Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, w oparciu o wskazany przez niego cel, np. obowiązek przedłożenia odpowiedniej instytucji, np. w banku bądź w sądzie. Takie zaświadczenie będzie nam potrzebne choćby przy składaniu wniosku kredytowego, ubieganiu się o pożyczkę, ubieganiu się o miejsce w przedszkolu dla dziecka bądź dochodzenie alimentów w postępowaniu sądowym.

Podstawa prawna zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Co ważne, przepisy prawa nie zawierają wprost obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika. Obowiązek wydawania zaświadczenia o wynagrodzeniu został przewidziany w art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którego treścią pracodawcy zobowiązani są do wydawania pracownikowi bądź organowi rentowemu zaświadczeń koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują obowiązku pracodawcy wystawiania pracownikowi zaświadczenia o zarobkach. Zgodnie z orzecznictwem SN (postanowienie SN z dnia 16 września 1999 r., sygn. I PKN 331/99) pracownik może dochodzić przed sądem pracy, nakazania udzielenia informacji mających istotne znaczenie dla jego sytuacji pracowniczej. W uzasadnieniu niniejszego orzeczenia wskazano, iż w zakresie tego obowiązku znajduje się konieczność przekazywania pracownikowi informacji oraz dokumentów (tj. świadectwa pracy, zaświadczenia o czasie pracy - stażu) niezbędnych z punktu widzenia realizacji stosunku pracy.

Co powinno zawierać powyższe zaświadczenie?

W zaświadczeniu o wynagrodzeniu i zarobkach powinny znajdować się m.in. takie informacje jak:

  • dane pracownika, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
  • aktualne zatrudnienie (stanowisko i czas trwania umowy),
  • otrzymywane wynagrodzenie (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - przykładowo z ostatnich 3 miesięcy),
  • wzmianka o obciążeniu komorniczym, bądź informacja o tym czy firma znajduje się w stanie upadłości bądź likwidacji (z punktu widzenia pożyczkodawcy bądź banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu są to informacje bardzo istotne - wpływają bowiem na płynność finansową pożyczkobiorcy).

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - dodatkowe informacje.

  • nie ma limitu zaświadczeń w tej sferze, wnioskowanych przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek wydać takie zaświadczenie za każdym razem, kiedy pracownik o to wnosi,
  • odmowa przez pracodawcę wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika (w skrajnych przypadkach pracownik może domagać się odszkodowania). Pracodawca nie może odmówić wystawienia pracownikowi zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu,
  • w razie nieprzedłożenia w sądzie (zgodnie z zobowiązaniem) zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, możemy ponieść konsekwencje prawne tego zaniechania. Nieprzedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w trakcie sprawy rozwodowej bądź sprawy o alimenty, może skutkować np. nałożeniem grzywny na osobę niewykonującą zobowiązania Sądu.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach:

Zaświadcznie o zarobkach i zatrudnieniu  

Pobierz wzór:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór - PDF 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj