie netto jak i brutto. I tak zaświadczenie o wynagrodzeniu i zarobkach powinno w swojej treści zawierać takie informacje jak:

  • dane pracownika, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
  • określenie zajmowanego stanowiska i czas trwania umowy,
  • otrzymywane wynagrodzenie, najlepiej wyrażone w kwocie brutto i netto (przeciętne miesięczne wynagrodzenie - przykładowo z ostatnich 3 miesięcy),
  • adnotacja o ewentualnym obciążeniu komorniczym, bądź informacja o tym czy firma znajduje się w stanie upadłości bądź likwidacji.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - dodatkowe informacje.

- tak naprawdę nie ma ograniczeń co do egzemplarzy wnioskowanych przez pracownika zaświadczeń. Pracodawca ma obowiązek wydać takie zaświadczenie za każdym razem, kiedy pracownik o to wnosi,

- pracodawca nie może odmówić wydania takiego dokumentu, każda odmowa może bowiem zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika (w skrajnych przypadkach pracownik może domagać się odszkodowania),

- takie zaświadczenie jest istotnym dowodem w sprawie np. o alimenty, gdzie zobowiązani jesteśmy wykazać nasze możliwości zarobkowe. Sąd na podstawie takiego zaświadczenia może ocenić naszą sytuację materialną i zasądzić odpowiednie alimenty

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach:

Zaświadcznie o zarobkach i zatrudnieniu  

Pobierz wzór:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór - PDF 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj