Wypadek przy pracy. Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?
Prawo pracy

Wypadek przy pracy. Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Wypadek przy pracy definiuje Ustawa z dn. 30 października 2002r. O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych. Określa go jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub nawet śmierć podczas lub w z związku z wykonywanymi przez pracownika zwyczajnymi czynnościami lub realizacją poleceń przełożonych, podczas działania pracownika na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia) oraz w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy. Do tej kategorii zdarzeń zalicza się także te, które miały miejsce w podróży służbowej (wyjątkiem są tu zdarzenia wynikające z wyłącznej winy pracownika i nie mają żadnego związku z wykonywanymi przez niego czynnościami służbowymi), a także podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu poleceń działających u pracodawcy związków zawodowych. Katalog wypadków przy pracy to bardzo szeroka kategoria zdarzeń.

Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku

Pracodawca ma za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu, gdy zostaną ustalone wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku. Musi zadbać, aby do miejsca nie mały dostępu do niego osoby niepowołane. W obowiązkach pracodawcy leży także, aby wstrzymać bieg maszyn, których działanie nie jest koniecznie potrzebne, a zostały wyłączone w związku z wypadkiem. Nie wolno mu także zmieniać ułożenia urządzeń, gdyż mogą mieć związek z wypadkiem lub pomogą ustalić jego przebieg. W razie wypadku ciężkiego lub śmiertelnego na pracodawcę nałożono obowiązek poinformowania prokuratora oraz inspektora pracy. W takim przypadku praca w zakładzie wznowiona może być po zgodzie inspektora pracy.

Zgłoszenie wypadku pracodawcy - jego obowiązki

Po otrzymaniu zgłoszenia należy powołać zespół powypadkowy, którego zadanie to zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenie jego powiązania z wykonywaną pracą. Inne bardzo ważne powinności pracodawcy to:
dokonanie oględzin miejsca wypadku oraz kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń, które mogły mieć związek z wypadkiem:

 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej miejsca wypadku
 • zebranie informacji dotyczących zdarzenia
 • zapoznanie się z opinią lekarza lub/i innego specjalisty na temat wypadku i jego skutków
 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia
 • po analizie wypadku wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących bezpieczeństwa

Dokumentacja powypadkowa

W terminie nie dłuższym niż 14 dni musi zostać sporządzona dokumentacja powypadkowa. W jej skład wchodzi protokół powypadkowy oraz ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Wszelkie koszta związane z ich sporządzeniem ponosi pracodawca.

Odszkodowanie z ZUS

Krok 1. Komu przysługuje?


O odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy może ubiegać się każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w tym okresie. Do tej grupy zaliczają się ci, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenie.
Odszkodowanie nie przysługuje pracownikowi wyłącznie winnemu. W sytuacji, gdy osoba umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa naruszyła przepisy bhp.

Krok 2. Potrzebne dokumenty

Podstawą jest wniosek do ZUS o ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu i wypłatę związanego z nim odszkodowania. Do tego należy dołączyć:

 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie o stanie zdrowia (OL-9)
 • wszelką dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenia komisji
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • kartę wypadku
 • prawomocny wyrok sądu pracy
 • dokumentację wypadku w szczególnych okolicznościach

Krok 3. Co ZUS uwzględnia przy ustaleniu wysokości odszkodowania?

Podstawą jest dokonane przez odpowiedni organ ZUS ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Następuje ono dopiero po zakończeniu leczenia, czyli okresu hospitalizacji i rehabilitacji (jeśli była taka potrzeba). Stopień uszczerbku ustala lekarz orzecznik. Służy mu do tego przeprowadzone przez niego badanie oraz informacje pochodzące z dostarczonej dokumentacji medycznej. Wielkość ustalana jest w procentach na podstawie rozporządzenie odpowiedniego ministra.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie odszkodowania ZUS podejmuje w ciągu 14 dni od otrzymania opinii lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od momentu otrzymania niezbędnych do tego dokumentów. Po podjęciu pozytywnej dla poszkodowanego decyzji wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni.

Wysokość odszkodowania z ZUS

Podstawą do określenia wysokości odszkodowania jest ustalony przez lekarza orzecznika uszczerbek na zdrowiu. Każdy jego procent stanowi 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku. Od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca 2018 r wynosi to 854 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Za każdym razem ubiegając się o odszkodowanie warto skonsultować się z profesjonalistami. Mają oni ogromną wiedzę w tym temacie i dysponują bardzo dużym doświadczeniem. Warto skorzystać z ich pomocy, aby zaoszczędzić sobie nerwów oraz trudu.

Uzyskaj bezpłatną konsultację prawną w LexHelper.pl

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj